Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare."— Presentationens avskrift:

1 Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare

2 Varför uppföljning? Lagstiftningen Låta brukarna komma till tals Sprida professionens kunskap Förutsättning för verksamhetsmål Forskningen

3 Vad är nyttan med systematisk uppföljning – men UIV  Ger delaktighet för brukaren.  Ger handläggare möjlighet att söka efter vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån brukarens förändringsbehov.  Ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp.

4  visar vilka vårdgivare som har goda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling.  Ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta.  Bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre.  Politiken får information om vad verksamheten åstadkommer ur ett brukarperspektiv (inte bara den traditionella beskrivningen av kostnader, antal vårddagar, placeringar, aktiviteter i verksamheten etc.)

5 Exempel på nyttan med UIV  Vilka olika insatser ger kommuner till kvinnor som missbrukar läkemedel – hur skiljer sig resultaten?  Hur stor andel av insatserna avbryts oplanerat?  Är längre behandlingstider bättre än kortare?  Vilken vårdgivare har lyckats bäst med att hjälpa män? yngre än 40 år att hantera sitt amfetaminmissbruk  Vilka vårdgivare har bemött klienterna dåligt?  Andelen avbrutna insatser för haschmissbrukare är 30 % högre i vår kommun än i grannkommunen – vad beror det på?  I grannkommunen är klienterna generellt nöjdare med insatserna - vad beror det på?

6 Målexempel vuxenenheten IFO  Genom adekvat stöd ska fler föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen få påtagligt bättre förutsättningar att klara av föräldraskapet  Öka andelen brukare som värderar nyttan av insatserna från x till y  Öka andelen insatser som avslutats enligt vård/genomförandeplan från x till y

7 Uppföljningsområden

8 NUSO (Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden) www.nuso.se www.nuso.se Professionen för professionen Referensgrupp Utveckling, kvalitetssäkring och långsiktig förvaltning Utvecklingsråd idag för Vuxna och för Barn och Unga FoU, Högskolor och kommuner 4 möten/år Webbplats

9 VALIDITET & RELIABILITET Pågår två forskningsprojekt. Stockholms- & Göteborgsuniversitet forskar och undersöker validiteten och reliabiliteten. Linköpingsuniversitet tittar på UIV ur ett socialsekreterarperspektiv, hur användarvänligt det är, etc. Göran Sandell Göteborgs Universitet Fil. dr Institutionen för Socialt arbete NUSO referensgrupp

10 LÄNSGEMENSAMMA MÅL

11

12 Könsfördelning

13 Åldersfördelning

14 Huvudmissbruk

15 Missbruk - förändring

16 Föräldraförmåga - förändring

17 Planerade avslut

18 Sysselsättning - förändring

19 Fysisk hälsa - förändring

20 Psykisk hälsa - förändring

21 Möjliga förklaringar….

22 Öppenvård - Institutionsvård

23 SOL - LVU

24 Planerade avslut - kön

25 Något exempel! Planerad avslut för kvinnor med huvudmissbruk

26 Högskolan erbjuder! Tar över grundutbildningen – nya medarbetare. Kommuner som önskar få egen utbildare hör av er. Verksamhetsnära stöd/utbildningar. Analys-skapande av rapporter, etc. Del rapport Juni.

27 Fortsatt implementering! Efterfrågan av resultat. Hur kan socialsekreterarna direkt själva ha användning av UIV i arbetet. Använda UIV för att sätta lokala mål.


Ladda ner ppt "Systematisk uppföljning UIV Uppföljning av Insatser Vuxna Missbrukare."

Liknande presentationer


Google-annonser