Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2014."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2014

2 Beslut om verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2014 innebär att universitetsstyrelsen ger rektor, fakulteter/nämnden för lärarutbildning, institutet för fortbildning av journalister (Fojo), polisutbildningen (PU), universitetspedagogiska enheten (UPE), universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningar och prioriteringar i dokumentet samt inom preliminära ekonomiska ramar som ges. Högskolelagen ( grunduppdraget ) Linnéuniversitetets vision och strategi Regeringens årliga uppdrag (budgetprop. och regleringsbrev) Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2014

3 Prioriterade områden Universitetet bedömer att kompetensförsörjning utveckling av utbildningsutbudet forskningens konkurrenskraft är områden som är mest kritiska för att universitetet ska nå de strategiska målen. För 2013 har universitetet en ny organisation som på ett bättre sätt ska stödja den strategiska utvecklingen och tydliggöra ledningsansvar för verksamhetsutveckling, kvalitet och resultatuppföljning.

4 Kompetensförsörjning – prioriterat riskområde Mål enligt strategi 2010-2015 Linnéuniversitetet ska: vara en plats för engagerade, kreativa och kritiska medarbetare och studenter Arbetsgivarvarumärket Öka andelen professorer och docenter Öka andelen kvinnliga professorer Adjunkter ska ha minst magisterexamen Utveckling av system för lärare pedagogiska meritering Effektivare lärarrekrytering Fortsatt utveckling av kompentensförsörjningsplaner Fakulteterna ansvarar för att skapa goda och attraktiva villkor för undervisning och forskning. I den nya fakultetsorganisationen tydliggörs ansvaret för arbetet med kompetensförsörjningen genom att bland annat dekanernas roll blir mer central.

5 En attraktiv kunskapsmiljö Mål enligt strategi 2010-2015 Linnéuniversitetet ska: vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö som samverkar med det omgivande samhället vara en plats för engagerade, kreativa och kritiska medarbetare och studenter erbjuda utbildningar som är attraktiva, efterfrågade och har högt ställda kunskapsmål erbjuda en kunskapsmiljö som kännetecknas av pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av utbildningsutbudet (enligt regleringsbrevet framgår att fr.o.m 2013 ska Linnéuniversitetet i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet) Fortsatt utvecklingsarbete med Pedagogisk plan Fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete i samband med Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Inrättat kvalitetsråd (ansvarar för att samordna universitetets kvalitetsarbete avseende på utbildning samt för de universitetsövergripande indikatorerna) Samlad studiemiljö för studieort Kalmar

6 En attraktiv kunskapsmiljö För universitetet strategiska utbildningsinsatser: Psykologutbildningen Interdisciplinärt mastersprogram inom ramen för the Bridge Framtida civilingenjörsutbildning Fortsatt utbyggnad av ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar med anledning av arbetsmarknadens behov (regeringens prop. 2012/13:99) Öka andelen helårsstudenter på avancerad nivå

7 En attraktiv kunskapsmiljö, ekonomiska förutsättningar

8 Särskilda medel 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Plan 2015 Bedömt 2016 Bedömt Fortbildning av journalister (Fojo) 9 6379 781 Utrustning till Sjöbefälsutbildningen 4 2004 262 Praktik i Sjöbefälsutbildningen 1 125 Totalt13 83715 168

9 En attraktiv kunskapsmiljö Ekonomiska förutsättningar Fortsatt anpassning till takbeloppet, ökad prestationsgrad, ökat söktryck Utökning av internt takbelopp beträffande psykolog-, högskoleingenjör- samt sjuksköterskeutbildning Strategiska medel till psykologutbildning Fortsatt språkstöd (språkstödet har justerats 2012 och 2013 med anledning av höjda prislappar inom humaniora området) Beslutad omfördelning inom naturvetenskap 2013 permanentas inför 2014 (”våta och torra prislappar” som ingår i medelstilldelningen för 2013, se tabell 10a) Ca 42 Mkr kommer att fördelas under hösten till strategiska omfördelningar mellan fakulteterna/nämnden för lärarutbildning samt strategiska satsningar (beslut efter dialog om utbildningsutbud och dess finansiering samt höstdialog)

10 Framstående forskning Mål enligt strategi 2010-2015 Linnéuniversitetet ska: ha en nationellt och internationellt framstående forskning ha en internationellt erkänd spetsforskning inom några Linnæus University Centers vara en attraktiv forskningsmiljö som stöds av och samverkar med näringsliv, kommuner, landsting och andra intressenter uppnå en balans mellan intern och extern forskningsfinansiering

11 Framstående forskning Satsning på framstående forskningsmiljöer, Linnaeus University Centers, Lnuc Anpassning till det nationella resurstilldelningssystemet genom omfördelning, totalt 5 procent, mellan fakulteter utifrån forskningsprestationer (jämföra ”lika med lika”) : bibliometrisk analys av extern bibliometriker externa forskningsmedel (utifrån SCB:s statistik) Internt strategiarbete med anledning av Familjen Kamprads stiftelse Rimlig balans i finansieringen av utbildning på forskarnivå och forskning

12 Framstående forskning, ekonomiska förutsättningar 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Plan 2015 Bedömt 2016 Bedömt Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå enligt budgetproposition för 2013 274 309275 823275 447275 446275 447 Forskningsproposition3 00004 000 Totalt274 309275 823278 447275 446279 447

13 Framstående forskning, ekonomiska förutsättningar Strategiska medel till Linnaeus University Centers, regeringens strategiska forskningsområden, internationaliseringsarbete, samhällelig drivkraft Fortsatt stöd till senior forskning samt utveckling av tre forskningsmiljöer 2,5 procent av forskningsanslaget omfördelas mellan fakulteterna utifrån externa forskningsintäkter 2,5 procent omfördelas mellan fakulteterna utifrån bibliometrisk analys Samfinansiering av EU:s sjunde ramprogram beslutas och hanteras fr.o.m 2014 i sin helhet av fakulteterna, därmed har fakulteterna ansvar för all samfinansiering inom respektive område.

14 Samhällelig drivkraft Mål enligt strategi 2010-2015 Linnéuniversitetet ska: uppvisa en mångfald av former för utbildnings- och forskningssamverkan med samhället vara en drivkraft för regionen

15 Samhällelig drivkraft Fortsatt utveckling av uppdragsutbildning Öka andelen forskningsbaserad nyttogörande kunskap Utveckling av företagsforskarskola (KK-stiftelsen) Öka inslagen av entreprenörskap i utbildning och forskning Nyinrättad avdelning inom universitetsförvaltningen, avdelningen för externa relationer, ett samlat stöd för att bland annat ge en ökad externfinansiering

16 Samhällelig drivkraft, ekonomiska förutsättningar Strategiska medel för att stödja forskning/forskningssamverkan Strategiska medel för utbildning beslutas under hösten 2013

17 Globala värden Mål enligt strategi 2010-2015 Linnéuniversitetet ska: vara en kunskapsmiljö som integrerar internationalisering, mångfald och hållbar utveckling vara en kunskapsmiljö som stimulerar öppenhet och kunskapsutbyte mellan olika länder, kulturer, åldrar och vetenskapliga discipliner

18 Globala värden Stärka arbetet i områdena hållbar utveckling och lika villkor (kommittéer, nätverk) Utveckling av hållbarhetsbegreppet i relation till medarbetare och studenter Samtliga programstudenter ska erbjudas möjlighet att studera utomlands Öka antalet utresande lärare och forskarstuderande Översyn av utbytesavtalen (färre och mer strategiska samarbetspartners och nätverk) Ökad publicering i internationella forskningstidskrifter och peer review Öka internationell rekrytering av personal Fler internationella forskarkonferenser vid Linnéuniversitetet Öka rekrytering av avgiftsfinansierade studenter

19 Globala värden, ekonomiska förutsättningar Strategiska medel för att stödja forskningens internationalisering Strategiska medel för utbildning beslutas under hösten 2013

20 Verksamhetsstöd Innevarande år och för 2014 gäller ett fortsatt utvecklingsarbete där rektor gett universitetsdirektören i uppdrag att fortsätta utveckla universitetets verksamhetsstöd. Verksamhetsstödet organiseras på två nivåer, universitetsförvaltning och fakultetsförvaltning, och ska analyseras och utvecklas i kvalitet och effektivitet utifrån verksamhetens behov. Målet är att verksamheten utvecklas och effektiviseras inom befintliga eller krympande medel så att resurser och konkurrenskraft för utbildning och forskning ökar.

21 Universitetsbiblioteket Ansvarar för utveckling av verksamhetsstödet avseende flexibel utbildning Fortsatt utvecklingsarbete med Studieverkstaden (akademiska skrivande på svenska och engelska, texthandledning i svenska som andraspråk, språkstödsprogrammen permanentas)

22 Universitetsgemensamma funktioner, ekonomiska förutsättningar Ramen för universitetsgemensamma funktioner minskas med 3 Mkr till 290,5 Mkr I universitetsgemensamma funktioner ingår styrelse, rektor, internrevision, universitetspedagogisk enhet, studentkår, universitetsbibliotek och universitetsförvaltning.


Ladda ner ppt "Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser