Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverkets inköpsvolym 2013- 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverkets inköpsvolym 2013- 2015."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverkets inköpsvolym 2013- 2015

2 2 Snabba fakta om Trafikverkets inköpsvolym Region Väst 7 418 Mnkr, 19% Region Stockholm/Öst 12 970 Mnkr 33% Hela riket Nationella åtgärder 3 205 Mnkr, 8% -Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 83 % av total inköpsvolym. -Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 53 % av total inköpsvolym. -Totala inköpsvolymen för ny- och ombyggnationer och underhållsåtgärder utgör 90% av total inköpsvolym. -Totalt antal leverantörer i Trafikverket 10 160 st varav Om- och nybyggnationsåtgärder18 147 Mnkr Underhåll 17 534 Mnkr Övrig verksamhet 3 907 Mnkr Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2015, Mnkr Inköpsvolym period 201501-12 i Mnkr 39 588

3 3 Trafikverkets inköpsvolym jan-dec 2013-2015, trend per trafikslag Inköpsvolymen för trafikslag järnväg har stadigt ökat genom åren +14 % mellan åren 2013-15 medan trafikslag väg visar på en minskning på ca 9% Anledningen är framförallt volymförändringar i underhåll och om- och nybyggnationer. Trafikverket har under år 2015 justerat verksamhetsindelningen vilket medför att nya jämförelsesiffror för 2013 och 2014 tagits fram. Mnkr Utveckling av inköpsvolymen under åren 2013-2015

4 4 Trafikverkets största leverantörer total volym jan-dec 2013-2015 Från vem köper Trafikverket ifrån? Mnkr Trafikverkets total inköpsvolym år 2015 uppgår till 39 588 Mnkr ( + 1% jmf 2013). Inköpsvolymen för Trafikverkets 10 största leverantörer uppgår till 21 175 Mnkr (ca 53% av total inköpsvolymen 2015) * Sweco förvärvade Grontmij, ÅF köpte EQC Group samt att Billfinger Construktion såldes till Implenia under 2015 påverkar volymen.

5 5 Trafikverkets största leverantörer, trafikslag väg jan-dec 2013-2015 Mnkr Koncentrationen inom de 10 största leverantörerna har minskat över åren och visar därmed på en breddning av marknaden.

6 6 Trafikverkets största leverantörer, trafikslag Järnväg jan-dec 2013-2015 Mnkr Den totala inköpsvolymen för trafikslag järnväg har ökat mellan åren 2013-2015, +14% och samtidigt tenderar koncentrationen inom de 10 största leverantörerna att öka över åren.

7 7 Trafikverkets inköpsvolym Om- och nybyggnationsåtgärder Region Väst 3 902 Mnkr, 22 % Region Stockholm/Öst 8 585 Mnkr 47 % Hela riket Nationella åtgärder 753 Mnkr, 4 % Region Nord 964 Mnkr, 5 % Trafikverkets inköpsvolym, år 2015 Om- och nybyggnation Total volym 18 147 Mnkr Region Mitt 1 605 Mnkr, 9 % Region Syd 2 281 Mnkr, 13 % Hela riket Centrala funktioner 57 Mnkr, Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2015, Mnkr

8 8 10 största leverantörer inom om- och nybyggnation väg, jan-dec 2013-2015 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende om- och nybyggnation Väg, år 2015, uppgår till 6 855 Mnkr ( +23% jmf 2014). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för om- och nybyggnation, Väg, uppgår till 3 939 Mnkr (ca 57% av total inköpsvolym 2015) Koncentrationen inom ny- och ombyggnation väg har minskat över åren och visar på en breddning av marknaden * Sweco förvärvade Grontmij, ÅF köpte EQC Group samt att Billfinger Construktion såldes till Implenia under 2015 påverkar volymen.

9 9 10 största leverantörer inom om- och nybyggnation Järnväg, jan-dec 2013-2015 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende om- och nybyggnation järnväg, år 2015, uppgår till 11 164Mnkr ( -14 % jmf 2014). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för om- och nybyggnation, Järnväg, uppgår till 4 730 Mnkr (ca 57% av total inköpsvolym 2015) * Sweco förvärvade Grontmij, ÅF köpte EQC Group samt att Billfinger Construktion såldes till Implenia under 2015 påverkar volymen.

10 10 Trafikverkets inköpsvolym Underhåll Region Väst 3 386 Mnkr, 19 % Region Stockholm/Öst 4 178 Mnkr 24 % Hela riket Nationella åtgärder 1 367 Mnkr, 8 % Region Nord 2 613 Mnkr, 15 % Trafikverkets inköpsvolym, år 2015 Underhåll Total volym 17 534 Mnkr Region Mitt 3 002 Mnkr, 17 % Region Syd 2 652 Mnkr, 15 % Hela riket Centrala funktioner 336 Mnkr, 2%

11 11 10 största leverantörer inom underhåll väg, jan-dec 2013-2015 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende underhåll Väg, år 2015, uppgick till 10 349 Mnkr (+2,5 % jmf 2014). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för övrigt underhåll, väg, uppgick till 8 291 Mnkr (ca 80 % av total inköpsvolym underhåll 2015). Koncentrationen inom de 10 största leverantörerna har minskat över åren trots att baskontrakten domineras i stort av några få leverantörer. Andelen baskontrakt väg uppgick år 2015 till ca 39% av total underhållsvolym väg.

12 12 10 största leverantörer inom underhåll järnväg, jan-dec 2013-2015 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende underhåll, järnväg, uppgick, år 2015, till 7 185 Mnkr (-4,5 % jmf 2014). Andelen baskontrakt järnväg uppgick år 2015 till ca 47% av total underhållsvolym järnväg. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för underhåll järnväg, uppgick till 5 003 Mnkr (ca 70 % av total inköpsvolym underhåll, år 2015). Koncentration inom området har ökat över åren och domineras av ett fåtal stora aktörer. Infranord dominerar fortfarande som största leverantör inom området men har tappat volymer det senaste året och då fler nischade företag kommit in på marknaden.

13 13 Trafikverkets totala volym, fördelad per inköpskategori jan-dec 2015 Trafikverket fördelar sin totala inköpsvolym i olika inköpskategorier. Kategori Underhåll består till största delen av underhållsentreprenader inkl. mängdregleringar, ändringar och tilläggsarbeten. Kategori Entreprenad består till största delen av byggentreprenader inkl. mängdregleringar, ändringar och tilläggsarbeten samt marklösen. Kategori Tekniska tjänster och konsulter omfattas i huvudsak av projektering, bygg- och projektledning samt mätningstjänster. * Direkt material återfinns också som en betydande delkomponent i kategori underhåll och entreprenad. Vad köper Trafikverket? *

14 14 Trafikverkets inköpsvolym kategori Tekniska tjänster och konsulter Region Väst 1 124Mnkr, 29 % Region Stockholm/Öst 1 601 Mnkr 42 % Hela riket Nationella åtgärder 154 Mnkr, 4 % Region Nord 251 Mnkr, 7 % Trafikverkets inköpsvolym, år 2015 Inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter Total volym 3 844 Mnkr Region Mitt 324 Mnkr, 8 % Region Syd 383 Mnkr, 10 % Hela riket Centrala funktioner 7 Mnkr Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2015, Mnkr

15 15 Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter jan-dec 2013-2015 (samtliga trafikslag) Trafikverket fördelar sin totala inköpsvolym i olika kategorier. Kategori Tekniska tjänster och konsulter omfattas i huvudsak av projektering, bygg- och projektledning samt mätningstjänster. Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter samtliga trafikslag, uppgick, år 2015, till 3 844 Mnkr (+2 % jmf 2014). Koncentration inom området har ökat över åren och har sin grund i ett antal genomförda företagsförvärv. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för tekniska tjänster och konsulter väg, uppgick till 2 791 Mnkr, år 2015 (ca 73 % av total inköpsvolym tekniska tjänster och konsulter, år 2015). Sweco förvärvade Grontmij ( 1/10), ÅF köpte EQC Group 2015 (1/6) vilket påverkar volymen.

16 16 Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter, trafikslag Väg, jan-dec 2013-2015 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter väg, uppgick, år 2015, till 1 600 Mnkr (-10 % jmf 2014). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för tekniska tjänster och konsulter väg, uppgick till 1 120 Mnkr (ca 70 % av total inköpsvolym tekniska tjänster och konsulter väg, år 2015). Sweco förvärvade Grontmij ( 1/10), ÅF köpte EQC Group 2015 (1/6) vilket påverkar volymen.

17 17 Trafikverkets 10 största leverantörer inom inköpskategori Tekniska tjänster och konsulter, trafikslag Järnväg, jan-dec 2013-2015 Trafikverkets totala inköpsvolym avseende Tekniska tjänster och konsulter järnväg, uppgick, år 2015, till 2 225 Mnkr (+23 % jmf 2014). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörer för tekniska tjänster och konsulter järnväg, uppgick till 1 746 Mnkr (ca 78 % av total inköpsvolym tekniska tjänster och konsulter järnväg, år 2015). ÅF uppvisar en stor volymökning mot tidigare år som innefattar till största delen projektering och förberedande arbeten på Västlänken. Sweco förvärvade Grontmij ( 1/10), ÅF köpte EQC Group 2015 (1/6) vilket påverkar volymen.


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverkets inköpsvolym 2013- 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser