Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är fattigdom? Fattigdom kan mätas på många sätt. UNICEF anser att barn kan räknas som fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är fattigdom? Fattigdom kan mätas på många sätt. UNICEF anser att barn kan räknas som fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till."— Presentationens avskrift:

1 Vad är fattigdom? Fattigdom kan mätas på många sätt. UNICEF anser att barn kan räknas som fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till överlevnad och utveckling, hälsa och näring, rent vatten och toaletter, skolgång, skydd, tak över huvudet, information och delaktighet.

2 Vad är fattigdom? Fattigdom kan betyda olika saker. FN använder begreppen fattigdom och extrem fattigdom. Definition av fattigdom är att försöka överleva på mindre än 2 dollar om dagen, vilket motsvarar ungefär 14 svenska kronor.

3 Extrem fattigdom FN:s definition av extrem fattigdom är att försöka överleva på mindre än 1,25 dollar om dagen, vilket motsvarar ungefär 8 svenska kronor. Idag lever omkring 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom.

4 De senaste åren har det skett stora framsteg när det gäller att minska fattigdomen i världen. År 1990 levde 36 % av världens människor i extrem fattigdom. Idag är siffran 18 % och det betyder att andelen extremt fattiga i världen har halverats på lite mer än 20 år. Men fortfarande är alltså 1.2 miljarder extremt fattiga.

5 Relativ fattigdom Relativ fattigdom innebär fattigdom sett i förhållande till större delar av befolkningen, som oftast fastställs genom en nationell fattigdomsgräns, med utgångspunkt i befolkningsgenomsnittet. Är du fattig i Sverige skulle du t.e.x ses som ganska rik av många i exempelvis Tchad.

6 Definition av fattiga och rika länder: Ett av de vanligaste sätten att dela in länder är fortfarande att beskriva dem i så kallade industri- eller utvecklingsländer (i-länder och u-länder). Vad dessa uppdelningar ofta handlar om är ett försök att dela in världens länder utifrån två kategorier; en kategori länder som lyckats bra med sin utveckling och en kategori där utvecklingen gått mycket långsammare. Problemet med denna indelning är att det inte finns någon tydlig definition på vad som är ett utvecklingsland. Dessutom försöker man dela upp världen på ett sätt som inte längre stämmer överens med hur världen ser ut utvecklingsmässigt.

7 BNP Bruttonationalprodukt (BNP) är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används i produktionen. BNP per capita? = BNP delad på antal invånare i landet. http://www.globalis.se/Statistik/BNP-per-invaanare

8 Nackdelar med BNP Oavlönat arbete i hemmet räknas inte in(inte heller ideellt arbete, eller svartarbete). BNP växer med antalet invånare – ju fler invånare desto högre BNP trots att invånarna ej fått det bättre – därför är det bättre med BNP/capita. Nackdelen med BNP per capita som ett mått på välfärd är att den inte säger något om fördelningen av resurserna, utan är enbart ett genomsnittligt mått.

9 HDI- human development Index Problemet med indelning efter inkomst är att den inte tar hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingsnivån i ett land. För att komma åt problemet lanserade FN:s utvecklingsprogram 1990 ett index för mänsklig utveckling; Human Development Index, HDI. Förutom att mäta inkomstnivå tar HDI även med hälsa (mätt i förväntad livslängd) och utbildningsnivå (mätt i läskunnighet och skolgång) i beräkningen.

10 Forts. HDI Utifrån dessa faktorer räknas sedan ett värde ut för varje land. Detta värde kan jämföras, både med andra länder och över tid. Baserat på ländernas HDI-värde delas de sedan in i fyra stora grupper – mycket hög, hög, medelhög och låg mänsklig utveckling. (se sid. 178 i boken!) http://hdr.undp.org/en/countries Hklicka för att se HDI för världens länder

11 Minst utvecklade länder (MUL) De så kallade MUL-länderna (LDC på engelska – Least Developed Countries) är en grupp länder med svaga ekonomier som definieras efter: svag inkomst, mätt i bruttonationalinkomst svagt humankapital, bland annat genom dålig hälsa, låg utbildningsnivå och låg läskunnighet samt

12 Forts. MUL-länder ekonomisk sårbarhet, bland annat genom liten befolkning, instabil jordbruksproduktivitet och instabil import. Gruppen omfattar idag 48 länder och indelningen används för att sätta extra fokus på de länder med störst utvecklingsbehov. http://www.globalis.se/Organisationer/Minst-utvecklade- laender

13 Källor: Bok: Geografi 7-9 J.Wiklund, K.Wakeham Capensis förlag http://www.globalis.se/Tema/Fattigdom http://hdr.undp.org/en/countries https://unicef.se/fakta/fattigdom


Ladda ner ppt "Vad är fattigdom? Fattigdom kan mätas på många sätt. UNICEF anser att barn kan räknas som fattiga när de går miste om sina grundläggande rättigheter till."

Liknande presentationer


Google-annonser