Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så bedömer du ditt avlopp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så bedömer du ditt avlopp"— Presentationens avskrift:

1 Så bedömer du ditt avlopp
Klicka så kommer det en ny bild

2 Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
Åtgärda Förbättra OK Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de är OK eller om de behöver förbättras eller åtgärdas.

3 Avloppsanläggningens dokumentation
Avloppsanläggningens dokumentation Det saknas dokumentation över hur avloppsanläggningen är utförd, exempelvis tillstånd. Det finns tillstånd för avloppsanläggningen, men det saknas uppgifter om slutbesiktning eller redovisning av hur anläggningen är utförd, exempelvis ifylld kontrollplan eller foton. Det finns tillstånd för avloppsanläggningen, inklusive slutbesiktning. Havs- och Vattenmyndigheten

4 Slamavskiljare

5 Slamavskiljare Min slamavskiljare är OK :
Den har minst tre kamrar och rymmer minst 2 kbm om den tar hand om vatten från en vattentoalett. Den har minst två kamrar och rymmer minst 1,1 kbm om den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt. Om slamavskiljaren inte uppfyller kraven ovan så finns det dokumentation som visar att slamavskiljaren är godkänd för sitt ändamål, t ex ett typgodkännande. Den har hela mellanväggar och brunnen är tät mellan ringarna. T-rör eller skärm finns kring utloppet. Avskiljningen i kamrarna fungerar fint. Det finns en slamkaka eller samling av slam i första kammaren och det finns inget eller lite slam i sista kammaren. Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant. Den tar bara emot avloppsvatten, t ex inget takvatten eller dränvatten. OK

6 Slamavskiljare Min slamavskiljare behöver förbättras:
Den saknar t-rör eller skärm kring utloppsröret. T-röret är trasigt. Rötter växer in mellan ringarna eller vatten tränger in mellan ringarna. Mellanväggarna är dåliga eller sönder. (Kan dock medföra att slamavskiljaren behöver bytas ut helt om de inte går att återställa.) Vattennivån i slamavskiljaren står över nederkanten av utloppet. Då har den efterföljande reningen satt igen. Vattennivån står under utloppet. Då finns sannolikt en läcka som behöver tätas. Förbättra

7 Slamavskiljare Min slamavskiljare behöver åtgärdas med en ny:
Den tar hand om vatten från en vattentoalett och har bara en eller två kamrar och rymmer mindre än 2 kbm. Den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt och har bara en kammare och rymmer mindre än 1,1 kbm. Den saknar dokumentation, t ex ett typgodkännande, som visar att den är godkänd för sitt ändamål om ovanstående krav inte är uppfyllda. Den har andra brister, som t ex inläckage och trasiga mellanväggar som inte går att laga. Åtgärda

8 Så kan det se ut i slamavskiljaren
OK T-rör och hela mellanväggar. Förbättra Förbättra Rötter växer in mellan ringarna. Mellanväggarna är dåliga.

9 Pumpbrunn

10 Pumpbrunn (om sådan finns)
Min pumpbrunn är OK: Den har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp. Pumpbrunnens volym och pumpens kapacitet är tillräcklig - det finns en reservvolym om pumpen stannar. Den är i övrigt hel och tät. Eluttaget är skyddat mot fukt. OK

11 Fördelningsbrunn

12 Fördelningsbrunn Min fördelningsbrunn är OK :
Det finns inte något slam eller påväxt i fördelningsbrunnen. Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med underkant på utloppen. Vattennivån är jämn ut i alla utlopp. Den är i övrigt hel och tät. OK

13 Fördelningsbrunn Min fördelningsbrunn behöver förbättras:
Vattennivån står under utloppen. Då finns det sannolikt en läcka som behöver tätas. Fördelningen av spillvatten är ojämn ut i utloppen. Vattennivån står över utloppen. Då har sannolikt efterföljande reningsanläggning tätnat. Det finns slam i fördelningsbrunnen. Då fungerar sannolikt inte slamavskiljningen tillfredsställande. Förbättra

14 Fördelningsbrunn Min anläggning saknar fördelningsbrunn:
Har du en infiltration eller markbädd med mer än en spridarledning bör du installera en fördelningsbrunn. Har du en anläggning med enbart en spridarledning bör du installera en inspektionsbrunn. Åtgärda

15 Så kan det se ut i fördelningsbrunnen
OK Klart vatten i underkant med utloppen. Förbättra Förbättra Slam i fördelningsbrunnen = slamavskiljningen fungerar inte. Vattennivån är över in- och utlopp = efterföljande reningssteg kan ha tätnat.

16 Infiltration eller markbädd

17 Infiltration eller markbädd
Min infiltration eller markbädd är OK : Spridningsledningarna har luftningsrör som sticker upp cirka 50 cm ovanför marken. (Vid pumpning finns inte alltid luftningsrör.) Uppsamlingsledningarna har också luftningsrör, om min anläggning är en markbädd. Det är torrt och slamfritt i botten på luftningsrören. Det är torrt kring anläggningen och det växer inte träd eller växter med djupgående rötter ovanpå eller kring anläggningen. Det luktar inte skarpt av avlopp. Vattnet är klart, ofärgat och luktfritt i uppsamlingsbrunnen efter markbädden. Grundvattenytan ligger drygt 1m under spridningsledningarna. OK

18 Infiltration eller markbädd
Min infiltration eller markbädd behöver förbättras : Det står vatten och/eller slam i luftningsrören. Det växer träd och växter med djupgående rötter ovanpå bädden. Det är fuktigt runtomkring anläggningen. Förbättra

19 Infiltration eller markbädd
Min infiltration eller markbädd behöver åtgärdas: Bädden har tätnat eller ligger i grundvattnet. (Syns genom hög vattennivå i fördelningsbrunnen och luftningsrören, samt att marken ovanpå bädden är ”svampig”.) Bädden är täckt av stora träd vars rötter har trängt in i bädden och spridningsledningarna. Spridningsledningarna i bädden består av tegelrör, betongrör eller dränslang. Det läcker från bädden. Läckande avloppsvatten har en gråvit eller svart färg och luktar illa. Åtgärda

20 Så kan markbädd och infiltration se ut
OK OK Luftningsrör med ventilerade lock. Inget vatten eller slam står i botten av rören. Förbättra Åtgärda Stora träd växer nära. Markbädden har havererat.

21 Sluten tank

22 Sluten tank (om sådan finns)
Sluten tank (om sådan finns) Det är hål på den slutna tanken och innehållet läcker ut. Jag behöver sällan slamsuga tanken i förhållande till hur mycket vatten som leds dit. Alternativt läcker det in vatten utifrån så jag får slamsuga tanken ofta. Larmet på tanken fungerar inte. Tanken är hel, kopplingsanordningen och larmet fungerar. Jag slamsuger tanken regelbundet. Havs- och Vattenmyndigheten

23 Tänk på att Du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du som har en enskild avloppsanläggning räknas som verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder och att anlägga en ny anläggning. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun om du är osäker på ditt avlopps status, eller om du vill söka tillstånd/ anmäla ändring av din avloppsanläggning.


Ladda ner ppt "Så bedömer du ditt avlopp"

Liknande presentationer


Google-annonser