Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generellt biotopskydd Britta Johansson. Varför generellt biotopskydd? Biologisk mångfald Ekosystemtjänster- pollination bl.a. Grön infrastruktur Kulturlandskapet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generellt biotopskydd Britta Johansson. Varför generellt biotopskydd? Biologisk mångfald Ekosystemtjänster- pollination bl.a. Grön infrastruktur Kulturlandskapet."— Presentationens avskrift:

1 Generellt biotopskydd Britta Johansson

2 Varför generellt biotopskydd? Biologisk mångfald Ekosystemtjänster- pollination bl.a. Grön infrastruktur Kulturlandskapet

3 Odlingsröse i jordbruksmark Stenmur i jordbruksmark Allé Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark Pilevall Småvatten och våtmark i jordbruksmark Åkerholme

4 Odlingsröse i jordbruksmark På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av sten med ursprung i jordbruksdriften.

5 En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion. Stenmur i jordbruksmark

6

7 Allé Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.

8 Alléer i stadsmiljö kan vara undantagna från skyddet om de saknar ursprung i odlingslandskapet och inte anknyter till öppet landskap.

9 Småvatten och våtmark i jordbruksmark Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror.

10

11 Åkerholme En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.

12 Biotopskydd inom befintlig detaljplan Enligt 8a § Förordningen om områdesskydd får verksamheter bedrivas och åtgärder vidtas som behövs för att genomföra en detaljplan eller områdesbestämmelse enligt plan- och bygglagen, om planen eller bestämmelserna antogs eller fastställdes innan biotopskyddsområdet beslutades. Det generella biotopskyddet beslutades den 1 januari 1994 Undantag: Biotopskydd för ”högst två meter breda naturliga bäckfåror” beslutades den 1 januari 2008.

13 Ingen dispens krävs om 1.Detaljplanen beslutades innan den 1 januari 1994 och 2.Åtgärden behövs för att genomföra en detaljplan eller områdesbestämmelse.

14 Ny detaljplan Identifiera biotopskyddsområden tidigt i planprocessen. Alternativ? Kan biotopskyddsområdena finnas kvar i detaljplanen? Ansök om dispens tidigt. Biotopskyddet ska vara utrett innan en detaljplan beslutas.

15 Ansökan om dispens Finns det alternativa lösningar? Finns det särskilda skäl? Skyddsåtgärder? Kompensationsåtgärder?

16 Nytt skäl för dispens åtgärder som kan underlätta för jordbruket Tillägg 2014. 7 kap 11b§ miljöbalken. Dispens ges om: 1. Åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, och 2. Biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller med hänsyn till naturvärden hos biotopskyddsområde som dispensen avser och de naturvärden som biotopskyddsområdet bidrar till i landskapet.

17 7 kap 11b§ inte tillämpbart på många platser i Skåne. De flesta småbiotoper är redan borta och skiftena är stora.

18 Biotopskyddet ger många arter ett automatiskt skydd- värna och förstärk gärna!

19 Frågor?

20 Naturvårdshandläggare (biotopskydd) 010-224 16 30 Telefontider Måndag och fredag 13:00-15:00 Tisdag, onsdag och torsdag 09:30-11:30 Linda Gustavsson (detaljplaner) 010-224 13 46


Ladda ner ppt "Generellt biotopskydd Britta Johansson. Varför generellt biotopskydd? Biologisk mångfald Ekosystemtjänster- pollination bl.a. Grön infrastruktur Kulturlandskapet."

Liknande presentationer


Google-annonser