Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningsdokumentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningsdokumentation"— Presentationens avskrift:

1 Anläggningsdokumentation
Karlsborgs fästning började byggas 1820 och stod klar 1909 Teckningen är skapad av konstnären Horst Eckhardt, Sörman Information & Media, Växjö Vi använder bilden som en symbol för anläggningsdokumentation

2 Presentation Kurt Nyström Ansvarig för anläggningsdokumentation vid
FMV KE LogTinfo/RM, Arboga

3 Vad är anläggningsdokumentation?
Dokument som beskriver funktioner och tekniska lösningar hos försvarets fasta anläggningar m.fl. Dokumenten är ej kopplade mot FREJ Delar av dokumentationen är sekretess-belagd. Totala dokumentationen är hemlig Olika dokumenttyper förekommer som text, tabeller och ritningar Dokumenten har åsatts ritningsnummer ANL oavsett innehåll Mobila anläggningar kopplas mot FREJ genom M o F nr och arkiveras i BORIS samt kopplas mot respektive MS, materielsystem. Generell anläggningsdokumentation, som ursprungligen användes vid konstruktion, arkiveras i BORIS ANL-XXXXXX Bokstavskod Format Ritningsnr

4 Vem ansvarar för utformning och innehåll ?
ANLDOK/CDPoint Innehåll Den anskaffande instansen D.v.s. Ytterst den som beställer anläggningsdokumentationen. Uppdragsledare eller dokumentationsansvarig

5 Vem äger informationen?
FM äger informationen FMV förvaltar, distribuerar och tillgängliggör informationen på uppdrag av FM

6 Hur arkiveras anläggningsdokumentationen?
Digitala arkiv B.R.A. Bild och Ritningssystem för Anläggningsdokumentation BORIS (enbart en smärre del öppna generella dokument) Bild Och RitningsInformationsSystem Deponeringsanstalt (under avveckling) Östersund

7 Målet med B.R.A Att samla all FM:s anläggnings- dokumentation digitalt i en databas Att utgöra en digital rikslikare för FM:s anläggningsdokumentation Säkerhetsklassat av MUST för kvalhemlig information Idag sker all indatering från/till leverantörer sker med CD eller diskett. Placerat i Arboga

8 B.R.A-systemet Databas på server i RÖS-skyddat rum
Hemligt nätverk med 5 klienter Dokumenten utgörs av arkivfiler och produktionsfiler som: AutoCAD, Ms Office,doc, xls Arkivfiler som: Acrobat .pdf, CALS MIL 28002B typ 1 .cal Har ingen uppkoppling mot omvärlden Förvarar sekretessbelagd anläggningsdokumentation för FM:s fasta anläggningar, såväl ritningsdokumentation som annan dokumentation Säkerhetsklassat av MUST för kvalhemlig information Idag sker all indatering från/till leverantörer sker med CD eller diskett. Placerat i Arboga I framtiden ska uppkoppling mot leverantör ske krypterat genom t.ex IT-nav Även uppkoppling mot användare krypterat. EJ generell anläggningsdokumentation EJ dokumentation som är knutna till FREJ

9 Statistik Totalt ca 1800 anläggningar inom FM
Det finns ca 750 flygbaser och flyganläggningar tillsammans med armeanläggningar i B.R.A Det finns enligt uppgift ca 800 anläggningar ytterligare för Marinen och Armen som inte är inlästa B.R.A Ett antal civila anläggningar (ökande trend) Internationella anläggningar Annan hemlig dokumentation

10 BRA gruppera anläggningsdokumentationen i
Anläggningar M Flygbaser M Marina anläggningar M Internationella insatser M Civila anläggningar M Relationsh. o kri-plan M Systemdok M Rikskabel (ej dig) M9690- Den här indelningen överensstämmer inte med Försvarsmaktens indelning dessutom är M:nr fiktiva.

11 Blanketter för kommunikation med B.R.A
Behörighetsanmälan M Lån av anläggningsdokumentation M Begäran om revidering av anläggningsdokumentation M , (från förband) Begäran om ritningsnummer M Leverans av ritningsnummer M , (till producent) Försändningsdirektiv M

12 Vid nyproduktion av anläggningsdokumentation
Ansvarar leverantören till arkiv B.R.A för att: Innehållslistor upprättas för respektive anläggning Dokumentlistor upprättas för respektive kapitel Anläggningsdokumentens riktighet Flikregister upprättas Gruppering enligt kap, bibliotek och flikregister Ytterst är det den som beställt informationen som svarar för att den är rätt

13 Vid revidering av anläggningsdokumentation
Ansvarar leverantören till arkiv B.R.A för uppdatering av: Innehållslistor Dokumentlistor Samtliga för revideringen berörda anläggningsdokument Revideringslägen noteras på dokument och dokumentlista OBS! Ordningsföljd enligt DL o IL får inte ändras, däremot läggas till Detta gäller stora revideringar där det finns beställning av FMV eller FM

14 Vid revidering av pappersoriginal (Förband)
Dokumentkopia beställs från Tinfo/B.R.A Information som ska utgå markeras med blåpenna Kompletterande information ska markeras med rödpenna Drift-/dokumentations- ansvarig för anläggningen ska godkänna ändringen, samt ansvarar för att alla för revideringen ingående dokument upprättas/uppdateras Ändrade kopior sänds till Tinfo/B.R.A med begäran om revidering. Detta gäller revidering från förband Godkänd av driftansvarig

15 In-/Utleverans till leverantör/B.R.A
Inleverans till B.R.A Finns inte produktionsfil levereras arkivfil Finns inte arkivfil levereras papperskopia

16 Utleverans till förband/användare
Enligt försändningsdirektiv Idag som papper

17 Hur tar BRA hand om ”pappersarvet”?
”Arvet” scannas enligt CALS MIL Typ 1 untiled raster CCITT gr4 och levereras in i B.R.A

18 Hemlighantering

19 Klassning av H-dok Klassning av dokumenten skall ske av den som upprättat dokumentet eller den som beställt

20 Kopienummer åsätts av Tinfo/B.R.A
Tinfo/B.R.A registrerar och håller register för kopienr. Tinfo/B.R.A för även liggare

21 Gallring När en anläggning eller del därav utgår ska berörd dokumentation revideras och/ eller utgallras. Underlag för utgallring är Utgallringsbeslutet som redovisar: -Beteckning -Benämning -Antal blad För typanläggningar överförs dokumentationen till krigsarkivet via Arkivarie på FMV kansli Det här innebär avhämligande, destruktion, mm av dokument Kopior skickas till objektledare vid ANFA, Anläggningar och fastigheter Typanläggning är en anläggning som i förväg är utsedd att arkiveras vid gallring

22 Hur ska det gå till enligt användarhandbok B.R.A
Kopia på beställning med skrivelse nr FMV:KE log Tinfo/RM Registrera distribution enligt försändnings- direktiv BRA Dokument- ansvarig FMV Förslag till försändnings- direktiv MS-ledare/ Linjechef Fastställt försändnings- direktiv

23 Behörighet FMV:KE Log Tinfo/RM BRA Anmälan om MS-ledare/ behörighet på
Registrera behörighet BRA MS-ledare/ Linjechef Anmälan om behörighet på personnivå Leverantör Meddelande om registrerad behörighet

24 Hur får man ut ritningsnr
FMV:KE Log Tinfo/RM Registrera ritningsnummer BRA Leverantör Begäran om ritningsnummer Leverans av registrerade ritningsnummer

25 Flödet runt arkiv B.R.A Leverantör FMV:KE Log Tinfo/RM BRA ERIT
Begäran om lån av dokument BRA Registrera uppdrag Leverans av metadata och dokument ERIT Registrera inleverans Inleverans av metadata samt nya och reviderade dokument Utleverans av ändringsmeddelande samt nya och reviderade dokument Anläggning Meddelande om godkänd inleverans Dokumentations- ansvarig FMV

26 För att bara läsa dokument t.ex för anbud, före rev av dok, mm.
Leverans av ”titt fil” För att bara läsa dokument t.ex för anbud, före rev av dok, mm. Beställ då ”tittfil”, arkivfil, så du inte ”låser” för andra leverantörer.

27 Utleverans till leverantör – framtid steg 1
Paketera försändelse Skriv informationspaket till CD Konvertering till inkapslat informationspaket med XML, följesedel och ritfiler/ dokument Skicka med bud Till leverantör Läs in paket i applikation Exporterad txt-fil från B.R.A B.R.A

28 Inleverans till B.R.A – framtid steg 1
Skicka med bud Paketera försändelse Till FMV ILS Tinfo Skriv informationspaket till CD Läs in paket i applikation. Kontrollera bifogade filer och metadata. Konvertera metadata till txt-fil Inkapsling av informationspaket med XML, missiv och ritfiler/ dokument Txt-fil och ritfiler/ dokument importeras till B.R.A Ny txt-fil från B.R.A. konverteras Innehållslista, ändringsmeddelande och dokumentlista importeras till B.R.A Kontroll av metadata och filer B.R.A Produktion av ritfiler/ dokument

29 Utleverans till förband/användare – framtid steg1
Skriv informationspaket till CD Paketera försändelse Skicka med bud Konvertering till inkapslat informationspaket med XML, följesedel och ritfiler/ dokument Till förband Läs in paket i applikation Exporterad txt-fil och ritfil från B.R.A T2 B.R.A

30 Utleverans till leverantörer/producenter – framtid steg 2 ”navet”

31 Kurt Nyström Klara Lak Yvonne Wandlandh Hans Nyberg-Widman
Personerna bakom B.R.A. Kurt Nyström Klara Lak Yvonne Wandlandh Hans Nyberg-Widman

32

33 I BORIS finns Generell anläggningsdokumentation
Bild Och RitningsInformationsSystem Generell anläggningsdokumentation Dokumentation för mobila anläggningar Materielritningar som är registrerade i FREJ Generella anläggningsdokument är sådana dokument som vänder sig till konstruktören För att återanvända konstruktioner Mobila anläggningar som knyts mot respektive MS och åsätts M eller F nr


Ladda ner ppt "Anläggningsdokumentation"

Liknande presentationer


Google-annonser