Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURINSTITUTET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURINSTITUTET"— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURINSTITUTET
25 mars 2015 Konjunkturläget, mars 2015 Jesper Hansson

2 Sammanfattning Ljusning för konjunkturen och svensk export Konsumtionen fortfarande viktig drivkraft Konjunkturell balans 2016 med långsamt fallande arbetslöshet ner mot 7 procent Inflationen har bottnat, men fortfarande under målet i slutet av 2016 Riksbanken prioriterar inflationsmålet – reporäntan förblir negativ till början av 2017 De offentliga finanserna stramas åt när konjunkturen normaliseras

3 Prognosen i sammandrag (december 2014 inom parentes)
Årlig procentuell förändring respektive procent -0,9 (-1,0) -1,5 (-1,8) -2,1 (-2,2) Offentligt finansiellt sparande3 -0,25 (0,25) -0,40 (0,00) 0,00 (0,00) Reporänta2 1,6 (1,3) 1,0 (0,8) 0,5 (0,5) KPIF 7,4 (7,4) 7,8 (7,7) 7,9 (7,9) Arbetslöshet1 3,3 (3,1) 3,1 (2,3) 2,1 (1,7) BNP 2016 2015 2014 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

4 Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet
Fördjupningar Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Bostadsfinansieringsvillkor och hushållens skulder – en internationell jämförelse Löneökningar rensade för sammansättningsförändringar Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Nytt kapitel om osäkerhet i prognosen Nedåtriskerna dominerar Dessutom flera kortare analyser i rutor

5 BNP-tillväxten har blivit högre i USA och Storbritannien, snart även i euroområdet
Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

6 Konsumentförtroendet högre än genomsnittligt
Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

7 Viss avmattning i tillverkningsindustrin de senaste månaderna men fortfarande över historiska genomsnitt Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

8 Svagare företagsförtroende i tillväxtekonomierna
Index medelvärde=100, månads- respektive kvartalsvärden

9 Tillväxtekonomierna tappar fart 2015, men sedan växer världsekonomin med ca 4 procent per år
BNP, procentuell förändring

10 Stark tillväxt i Sverige fjärde kvartalet 2014 – fortsatt god utveckling att vänta framöver
Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Industrins exportorderingång ökar
Nettotal respektive index 2005=100, fasta priser, säsongsrensade månadsvärden

12 Exporten bidrar till högre tillväxt
Procentuell förändring

13 Offentliga konsumtionsutgifter ökar snabbt
Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring

14 Hushållens inkomster har ökat rejält sedan 2007 trots svag BNP-utveckling
Index 2007=100

15 Skattesänkningar har stärkt hushållens inkomster och konsumtion, men samtidigt högt sparande
Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

16 Sysselsättningen, mätt med antalet arbetade timmar, växer främst i tjänstebranscherna
Procentenheter, kalenderkorrigerade värden

17 Arbetslösheten kryper ner till strax under 7 procent
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

18 Ökat arbetskraftsdeltagande har hållit uppe arbetslösheten
Procent av befolkningen 15–74 år

19 Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU, men kortare medelarbetstid – sammantaget ändå hög arbetsinsats per invånare i arbetsför ålder 2013 Veckoarbetstid per sysselsatt Veckoarbetstid per invånare år

20 Inflationen har bottnat – svagare växelkurs och starkare konjunktur driver på
Konsumentpriser, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

21 Svag krona – nödvändigt för att få upp inflationen och säkra inflationsmålets trovärdighet
Effektiv växelkurs, KIX =100, månadsvärden

22 Reporäntan negativ till början av 2017 – nödvändigt för att få upp inflationen tillräckligt snabbt
Procent, dags- respektive kvartalsvärden

23 Underskott i de offentliga finanserna – överskottsmålet uppnås inte
Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

24 Aktiv stabiliseringspolitik förutsätter åtstramning när konjunkturen förbättras
Procent av potentiell BNP

25 Långsiktig stigande försörjningsbörda om inte pensionsåldern ökar
Ekonomisk försörjningskvot = kvot mellan antalet ej sysselsatta i befolkningen och antalet sysselsatta Anm. Alternativscenario I innebär successivt stigande pensionsålder med 5 år till 2099 då medellivslängden har ökat med 7 år.

26 Offentlig konsumtion, procent av BNP
Stor ökning av de offentliga utgifterna fram till mitten av 2030-talet även vid optimistiska antaganden Offentlig konsumtion, procent av BNP Anm. Alternativscenario II innebär minskat behov av välfärdstjänster för äldre motsvarande 5 års föryngring, dvs 2099 utnyttjar en 80-åring vård och omsorg i samma grad som dagens 75-åring.

27 Varaktiga underskott i offentliga finanser vid oförändrade skatter och välfärdsåtagande
Primärt sparande i offentlig sektor, procent av BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURINSTITUTET"

Liknande presentationer


Google-annonser