Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägesrapport för stämmobeslut från LRF Jämtlands regionstämma 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägesrapport för stämmobeslut från LRF Jämtlands regionstämma 2015."— Presentationens avskrift:

1 Lägesrapport för stämmobeslut från LRF Jämtlands regionstämma 2015

2 Motion 1. Webb-TV YttrandeStämmans beslutStatus/kommentarFör mer info att LRF startar en webb- TV kanal, ett forum där frågor som rör landsbygden och dess befolkning kan belysas ur ett sakligt och objektivt perspektiv. att uppdra till riksförbundsstyrelsen att utforma en ny kommunikationsstrategi som i betydligt högre grad än idag bygger på moderna media och tar hänsyn till kravet på snabbhet. Den bör också i sin utformning på ett annat sätt än idag se möjligheterna i att i kommunikativt syfte utnyttja organisationens hela bredd. Motionen antogs på riksförbund stämman. I december beslutade riksförbundsstyrelsen om LRFs nya kommunikationsstrategi. Den presenteras på regionstämman. Håkan Nilsson hakan.nilsson@ pentagon.nu 070-3167432

3 Motion 5. Diselproduktion på gårdsnivå YttrandeStämmans beslutStatus/kommentarFör mer info att LRF centralt engagerar sig i visionen att Sverige ska avveckla sitt oljeberoende senast år 2020. att LRF i Jämtland ev. i samarbete med Skogägarföreningen Norrskog startar en förstudie för att undersöka möjligheterna till dieselproduktion på gårdsnivå gärna i samarbete med andra lokala företag och organisationer. Att LRF lokalt, regionalt och centralt genom studieresor, föreläsningar och utbildning ge företagarna insikt om de möjligheter som finns i att använda skogen som råvara för att framställa framtidens drivmedel. att undersöka om gårdsproduktion av diesel av skogsråvara, kan fungera produktionsmässigt och ekonomiskt Motionen antogs av riksförbundsstämman. Lars Ahlin, ledamot i regionsstyrelsen,ansvarig för motionen har tillsammans med Bengt- Johnny Johansson, som skrev motionen, planerat för aktiviteter. Lars Ahlin Tel.070- 634 40 80 epost:lars.ahlin.akerang @gmail.com

4 Motion 7o 8. Polisens omorganisation och försämringar på landsbygden YttrandeStämmans beslutStatus/kommentarFör mer info att LRF uppvaktar polisens organisation för att belysa vikten av lokal närvaro även i glesbygd. att - infrastrukturen i hela landet förbättras. att - telefonin fungerar i hela landet. att - polisens lokala neddragningar på landsbygden inte genomförs enligt de intentioner som Polismyndigheten har. att - brandvärnets nedläggning i Jämtland/Härjedalen kommuniceras ut till de drabbade orterna på ett mycket bättre sätt än vad som varit fallet hittills. Även att beslutet stoppas upp omgående. att - ursprungsmärka produkter från Jämtland/Härjedalen. (Ex. kött från Alsen, mjölk frånJämtland/Härjedalen). att - stödja biogastillverkning i Jämtland/Härjedalen. att regionstyrelsen får i uppdrag att i kontakter med berörda myndigheter, kommuner, med flera organisationer påverka i den riktning som motionärerna pekar. Att LRF Jämtland fortsätter driva på och informera intresserade om stöd och möjligheter i framställning av biogas. Regionsstyrelsen ledamöter har under året lyft frågorna om försämringarna på landsbygden i olika sammanhang med politiker på kommunal och riksnivå. Ordförande skriver debattartikel under januari 2016. Håkan Nilsson hakan.nilsson@ pentagon.nu 070-3167432

5 Motion 10.Ohållbar hästsituation på Frösön YttrandeStämmans beslutStatus/kommentarFör mer info att fungerande ridvägar byggs att en kommunal ridkarta tas fram över Frösön med påbjudna ridvägar att uppdra åt regionstyrelsen att ta ett initiativ till ett möte med berörda mark och hästägare, samt representanter från Östersunds kommun, som inledning i en process med syfte skapa ordning i förhållandet mellan ridande och markägare på Frösön. LRF Jämtland planerar att bjuda in ordförande i lokalavdelningen, häst och markägare samt representanter från Östersunds kommun till möte. Annethe Ovesson Tel.070-681 1971. Epost:info@salmonbay.se


Ladda ner ppt "Lägesrapport för stämmobeslut från LRF Jämtlands regionstämma 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser