Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIV - Katalog I Väst KIV, är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIV - Katalog I Väst KIV, är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en."— Presentationens avskrift:

1 KIV - Katalog I Väst KIV, är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en enhetlig informationsmängd vad gäller enheter och personer. KIV blir en del i regionens informationsstruktur och blir ”master” till andra system och kataloger där motsvarande uppgifter ingår. KIV kommer att vara en del av den nationella samverkan vad gäller kataloger så att regionens verksamheter får tillgång till uppgifter om enheter och personer inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Hillevi Gustafson, IT-Centrum,

2 Mål för KIV-projektet Upprätta en katalog som säkerställer regional enhetlighet vad gäller struktur, rutiner och regler för namnsättning, koder, benämningar mm för enheter och personal. Ansvaret för att fylla katalogen med uppgifter, enligt framtagen tidplan, ligger på respektive förvaltning. Hillevi Gustafson, IT-Centrum,

3 Generell katalogstruktur
Objektet ORGANISATION ett unikt organisationsnummer, d v s VGR Länsnivå Organisation Organisation Organisation Enhet Enhet Enhet Enhet Översta nivån (eller objekt som det också kallas) i katalogstrukturen är Län. Västra Götalands Län - VGL. Nästa nivå (objekt) är Organisation. Objektet Organisation motsvaras av ett unikt organisationsnummer. I vårt fall Västra Götalandsregionen - VGR- som har ett och samma organisationsnummer ( ). På denna nivån skulle ex. Försäkringskassan, kommuner och/eller Apotek inom VGL kunna ligga med sin katalog. Påföljande nivå (objekt) är enheter. En enhet kan vara en förvaltning likaväl som en klinik på ett sjukhus eller en avdelning på en klinik. Objektet Personer - utgör det personer som knyts till en enhet. Personer Hillevi Gustafson, IT-Centrum,

4 Vad händer just nu i KIV-projektet?
Delprojekt för det grundläggande förutsättningarna är startat . Fysisk katalog är skapad och laddad med enhetsuppgifter från APK-registret. Ett webbgränssnitt för komplettering av uppgifter finns. Delprojekt skall startas, där varje stor förvaltning eller flera små tillsammans utgör ett delprojekt (ex SU, SÄS o.s.v) Delprojekt för grundläggande förutsättningar är startat. (Carina Franzén, Tomas Gustafsson-Nielsen och Hillevi Gustafson ingår) I detta delprojekt ingår bl. a.: att ta fram regelverk och kodverk för projektet. För att få en katalog med pålitlig information är det av största vikt att data matas in på samma sätt över allt och att man där det är möjligt väljer värden från beslutade kodverk. I det grundläggande arbetet ingår också att fysiskt ”bygga” katalogen. Hillevi Gustafson, IT-Centrum,

5 Några datum i KIV-projektet
Tillse att delprojektledare för förvaltningarna utses. Klart 15/ Steg 1: Ha slutfört registrering och uppdatering av enheter. Klart 31/3 2004 Steg 2: Ha slutfört registrering och uppdatering av personer. Klart 31/ Delprojekt för grundläggande arbete är igång. (Carina Franzén, Tomas Gustafsson-Nielsen och Hillevi Gustafson ingår) I detta delprojekt ingår bl. a.: att ta fram regelverk och kodverk för projektet. För att få en katalog med pålitlig information är det av största vikt att data matas in på samma sätt över allt och att man där det är möjligt väljer värden från beslutade kodverk. I det grundläggande arbetet ingår också att fysiskt ”bygga” katalogen. Hillevi Gustafson, IT-Centrum,

6 Katalogorganisation KATALOGÄGARE
Definition:Den organisation som äger och ansvarar för katalogen. (Kan vara ett landsting, en kommun, en privat vårdgivare mm) Vem: Västra Götalandsregionen Ansvar: Utser en systemägare SYSTEMÄGARE Definition: Chefen för myndigheten / organisationen eller av denna särskilt utsedd tjänsteman med programansvar för IT-frågor Vem: (Namngiven person) Ansvar: Ansvarar inför alla som har rimlig anledning att förlita sig på uppgifterna i katalogen är aktuella och korrekta Tillse att katalogorganisation enligt nationell ”Katalogpolicy” upprättas och bemannas Skall driftgodkänna de applikationer och / eller klienter som skall få rätt att lagra information i den interna katalogen Tillse att upprättande av förteckning på driftsgodkända försystem och klienter görs och underhålls Skall tillse att löpande revision rörande efterlevnad av ”Katalogpolicy” genomförs Speciellt skall följande undersökas: KTS:s lämplighet och överensstämmelse med ”Katalogpolicy” Kontroll av att de interna rutinerna uppfyller kraven i denna policy Tillse att beskrivning av att access till katalogserver genom filöverföring sker på ett säkert sätt finns Tillse att extern revision sker minst var tredje år om katalogen utnyttjas för att hämta information vid skapandet, lagring av och spärrlistor av HCC Utser minst en regional systemförvaltare Uppdrar åt förvaltningschefer att utse lokala systemförvaltare som i sin tur utser katalogadministratörer. REGIONAL SYTEMFÖRVALTARE Definition: Särskilt utsedd tjänsteman med ansvar för anskaffning, förvaltning, drift, säkerhet och användning av elektronisk katalog Kommentar: Uppdraget kan delas mellan två personer med ansvar för Innehållet i katalogen Tekniken omkring katalogen Vem / Vilka: (Namngivna personer och kontaktuppgifter) Ansvar för (gällande elektronisk katalog) Anskaffning Förvaltning Utveckling Drift Säkerhet Användning LOKAL SYSTEMFÖRVALTARE Lokala systemförvaltare utses av respektive förvaltningschef som fått uppdraget av systemägaren enligt ”Katalogpolicy” Definition:Särskilt utsedd tjänsteman med ansvar för anskaffning, förvaltning, drift, säkerhet och användning av elektronisk katalog Kommentar:Uppdraget kan delas mellan två personer med ansvar för Vem / Vilka: (Namngivna personer och kontaktuppgifter) Ansvar inom förvaltningen: Utser katalogadministratörer KATALOGADMINISTRATÖRER Definition:Person som har rätt att registrera och uppdatera innehållet i katalogen och har ansvar för informationens kvalitet med avseende på korrekthet och aktualitet Har särskilda rättigheter att registrera information i katalogen. Informationens riktighet skall verifieras mot ursprungskällan Hillevi Gustafson, IT-Centrum,


Ladda ner ppt "KIV - Katalog I Väst KIV, är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en."

Liknande presentationer


Google-annonser