Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västbusmöte Varför? Inför mötet Under mötet Mål och uppföljning Avslut och utvärdering Västbus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västbusmöte Varför? Inför mötet Under mötet Mål och uppföljning Avslut och utvärdering Västbus."— Presentationens avskrift:

1 Västbusmöte Varför? Inför mötet Under mötet Mål och uppföljning Avslut och utvärdering www.samverkanstorget.se Västbus

2 Temagrupp Barn och Unga arbetar tillsammans för att ”Barn och unga ska lyckas i skolan” Stärkta friskfaktorer – förskola/skola är barnens hälsofrämjande arena Erbjudas förebyggande och tidiga insatser Mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö

3 Barn och unga ska lyckas i skolan Temagrupp Barn och Unga

4 Familjens delaktighet Familjens delaktighet ska vara centralt i all samverkan mellan verksamheter, Västbus/SIP-arbetet. Familjen ska ges möjlighet att vara delaktig i hela arbetet, även vid planering av möten. Barn ska vara delaktiga utifrån ålder och mognad. Barn kan vara delaktiga på olika sätt.

5 Samverkan ska alltid leda till ett mervärde för barnet.

6 Västbus Samverkan för barn och ungas bästa Regionalt övergripande riktlinje som gäller samtliga 49 kommuner och regionen. Reglerar samverkan kring barn och unga med psykisk, psykiatrisk och social problematik. Antogs 2005 och Reviderades 2012. Särskilda riktlinjer utformades och antogs för familjehemsplacerade barn.

7 Målgrupp Västbus riktlinjer Barn och unga vuxna till och med 20 år med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Stor spridning vad gäller problemtyngd och där med behov av insatser. Riktlinjerna gäller både vid förebyggande/tidiga insatser och specialistinsatser. För barnet är det en rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.

8 Gäller alla offentliga verksamheter som möter barn och unga. Målgruppen är alla barn och unga mellan 0-20 år med sammansatta behov och behov av samordning. Är ett verktyg vid förebyggande, tidiga insatser och specialistinsatser. Västbus Samverkan för barn och ungas bästa

9 När behövs Västbusmöte? När den egna verksamheten inte ensam kan tillgodose behovet av stöd. Alla som arbetar med barn och unga kan – om familjen samtycker – initiera och kalla till ett Västbusmöte. Tillsammans med familjen, och utifrån deras behov, beslutar ni vilka som skall kallas.

10 Processkarta – ta fram barnets plan Motivations-arbete Uppföljning Planen avslutas Dokumentera InitiativFörarbeteKallelse Västbus /SIP- möte Samtycke återkallas NEJ SIP NEJ Samtycke JA

11 Västbus - Delaktighet Familjens delaktighet ska vara centralt i SIP/Västbus-arbetet. Familjen ska ges möjlighet att vara delaktig i hela arbetet, även exempelvis vid planering av möten. Barn ska vara delaktiga utifrån ålder och mognad. Tänk på att barn kan vara delaktiga på olika sätt.

12 Kontrollera att det finns samtycke från vårdnadshavare och stäm av med familjen vilka som ska kallas. Klargör syftet med mötet redan i kallelsen. Utse någon som för barnets/ungdomens talan om de inte själva deltar på mötet. Fundera på om det behövs ett professionellt förmöte för att t.ex. reda ut ekonomiska frågor eller andra konflikter. Utse mötesledare – Det kan vara den som initierat mötet eller en oberoende part, (till exempel ett nätverkslag eller en kollega). Bestäm vem som dokumenterar, det vill säga ansvarar för att samordnad individuell plan, (SIP), skrivs. Checklista för Västbusmöten finns på www.vgregion.se/vastbuswww.vgregion.se/vastbus Att tänka på inför Västbusmötet

13 Att tänka på under Västbusmötet Checklista för Västbusmöten finns på www.vgregion.se/vastbuswww.vgregion.se/vastbus Beskriv syftet med mötet och klargör att sekretessen bryts. Kort presentationsrunda med klargörande av relationen till barnet/den unge. Beskriv nuläget. Fördela ordet så alla kommer till tals, i synnerhet barnet/familjen. Vilka förbättringar behöver initieras? Formulera brukarfokuserade, tidsatta och mätbara mål. Vem gör vad och när? Mötet dokumenteras i den samordnade individuella planen, samtliga får kopia av denna om ej annat anges. Sekretesshandling! Boka uppföljningsmöte. Motivera i planen om ni inte ska ses igen

14 Den samordnade individuella planen avslutas när målen är uppfyllda, när barnet/ungdomen inte längre har behov av samordnade insatser eller genom att samtycke dras tillbaka. Avslut sker genom ett gemensamt beslut vid uppföljningsmöte och med samtycke av familjen samt den unge. Dokumentera att planen avslutas. Arkivera SIP enligt verksamhetens rutiner. Västbusmöten/SIP - Avslut

15 Gör mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar. Insatser pågår ibland utan att det gör någon skillnad. Sätt upp små, nåbara mål. Små vinster bygger ömsesidigt förtroende. Alla måste uppleva fördelar för att vara motiverade att delta. Bestäm smarta mål! (Specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidssatta.) Våga testa och utvärdera. Bättre att göra något än inget. Samverkan är ett medel för att uppnå en bättre situation för barnet och familjen. Förändring tar tid! Så hur vet vi om vi gjort nytta för barnet? Sätta mål för Västbusmötet

16 Har vi gjort nytta för barnet? Hur kan vi bli bättre? Vill vi bli bättre? Avvikelse? Västbusmöte - Utvärdera Exempel: Utvärdering av Västbusmöten i Vänersborg visade att det främsta utvecklingsområdet var brukarens brist på delaktighet och inflytande. Det är inte unikt och något vi behöver bli bättre på!

17 När antagna överenskommelser, riktlinjer och samordnade individuella planer inte följs ska avvikelse göras. Avvikelser rapporteras till närmast ansvarig chef för åtgärd. Skriftlig avvikelserapport enligt rutin till lokal arbetsgrupp Västbus. Rutin för avvikelsehantering – www.samverkanstorget.se Västbusmöte - Avvikelser

18 ” Bra att prata på det här sättet. Första gången vi båda (föräldrar) deltog i ett helt möte tillsammans. ” Alla fick möjlighet att prata och lyssna på varandra, det blev fler infallsvinklar än om jag själv hade pratat med en och en. Brukarröster om Västbusmöte

19 ” Jag trodde inte jag behövde delta på detta möte eftersom jag bara har hand om ”min insats”. Men det visade sig vara enormt värdefullt. Nu förstår jag mycket mer och kan bidra på ett bättre sätt. Det här hade jag inte fått inblick i utan det här mötet. ” Föräldrarna får alla kring bordet samtidigt. Förvaltningschef har klargjort att SIP-möten är prioriterade. Nyttan för mig som yrkesperson

20 För vems skull?

21 Mer om SIP hos SKL/Psynk www.psynk.se www.samverkanstorget.se www.vgregion.se/Vastbus Västbus Arbetsmaterial: Västbus riktlinje Mall Samtycke Mall Kallelse Mall SIP Mall Avvikelser Checklista för Västbusmöte Information till familjen Hittar du i Verktygslådan på samverkanstorget och på regionens Västbussida Arbetsmaterial och mer information

22 Har ni frågor, synpunkter eller funderingar? Hör av er till mig! namn.namnsson@kommun.se namn.namnsson@kommun.se


Ladda ner ppt "Västbusmöte Varför? Inför mötet Under mötet Mål och uppföljning Avslut och utvärdering Västbus."

Liknande presentationer


Google-annonser