Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder"— Presentationens avskrift:

1 ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

2 UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder
Bygger på Socialstyrelsens och Psykiatriska föreningens arbete med att kategorisera åtgärder

3 Ta en tur med Ubåt på nätet
Övning Ubåt: Anvn: ubåtutb1 (1-10 kan man välja mellan) Lord:

4 ASI och UBÅT Ett system för kartläggning, uppföljning och utvärdering
Uppföljning och beskrivning av åtgärder Ex. 12-steg Handläggare Brukarupplevelse kvalitet Vilka får åtgärden? Vilka resultat har åtgärden? ASI-Grund Kartläggning Bakgrund Problem ASI-Uppföljning Problem Förändring av problem Bättre - Sämre Problemfri Sker genom ed de som inte fått åtgärden eller andra åtgärder Utvärdering Jämförelser mellan åtgärder, ex 12-steg vs KBT

5 UBÅT resultat från en period på nästan 2 år (februari 2015)
44 Kommuner 1284 Åtgärder 590 Klienter

6 45 % av klienterna får mer än en åtgärd

7 Typ av verksamhet där åtgärderna genomförs
Andel av alla åtgärder

8 Åtgärder fördelade på huvudkategorier
Andel av alla åtgärder

9 Vanligaste enskilda åtgärderna (% av alla åtgärder)

10 Yngre klienter får mer stödboende och KBT Äldre klienter får mer MI, 12-steg och ÅP

11 Uppföljning: Brukar- och handläggarskattningar
Skala mellan 1 och 10. 7-10 = höga positiva skattningar. Vi visar procentandel positiva skattningar.

12 Brukarskattning av alla åtgärder N=255. Andel positiva skattningar. %

13 Handläggarskattning av alla åtgärder N=365. Andel positiva skattningar

14 Brukarskattning av stödboende och stödsamtal
Brukarskattning av stödboende och stödsamtal. Andel positiva skattningar. %

15 Handläggarskattning av Stödboende och Stödsamtal

16 Brukarskattning av olika Psykosociala åtgärder.

17 Handläggarskattning av Psykosociala åtgärder

18 Brukarskattningar kan ge bild av hur klienterna upplever ett ställe:
Ex. privat behandlingshem och kommunalt stödboende. Genomsnitt av alla åtgärder på stället Andel positiva

19 Välj namn på Ställe som kan användas ur klientperspektiv!
Andel positiva

20 Välj namn på Ställe med omsorg så att ni får meningsfull feedback!
När åtgärden genomförs på externa ställen är det ofta oproblematiskt, t.ex. Blåsippan, terapeut När åtgärden genomförs internt är det ibland oproblematiskt, t.ex. namn på olika stödboenden. För vissa interna åtgärder kan det vara mer meningsfullt att ange en mottagning/avdelning eller ett team som namn på Ställe, t.ex. öppenvårdsteamet, kvinnoprojektet, beroendemottagningen Använd samma uppsättning Ställen inom er enhet!

21 Planerat och oplanerat avslut
Totalt har 29% (n=233) av de avslutade åtgärderna ett oplanerat avslut Oplanerat avslut är vanligare: för män 31% jämfört med 23% för kvinnor för yngre klienter 35 år jämfört med 39 år för klienter med mer narkotikaproblem

22

23 Planerat och oplanerat avslut för de vanligaste åtgärderna

24 Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut
Brukarskattningar av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

25 Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut
Handläggarskattning av planerat och oplanerat avslut. % positiva skattningar.

26 Längd för åtgärder med planerat och oplanerat avslut. Median för dagar.

27 Uppföljning av åtgärder med retrospektiva kvalitetsskattningar
Brukarskattningarna är positiva Alla åtgärder framstår som effektiva Nästan alla brukare upplever en problemförbättring Handläggarna är mindre positiva och mer nyanserade avseende problemförbättring Typ av avslut påverkar skattning av problemförbättring för både klienter och handläggare.

28 Varför behövs ASI för utvärdering av åtgärder?
Retrospektiva skattningar är problematiska av flera skäl; minne, tacksamhet…. Med ASI kan man göra en prospektiv före-efter mätning som undviker flera av problemen Se artikel i Socionomen 2014 som jämför brukarskattningar och ASI-förändringar UBÅT säger ingenting om vilka problem klienterna har

29 Hur kan man beskriva klienternas problem med ASI?
Ett huvudresultat i vårt arbete med ASI är att klienterna kan delas in i tre olika och homogena profilgrupper baserat på deras problembild i intervjuarskattningarna. 1. Narkotikaprofil 2. Avgränsade alkoholproblem 3. Alkohol och psykiska problem

30 Intervjuarskattningar för de tre profilerna

31 Tre missbruksprofiler

32 Profilerna är olika avseende kön

33 Profilerna är olika avseende ålder

34 Samarbete med prof. Lena Lundgren, Boston och Umeå
Visade att profilerna i ASI08 skiljer sig i flera andra avseenden som kriminalitet, etnicitet, psykiska problem. Lundgren, Lena; et al. Association between immigrant status and history of compulsory treatment in a national sample of individuals assessed for drug use disorders through the swedish public welfare system. Substance Use & Misuse, vol 47, nr 1, sid 67-77, 2012 Lundgren, Lena M; et al. Beskriving av tre klientprofiler inom svensk missbruksvård. Socialvetenskaplig tidskrift, vol 19, nr 3 / 4, sid , 2012 Lundgren, Lena; et al. Integrating addiction and mental health treatment within a national addiction treatment system: Using multiple statistical methods to analyze client and interviewer assessment of co-occurring mental health problems. Nordisk Alkohol- og narkotikatidsskrift (NAT), vol 31, nr 1, sid 59-79, 2014

35 ASI för klienter i Ubåt Av de 590 klienterna i Ubåt har:
370 klienter en grundintervju med ASI 165 klienter har både ASI-G och ASI-U efter ca 1 år

36 Två målsättningar vid uppföljning och utvärdering av åtgärder i missbruksvård
Problemfrihet: Socialtjänstlagen säger att missbruket ska upphöra, dvs bot. Intervjuarskattning = 0-1 i ASI-U Förbättring Ett annat mål är att missbruket och andra problem ska minska. Intervjuarskattning minskar med minst 2 skalsteg mellan G och U Resultaten bygger ibland på få åtgärder och ännu färre klienter. Tolkas med stor försiktighet!

37 Sker det några förbättringar för missbruksklienterna eller ……?

38 Hur ser det ut i Ubåt för de som har ASI?

39 Ubåt: Andel förbättrade med Alkohol i de tre profilerna
I Net-analys uppnår 54 % en reliabel förbättring av Alkohol med minst 2 skalsteg

40 Ubåt: Andel förbättrade med Narkotika i de tre profilerna
I Net-analys uppnår 34% en reliabel förändring på minst 2 skalsteg med Narkotika

41 Ubåt: Andel förbättrade med Psykisk hälsa i de tre profilerna
I Net-analys uppnår 40% en reliabel förändring på minst 2 skalsteg med Psykisk hälsa

42 Ubåt: Andel problemfria vid uppföljningsintervju efter ca 1 år

43 Vilka åtgärder får klienterna i de olika missbruksprofilerna?
%

44 Narkotikaprofilen: Förbättring av problem med alkohol, narkotika och psykisk hälsa vid olika åtgärder

45 Avgränsade Alkoholprofilen: Förbättring av problem med alkohol, narkotika och psykisk hälsa vid olika åtgärder

46 Alk & Psyk profilen: Förbättring av problem med alkohol, narkotika och psykisk hälsa vid olika åtgärder

47 Vad kan man förvänta sig för resultat för en klient i Narkotikaprofilen?
Alkoholproblem Förbättring % chans Återfallsprevention 12-steg % chans KBT Stödboende Mindre än 40% chans Stödjande samtal MI Problemfri: ca 50 % chans Narkotikaproblem Förbättring: 80-100% chans Återfallsprevention Stödjande samtal Stödboende ca 70% chans med: 12-steg KBT ca 50 % chans MI Problemfri: ca 30 % chans Psykisk hälsa Förbättring: Ca 60% chans Återfallsprevention 12-steg KBT MI 40-50% chans Stödjande samtal Stödboende Problemfri: ca 20 % chans

48 Vad kan man förvänta sig för resultat för en klient i profilen Avgränsade Alkoholproblem?
Förbättring: ca 60 % chans Mi 40-50% chans KBT 12-steg Problemfri: ca 50% chans Psykisk hälsa Förbättring: 30-40% chans 12-steg Mindre än 10% chans KBT MI Problemfri: 55% chans Narkotikaproblem: 90 % problemfria och om de finns minskar problemen.

49 Vad kan man förvänta sig för resultat för en klient i profilen Alkohol och Psyk?
Alkoholproblem Förbättring: 80-90% chans Återfallsprevention 12-steg MI Stödboende Stödjande samtal 60% chans KBT Problemfri: 45% chans Psykisk hälsa Förbättring: 80-90% chans 12-steg Stödboende Återfallsprevention 70 % chans KBT Stödjande samtal Problemfri: 50% chans Narkotikaproblem: 90 % problemfria och om de finns minskar problemen.

50 Uttag ur Ubåt (kräver CAD-behörighet)
Ubåtsrapport: Beskrivning och kvalitetsskattningar av åtgärder i Ubåt. Enhet och alla. Ubåt och ASI rapport: Uppföljning av åtgärder i Ubåt med ASI. Enhet och alla. (under programmering) Excelblad med alla inmatade Ubåtar för alla klienter vid den egna enheten Aktuella resultat bloggas också på Ubåtsnytt

51 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder"

Liknande presentationer


Google-annonser