Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisk kemi Kolföreningar, alkoholer, syror, estrar, kolhydrater, fett, proteiner…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisk kemi Kolföreningar, alkoholer, syror, estrar, kolhydrater, fett, proteiner…"— Presentationens avskrift:

1 Organisk kemi Kolföreningar, alkoholer, syror, estrar, kolhydrater, fett, proteiner…

2 KOLFÖRENINGAR TItano sid 159-202

3 Kolföreningar Organisk Kemi – Kallas även ”livets kemi” – Exempelvis träd, ull, plaster, bensin, växter innehåller kol. – Nästan 20 miljoner kända kolföreningar

4 Kol Grafit: – Leder elektricitet – Används i blyertspennor – lager av kolatomer lossar. – Uppbyggt av flera lager med svaga bindningar mellan lagren.

5 Kol Diamant: – Leder inte elektricitet (isolerar) – Mycket hård – Sammanbundna kolatomer med starka bindningar.

6 Kol Nanorör: – Många olika former – Sexkanter och fyrkanter – Kan få stor betydelse i framtiden.

7 Kol Fullerener - Upptäcktes 1985 - Påminner till utseendet av en fotboll. - Kan få stor betydelse i framtiden

8 Kol C Kolets karaktär: – Ickemetall – Fast vid rumstemperatur – Massa: 12g/mol – 6 protoner i kärnan – Har fyra bindningar till andra atomer!!!

9 Kolväten Viktiga Organiska ämnen Kolväten är en grupp ämnen som bara består av kol- och väteatomer. De är stomme till många viktiga ämnen i vår kropp. Dessutom förekommer de i många av dagens industriprodukter.

10 Formler Strukturformel: Molekylformel: CH 4

11 Mättade och omättade kolväten Ett kolväte är mättat om alla kolatomer har bindningar till fyra andra atomer, exempelvis i metanserien. Kolväten som någonstans har dubbelbindning eller trippelbindning mellan två kolatomer kallas omättade.

12 Alkaner Egenskaper: – Bara enkelbindningar – Metan, etan, propan och butan är gasformiga vid rumstemperatur. – Alkaner spelar en stor roll som bränsle. Biogas: främst CH 4 Metan Bensin C 7 H 16 - C 12 H 26 Diesel, lätt villaolja C 15 H 32 - C 18 H 38 Parafin C 20 H 42 - C 30 H 62

13 Alkaner Några viktiga namn: – CH 4 Metan – C 2 H 6 Etan – C 3 H 8 Propan – C 4 H 10 Butan – C 5 H 12 Pentan – C 6 H 14 Hexan – C 7 H 16 Heptan – C 8 H 18 Oktan – C 9 H 20 Nonan – C 10 H 22 Dekan Formel för att beräkna antalet H och C atomer: C n H 2n+2 (Två fler än dubbelt så många H-atomer än C-atomer) Metan Etan Hexan

14 Alkener Egenskaper: – En eller flera dubbelbindningar – Ändelsen -an byts ut med -en – Viktig roll i plastindustrin: Eten används för att tillverkning av polyeten. – Eten, propen och buten är gasformiga vid rumstemperatur.

15 Alkener Några viktiga namn: – C 2 H 4 Eten – C 3 H 6 Propen – C 4 H 8 Buten – C 5 H 10 Penten – C 6 H 12 Hexen – C 7 H 14 Hepten – C 8 H 16 Okten – C 9 H 18 Nonen – C 10 H 20 Deken Formel för att beräkna antalet H och C atomer: C n H 2n (Dubbelt så många H-atomer än C-atomer) Buten eten Propen

16 Alkyner Egenskaper: – En eller flera trippelbindning – Ändelsen -an byts ut med -yn – Används bland annat som svetsgas (Acetylen = etyn). – Etyn, propyn och butyn är gasformiga vid rumstemperatur.

17 Alkyner Några viktiga namn: – C 2 H 2 Etyn (acetylen) – C 3 H 4 Propyn – C 4 H 6 Butyn – C 5 H 8 Pentyn – C 6 H 10 Hexyn – C 7 H 12 Heptyn – C 8 H 14 Oktyn – C 9 H 16 Nonyn – C 10 H 18 Dekyn Formel för att beräkna antalet H och C atomer: C n H 2n-2 (Två mindre än dubbelt så många H-atomer än C-atomer)

18 Oljeraffinaderier Oljeraffinaderi MiRO i Karlsruhe, Tyskland Släckningsarbeten efter explosion i Texas City refinery

19 Oljeraffinaderier Destillation – Oljan upphettas till ca. 400°C – Största delen förångas – Flytande rester bearbetas vidare till smörolja, paraffin, asfalt mm – Gaserna kondenserar vid olika temperaturer Tjockolja ≈ 370° C Diesel ≈ 300° C Fotogen ≈ 200° C Bensin ≈ 150° C – Gasol avleds i kolumnens topp

20 Oljeraffinaderier

21 Krakning – Tunga oljor delas sönder till mindre bitar – Mer lätta oljor (diesel, bensin) kan framställas ur samma råolja – Anpassas beroende på efterfrågan

22 Transport

23 Naturgas - Består till ca. 90% av metan. - Ca. 20 % av världens enerigförbrukning kommer från naturgas. - Separeras vid raffinering av råolja. - Den största delen finns som gas under jorden.

24 ALKOHOLER – SYROR - ESTRAR Titano sid. 177-184

25 Egenskaper – Kallas även alkanoler – Alkoholer är kolväten där en (eller flera) H atomer är ersatt med OH-grupper, dvs. ett syre (O) och ett väteatom (H). – I stamkolvätens namn tillfogas då ett -ol i slutet (t.ex. metanol) – Alkoholer är flytande eller fasta vid rumstemperatur. Ingen av alkoholerna är gasformig vid rumstemperatur. Alkoholer

26 Några viktiga namn: – CH 3 OHMetanol (träsprit) – C 2 H 5 OHEtanol(sprit, alkohol) – C 3 H 7 OHPropanol – C 4 H 9 OHButanol – C 5 H 11 OHPentanol – C 6 H 13 OHHexanol – C 7 H 15 OHHeptanol – C 8 H 17 OHOktanol – C 9 H 19 OHNonanol – C 10 H 21 OHDekanol

27 Alkoholer MetanolCH 3 OH EtanolC 2 H 5 OH PropanolC 3 H 7 OH ButanolC 4 H 9 OH. DekanolC 10 H2 1O H

28 Alkoholer Metanol – Extremt giftig: Nervskador (blindhet), döden eller båda och. Kan finnas i sprit av dålig kvalitet (t.ex. hembränt). – Bränsle (M15, M85, M100)

29 Alkoholer Etanol – I ”vanligt sprit”, bränsle (E10, E85, E100), T-sprit – Gift/hälsoskadligt, dock inte akut giftig i små mängder. – Överkonsumtion leder till omfattande skador på kort och/eller lång sikt.

30 Alkoholer Flervärdiga alkoler: – Innehåller mer än en OH-grupp – Glykol Tvåvärdig alkohol med etan som stam. Sänker fryspunkt när den blandas med vatten.

31 Alkoholer Flervärdiga alkoler: – Glycerol Trevärdig alkohol med propan som stam. Viktig byggsten i kroppen. T.ex. del av fetterna som bygger upp cellernas membran. Används mycket i hudvård.

32 Alkoholer Fördjupning: – Alkoholernas formel kan man beskriva på olika sätt vanligast är molekylformeln men även summaformeln går bra Molekylformeln även hur molekylen är uppbyggd. Man ser direkt att det handlar om en alkohol. Summaformeln anger summan av atomer som bygger upp molekylen. – SummaformelnMolekylformelnNamn – CH 4 OCH 3 OHMetanol – C 2 H 6 OC 2 H 5 OHEtanol – C 3 H 8 OC 3 H 7 OHPropanol –. – C 10 H 22 OC 10 H 21 OHDekanol

33 Alkoholer Fördjupning: – Om det behövs, anger man numret på C atomen –OH sitter på (siffran ska vara så lågt som möjligt). Det kan dock bara finna en –OH per C-atom – CH 3 -C(OH)-CH 2 -CH 3 heter 2-Butanol (eller Butan-2-ol).

34 Alkoholer Fördjupning: – Fördjupning: Vid flera –OH används en prefix: di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, osv. – Om det behövs, anger man även numret på C atomerna hydroxidgruppen sitter på (siffrorna ska vara så låga som möjligt). – Glycerin CH 2 (OH)-CH(OH)-CH 2 (OH) heter därför propantriol. – Glykol CH 2 (OH)-CH 2 (OH) heter därför etandiol

35 Alkoholtillverkning

36

37 Etanol som bränsle

38 Fördelar – Troligen renare avgaser – Teoretisk mindre netto utsläpp av CO 2 – Kan användas i bränslecell – Utveckling av nya metoder av etanoltillverkning pågår. – Framtidens energi måste (!) vara förnybar, fossila bränslen kan inte vara del av en långsiktig lösning. Nackdelar – I praktiken obetydlig/liten minskning av CO 2 utsläpp – Stora ytter för åkrar med energigrödor – Stora mängder pesticider och gödsel används – GMO – Sociala problem i odlingsområden – Skövling av regnskog – Brist på åkermark för mat – Många öppna frågor….

39 Etanol som bränsle Stora ytor för åkrar med energigrödor Stora mängder pesticider och gödsel används

40 Etanol som bränsle Sociala problem i odlingsområden Skövling av regnskog Brist på åkermark för mat

41 Organiska Syror Alkan Alkohol (alkanol) Organisk syra (Carbonsyra) metan metanol metansyra etanetanol etansyra

42 Organiska Syror – All tre H-atomer på en C-atom i en ända av en kolkedja ersätts. En H-atom ersätts med -O-H som i alkoholer. Två ersätts med en "O" som binds med en dubbelbindning till kolatomen. – I namnet tillfogas helt enkelt "-syra" i slutet, till exempel etansyra.

43 – Olika former av organiska syror förekommer ofta i naturen. Metansyra:myrsyra Etansyra:ättiksyra Butansäure: Smörsyra Octadecensäure: Oljesyra Organiska Syror

44 Estrar Uppbyggda av kol väte och syre Luktar ofta aromatiska, vissa smaker frukt Bildas av syra och alkohol + syra alkohol + ester vatten


Ladda ner ppt "Organisk kemi Kolföreningar, alkoholer, syror, estrar, kolhydrater, fett, proteiner…"

Liknande presentationer


Google-annonser