Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST inom FK Arbetsplatsfacket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST inom FK Arbetsplatsfacket"— Presentationens avskrift:

1 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Stödmaterial till AO i arbetet kring kompetensutveckling på arbetsplatserna. Ett av målen som finns i förbundet verksamhetsplan handlar om att vi ska stötta medlemmar i samband med kompetensutveckling. Dels när det gäller introduktionsutbildning, dels när det gäller annan kompetensutveckling. På Fia finns arbetsgivarens material och riktlinjer i dessa frågor och det är viktigt att vi som förtroendevalda känner till innehållet i dessa. En stor del i planeringen av den enskildes kompetensutveckling är medarbetarsamtalet och utvecklingsplanen. Det finns också tydliga riktlinjer när det gäller introduktionsutbildning och även exempel för vissa yrkesroller. All utbildning som Försäkringskassan tillhandahåller ska ske på arbetstid, från Välkomstinformation till fördjupade utbildningar. Arbetsgivarverket har gett ut en skrift ”Att arbeta i statlig tjänst”. Där står bland annat Alla anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Det har arbetsgivarna och de fackliga organisationerna kommit överens om. Kompetensutveckling kan också vara att delta i arbetsgrupper, projekt och nätverk, samverkan mellan erfarna och mindre erfarna kollegor eller att växla mellan arbetsuppgifter. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

2 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Introduktionsutbildning När det gäller Introduktionsutbildning finns det ett omfattande material framtagit, se Vad gäller introduktionsutbildningen handlar det mer om att se hur detta har implementerats ute i verksamheten. Ett sådant arbete är också i uppstartsskedet från arbetsgivarens sida. Introduktionen börjar med en Välkomstinformation – Hej. Denna skickas hem till nyanställda, ST uppfattning är dock att också den utbildningen skall göras på arbetstid, i enlighet med gällande samverkansavtal. Det handlar om att på sin arbetsplats ställa lite frågor kring den individuella introduktionen för nya medarbetare. Om du som arbetsplatsombud deltar i partssamverkan på din arbetsplats, så är det ett bra forum för diskussion av dessa frågor. Utses det handledare? Finns det medarbetare som inte erbjuds att delta i introduktionsutbildning? Ges information om arbetsplatsens organisation och vilka ärendeslag som handläggs där? Finns det tid avsatt till Introduktionsutbildningen? Går de alla webb-utbildningarna? Det finns säkert fler/andra frågor som du kan komma på, syftet är att säkerställa att den introduktion som erbjuds våra blivande kollegor håller en bra kvalitet och ger en bra grund för framtiden. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

3 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Kompetensutveckling Det är viktigt att i samverkan med arbetsgivaren följa upp att samtliga anställda varje år erbjudits utvecklings- och lönesamtal. Denna fråga bör lyftas i anslutning till lönerevision (lönesamtal/lönesättande samtal) och efter genomförd revision (medarbetarsamtal/utvecklingsplan) På Fia under: finner man stödmaterial för medarbetarsamtalet och mall för medarbetaröverenskommelse. Kompetensutvecklingsplan finns i kompetensportalen. finns stödmaterial för lönesamtal/lönesättande samtal. Som förberedelse inför lönerevision bör detta gås igenom på medlemsmöten. Varför kompetensutveckling? För att känna att arbetsgivaren ser personalen som en resurs. För att klara sitt uppdrag Vilja vara kvar i verksamheten Brist på kompetensutveckling kan leda till ökad personalomsättning och ökad arbetsbelastningen för de som är kvar ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

4 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Lika angeläget som det är att tillsvidareanställda får kompetensutveckling lika viktigt är det att visstidsanställda få samma möjlighet. Detta utifrån att de ska klara sitt uppdrag under tiden de är anställda och att de ska vara väl förberedda för att få fortsatt anställning. Om vi inte ger dessa samma förutsättningar är risken stor att de väljer att lämna organisationen vilket ökar personalomsättningen och arbetsbelastningen på de som är kvar. Dessutom säger Diskrimineringslagstiftningen, Lag (2002:293) att En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor. Intresseanmälan Varför intresseanmälan till olika uppdrag? Det finns få möjligheter till utveckling Det kommer inte alltid fram i medarbetarsamtal vad man är intresserad av Det är inte känt i samband med medarbetarsamtal vad som kan bli aktuellt Viktigt med spridning av de uppdrag som tas fram Så många som möjligt måste få chans att få uppdrag ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!

5 ST inom FK Arbetsplatsfacket
Idag pratar vi ofta om att det finns få utvecklingsmöjligheter inom Försäkringskassan. Det är därför viktigt med en spridning av de uppdrag som tas fram så att det inte alltid är samma personer som utses. Arbetsplatsombuden måste därför bevaka att det går ut en intresseanmälan. Oftast säger arbetsgivaren att det inte behövs eftersom det ska ha kommit fram i medarbetarsamtalen och då synas i utvecklingsplanen. Men det är ju inte säkert att den anställde i samband med dessa samtal kunnat se olika scenarier av vad som kan komma framöver, därför bör det också gå ut intresseanmälan vid varje enskilt tillfälle. Det är viktigt att uppdragen är tidsbegränsade för att så många som möjligt ska få chans till utveckling. ST inom FK Arbetsplatsfacket för alla!


Ladda ner ppt "ST inom FK Arbetsplatsfacket"

Liknande presentationer


Google-annonser