Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema strandskyddstillsyn. Tillsyn i strandskyddsområden, hur gör vi? Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema strandskyddstillsyn. Tillsyn i strandskyddsområden, hur gör vi? Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala."— Presentationens avskrift:

1 Tema strandskyddstillsyn

2 Tillsyn i strandskyddsområden, hur gör vi? Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten på tema strandskydd Baserat på webbseminarium Tillsyn webbutbildning, avsnitt tillsyn publikationen Stöd i strandskyddstillsynenStöd i strandskyddstillsynen

3 Tema TILLSYN Givande möte strandskyddstillsyn Denna powerpoint innehåller bilder/avsnitt att välja bland för planering av ett möte. Omfattning? Måste avgöras för ert speciella möte. Fler avsnitt i webbseminariet om TILLSYN kan vara relevanta för er, men kräver att ni som mötesledare tittar igenom och väljer ut. Om möjligt: deltagarna tittar på hela webbseminariet innan mötet (och korta inslag kan ”repeteras” som avstamp för diskussioner

4 Tema TILLSYN Innehåll/disposition av material 1.Tillsynens systematik - inledning 2.Planerad tillsyn, en tillsynsmetodik 3.Hur man prioriterar i tillsynsarbetet 4.Praktiskt stöd i ärenden 1.Handläggning av ärende 2.Bemötande i tillsynssituationer

5 Tema TILLSYN Inledning anpassa! Varför har vi detta möte? Målsättning med mötet? Vilka är vi som är här? Våra förväntningar på dagen? Praktiskt, ordningsfrågor? Agenda Vad händer sen, efter mötet?

6 Tillsynens systematik - inledning

7 Tema TILLSYN Strandskyddstillsynens syfte Se inslag från webbseminarium Tillsyn: Erfarenheter från SkellefteåErfarenheter från Skellefteå av tillsynskampanj och efterföljande… diskussion med SKL och Länsstyrelsen (totalt ca 9 min)

8 Tema TILLSYN Strandskyddstillsynens i vår kommun? Bevara strändernas värde för friluftsliv och biologisk mångfald Upprätthålla och skapa legitimiteten för lagstiftningen – ett myndighetsansvar ?

9 Tema TILLSYN Behov av strandskyddstillsyn i kommunen/länet? mermindre

10 Tema TILLSYN Generell tillsynskunskap Generell tillsynskunskap ca 1,5 minuter ur webbseminariet 26 kap. miljöbalken Miljötillsynsförordning (2011:13) Upprätta behovsutredning Upprätta tillsynsplan årligen Följa upp och utvärdera På begäran av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket lämna uppgifter av betydelse för samordning och vägledning. 29 kap. miljöbalken straffbestämmelser 27 kap. miljöbalken Taxa för tillsynen Lagrum

11 Tema TILLSYN Planering Information till allmänhet Fältbesök och utredning Kommuniceringar och beslut Uppföljning Tillsynens systematik Tillsynens systematik ca 2 minuter ur webbseminariet (Kristina Höök Patriksson)

12 Tema TILLSYN Diskussion Hur arbetar vi idag? Ex. på främjande/förebyggande –Bred information, t ex hemsida –Enskilda samtal, t ex telefon –Media –Intern information på kommunen Ex. på kontrollerande –Tips –Initiativärenden –Kampanjer

13 Planerad tillsyn, en tillsynsmetodik

14 Skyldighet för myndigheten att göra: Behovsutredning Den myndighet som har tillsynsanvaret ska ha en behovsutredning (BU). Gäller för 3 år, ska ses över varje år. En bedömning av den lokala behovet av tillsyn utifrån olika faktorer. Tillsynsplan Den myndighet som har tillsynsanvaret ska ha en tillsynsplan (TP). Gäller för 1 år, en form av verksamhetsplan. En planering av vad som ska göras under det kommande året. Webbutbildning för handläggare Inloggning krävs. Avsnitt Tillsyn, sid 60

15 Tema TILLSYN Planerad tillsyn, en metodik Från händelsestyrd och kontrollerande till planerad tillsyn:

16 Tema TILLSYN Exempel på tillsynsarbete ur webbseminariet, ca 5 min Hur vi jobbar med tillsyn i Värmdö kommun Diskutera: Vilka idéer eller uppslag får ni som skulle passa er kommun i nuläget?

17 Tema TILLSYN Diskussion Vilka värden ser vi med planerad tillsyn? Vilka fördelar kan vi uppnå med planerad tillsyn? Vilka svårigheter finns? Hur kan vi utveckla arbetet med planerad tillsyn? Vad krävs?

18 Tema TILLSYN Exempel på mer omfattande åtgärder Tillsynskampanj i SkellefteåTillsynskampanj i Skellefteå (ca 12 min) Värmdö organiserar om tillsynenVärmdö organiserar om tillsynen (ca 6 min) Diskutera: 1.Vad kan vi använda? 2.Vad bör vi göra annorlunda? 3.Vilka verktyg kan vi använda? Kartor, ortofoton m.m.?

19 Hur man prioriterar i tillsynsarbetet

20 Tema TILLSYN Hur prioriterar man i tillsynen? Kan man prioritera i tillsynen? Prioritera efter påverkan på strandskyddets syften och den tid som gått sedan åtgärden utfördes. Strandskyddstillsyn - prioriteringar

21 Tema TILLSYN Hur man planerar tillsynen, exempel på tillsynsplan: Planerad tillsynAntalNärBeräknad tidSumma tid Kontrollerande tillsyn Tillsynskampanj i Fårviken1 kampanjjuni 2 dagar förberedelse 2 fältdagar 2 veckor efterarbete 112 timmar Ta initiativ till tillsyn i samband med dispensprövningar 10 ärendenhela året5 dagar 40 timmar Förebyggande tillsyn Se över hemsida2 ggr april och oktober 8 timmar Summa planerat 160 timmar Händelsestyrd tillsynAntalNärBeräknad tidSumma tid Kontrollerande tillsyn Hantera inkommande tips Ca 10 ärenden hela året5 dagar 40 timmar Förebyggande tillsyn Informera i telefon/besök Ca 30 tillfällen hela året15 timmar Summa händelsestyrt 55 timmar

22 Diskussion Hur ska vi jobba? Behovsutredning, 3 år Exempel på faktorer: Vad har vi för värdefulla strandområden i kommunen där vi borde ta tillsynsinitiativ? Vad har vi för utrymme för strandskyddstillsyn? Var ska ambitionsnivån ligga? Vad prioriterar vi? Vad är viktigast för oss? Det händelsestyrda eller det planerade? Tillsynsplan, 1 år Exempel på faktorer: Hur ska tillsynen ske? Hemsida, information till mäklare, fältbesök m.m. Vilka sträckor vid sjöar, vattendrag eller kust ska vi tillsyna i år? Hur samverkar vi bäst mellan förvaltningar/myndigheter? Vilka ska vara med vid tillsynen?

23 Tema TILLSYN Diskussion Hur går vi vidare? Vad är nästa steg? Vem gör vad? Hur samverkar vi? När börjar vi? Tidplan?

24 Hur gör man med ”tipsen” då? Även om man planerar sin tillsyn så kommer det säkert in tips från allmänheten. Hur ska vi hantera dem? s. 61 i webbutbildningen för handläggares. 61 i webbutbildningen för handläggare inloggning

25 Praktiskt stöd i ärenden

26 Tillsynsärendet Handlägg ärendet som en fotboll i rörelse! ur webbseminariet ca 3 min ur webbseminariet ca 3 min Följ ett ärende i webbutbildningen. Se sid 62-68 i webbutbildningen för handläggare inloggning krävs webbutbildningen för handläggare

27 Undvik vanliga fallgropar Tips från miljöjurist Margareta Svenning Diskutera: känner jag igen mig?

28 Vanliga missförstånd Brottsanmälan och föreläggande om rättelse blandas ihop. o Vilka roller har polisen (ca 10 min)polisen o respektive åklagaren (ca 9 min)åklagaren Olika regler för tillsyn mellan miljöbalken och plan- och bygglagen (ca 2:30 min) miljöbalken och plan- och bygglagen Dispens i efterhand. Se sid 65-66 i webbutbildningen för handläggare webbutbildningen för handläggare inloggning krävs

29 Professionellt bemötande Svåra samtal i tillsynsrollen (ca 20 min) Svåra samtal i tillsynsrollen

30 Diskutera: Svåra samtal i tillsynsrollen Egna erfarenheter av konflikter eller svåra samtal? Hur kan vi ta hjälp av och ge stöd till varandra?

31 1.Initiativ tas/Tips kommer in 2.Ärende öppnas eller avslutas/Tipset sätts i pärm för kommande planering 3.Kolla om strandskydd gäller, giltig dispens 4.Fältbesök 5.Be om förklaring 6.Utreda 7.Brottsanmäla 8.Förelägga 9.Besiktiga, har föreläggandet genomförts? 1.Initiativ tas/Tips kommer in 2.Ärende öppnas eller avslutas/Tipset sätts i pärm för kommande planering 3.Kolla om strandskydd gäller, giltig dispens 4.Fältbesök 5.Be om förklaring 6.Utreda 7.Brottsanmäla 8.Förelägga 9.Besiktiga, har föreläggandet genomförts? I ett typärende: 1. Vilka steg känner du dig bekväm med? 2. Vem/vilka roller behöver du hjälp av?

32 Diskutera För en ändamålsenlig och legitim tillsyn… Vilka kompetenser behövs i olika steg? Var ska ansvaret ligga och hur samarbeta i våra olika roller i kommunen (på myndigheten)?

33 Knyta ihop mötet?! Vad har jag lärt mig, vad tar jag med mig? Vad händer nu? Nästa steg?


Ladda ner ppt "Tema strandskyddstillsyn. Tillsyn i strandskyddsområden, hur gör vi? Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala."

Liknande presentationer


Google-annonser