Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så bedömer du ditt avlopp Klicka så kommer det en ny bild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så bedömer du ditt avlopp Klicka så kommer det en ny bild."— Presentationens avskrift:

1 Så bedömer du ditt avlopp Klicka så kommer det en ny bild

2 2 Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de är OK eller om de behöver förbättras eller åtgärdas. Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Åtgärda Förbättra OK

3 Det saknas dokumentation över hur avloppsanläggningen är utförd, exempelvis tillstånd. Det finns tillstånd för avloppsanläggningen, men det saknas uppgifter om slutbesiktning eller redovisning av hur anläggningen är utförd, exempelvis ifylld kontrollplan eller foton. Det finns tillstånd för avloppsanläggningen, inklusive slutbesiktning. 3 Avloppsanläggningens dokumentation

4 4 Slamavskiljare

5 Min slamavskiljare är OK : Den har minst tre kamrar och rymmer minst 2 kbm om den tar hand om vatten från en vattentoalett. Den har minst två kamrar och rymmer minst 1,1 kbm om den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt. Om slamavskiljaren inte uppfyller kraven ovan så finns det dokumentation som visar att slamavskiljaren är godkänd för sitt ändamål, t ex ett typgodkännande. Den har hela mellanväggar och brunnen är tät mellan ringarna. T-rör eller skärm finns kring utloppet. Avskiljningen i kamrarna fungerar fint. Det finns en slamkaka eller samling av slam i första kammaren och det finns inget eller lite slam i sista kammaren. Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant. Den tar bara emot avloppsvatten, t ex inget takvatten eller dränvatten. 5 Slamavskiljare OK

6 Min slamavskiljare behöver förbättras: Den saknar t-rör eller skärm kring utloppsröret. T-röret är trasigt. Rötter växer in mellan ringarna eller vatten tränger in mellan ringarna. Mellanväggarna är dåliga eller sönder. (Kan dock medföra att slamavskiljaren behöver bytas ut helt om de inte går att återställa.) Vattennivån i slamavskiljaren står över nederkanten av utloppet. Då har den efterföljande reningen satt igen. Vattennivån står under utloppet. Då finns sannolikt en läcka som behöver tätas. 6 Slamavskiljare Förbättra

7 Min slamavskiljare behöver åtgärdas med en ny: Den tar hand om vatten från en vattentoalett och har bara en eller två kamrar och rymmer mindre än 2 kbm. Den tar hand om vatten från bad, disk och tvätt och har bara en kammare och rymmer mindre än 1,1 kbm. Den saknar dokumentation, t ex ett typgodkännande, som visar att den är godkänd för sitt ändamål om ovanstående krav inte är uppfyllda. Den har andra brister, som t ex inläckage och trasiga mellanväggar som inte går att laga. 7 Slamavskiljare Åtgärda

8 Rötter växer in mellan ringarna. Så kan det se ut i slamavskiljaren T-rör och hela mellanväggar. Mellanväggarna är dåliga. OK Förbättra

9 9 Pumpbrunn

10 Min pumpbrunn är OK: Den har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp. Pumpbrunnens volym och pumpens kapacitet är tillräcklig - det finns en reservvolym om pumpen stannar. Den är i övrigt hel och tät. Eluttaget är skyddat mot fukt. 10 OK Pumpbrunn (om sådan finns)

11 11 Fördelningsbrunn

12 Min fördelningsbrunn är OK : Det finns inte något slam eller påväxt i fördelningsbrunnen. Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med underkant på utloppen. Vattennivån är jämn ut i alla utlopp. Den är i övrigt hel och tät. 12 Fördelningsbrunn OK

13 Min fördelningsbrunn behöver förbättras: Vattennivån står under utloppen. Då finns det sannolikt en läcka som behöver tätas. Fördelningen av spillvatten är ojämn ut i utloppen. Vattennivån står över utloppen. Då har sannolikt efterföljande reningsanläggning tätnat. Det finns slam i fördelningsbrunnen. Då fungerar sannolikt inte slamavskiljningen tillfredsställande. 13 Fördelningsbrunn Förbättra

14 Min anläggning saknar fördelningsbrunn: Har du en infiltration eller markbädd med mer än en spridarledning bör du installera en fördelningsbrunn. Har du en anläggning med enbart en spridarledning bör du installera en inspektionsbrunn. 14 Fördelningsbrunn Åtgärda

15 Slam i fördelningsbrunnen = slamavskiljningen fungerar inte. Så kan det se ut i fördelningsbrunnen Klart vatten i underkant med utloppen. Vattennivån är över in- och utlopp = efterföljande reningssteg kan ha tätnat. OK Förbättra

16 16 Infiltration eller markbädd

17 Min infiltration eller markbädd är OK : Spridningsledningarna har luftningsrör som sticker upp cirka 50 cm ovanför marken. (Vid pumpning finns inte alltid luftningsrör.) Uppsamlingsledningarna har också luftningsrör, om min anläggning är en markbädd. Det är torrt och slamfritt i botten på luftningsrören. Det är torrt kring anläggningen och det växer inte träd eller växter med djupgående rötter ovanpå eller kring anläggningen. Det luktar inte skarpt av avlopp. Vattnet är klart, ofärgat och luktfritt i uppsamlingsbrunnen efter markbädden. Grundvattenytan ligger drygt 1m under spridningsledningarna. 17 OK Infiltration eller markbädd

18 Min infiltration eller markbädd behöver förbättras : Det står vatten och/eller slam i luftningsrören. Det växer träd och växter med djupgående rötter ovanpå bädden. Det är fuktigt runtomkring anläggningen. 18 Förbättra Infiltration eller markbädd

19 Min infiltration eller markbädd behöver åtgärdas: Bädden har tätnat eller ligger i grundvattnet. (Syns genom hög vattennivå i fördelningsbrunnen och luftningsrören, samt att marken ovanpå bädden är ”svampig”.) Bädden är täckt av stora träd vars rötter har trängt in i bädden och spridningsledningarna. Spridningsledningarna i bädden består av tegelrör, betongrör eller dränslang. Det läcker från bädden. Läckande avloppsvatten har en gråvit eller svart färg och luktar illa. 19 Åtgärda Infiltration eller markbädd

20 Stora träd växer nära. Så kan markbädd och infiltration se ut Luftningsrör med ventilerade lock. Markbädden har havererat. OK Förbättra Åtgärda OK Inget vatten eller slam står i botten av rören.

21 Sluten tank

22 Det är hål på den slutna tanken och innehållet läcker ut. Jag behöver sällan slamsuga tanken i förhållande till hur mycket vatten som leds dit. Alternativt läcker det in vatten utifrån så jag får slamsuga tanken ofta. Larmet på tanken fungerar inte. Tanken är hel, kopplingsanordningen och larmet fungerar. Jag slamsuger tanken regelbundet. 22 Sluten tank (om sådan finns)

23 Du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du som har en enskild avloppsanläggning räknas som verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder och att anlägga en ny anläggning. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun om du är osäker på ditt avlopps status, eller om du vill söka tillstånd/ anmäla ändring av din avloppsanläggning. 23 Tänk på att


Ladda ner ppt "Så bedömer du ditt avlopp Klicka så kommer det en ny bild."

Liknande presentationer


Google-annonser