Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till STs Trygghetsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till STs Trygghetsutbildning

2 7 § LAS (Lagen om anställningsskydd)
Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Genomgång av begreppet saklig grund i LAS. Vara tydlig med att dagens utbildningen endast tar upp arbetsbristdelen.

3 Begreppet arbetsbrist i LAS
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist 1. Brist på arbetsuppgifter 2. Brist på pengar (ekonomisk arbetsbrist) 3. Brist på vilja att fortsätta viss verksamhet Arbetsgivaren bestämmer ensidigt om arbetsbrist föreligger. (Dock skyldig att MBL-förhandla.) Genomgång av begreppet arbetsbrist i LAS.

4 MBL-förhandlingar 1. Om arbetsbristens omfattning
2. Omplaceringsmöjligheter 3. Turordning 4. Återanställning Genomgång av arbetsgivarens förhandlingsskyldighet i de olika delarna samt tydlighet kring när samverkan övergår i MBL och behovet av förhandlingsprotokoll. Var extra tydlig med att detta är strukturen och upplägget på utbildningen. Vi kommer att gå igenom dessa fyra olika moment i förhandlingsprocessen under dagen. I verkligheten har arbetsgivare en tendens att förhandla allt på en gång. Viktigt att man som förtroendevald har koll på att allt hanteras.

5 Arbetsbristens omfattning
Arbetsgivaren är skyldig att förhandla enligt 11§ MBL. Efter förhandling beslutar arbetsgivaren om omfattningen (hur många som behöver sägas upp) och om var i organisationen detta ska ske. Låt deltagarna få fundera i ca 5-10 minuter kring vilken roll de har i denna typ av förhandling. Beroende på vad de själva kommer fram till kan diskussionen behöva kompletteras. Hur kan man hantera medelsbrist på andra sätt än att säga upp personal? Finns det tidsbegränsade anställningar som snart löper ut? Hur kan man använda de lokala omställningsmedlen 0,3 pengarna för att undvika uppsägningar? Möjlighet att låta individer gå frivilligt. Tidiga åtgärder enligt Trygghetsavtalet.

6 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
7§ LAS Saklig grund för uppsägning föreligger ej om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Omplacering enligt 7§ LAS är en precisering av begreppet saklig grund. Omplaceringsskyldigheten förutsätter att omplacering kan ske utan att någon annan arbetstagare sägs upp, dvs alla lediga arbeten. Det finns ingen rätt att omplacering ska ske i turordning dvs att en arbetstagare med längre anställningstid ska erbjudas ett ledigt arbete före den med kortare anställningstid. Arbetsgivaren kan välja den som är bäst lämpad enligt arbetsgivarens uppfattning. Vi bör dock som facklig organisation hävda att omplacering i turordning är ett mer rättvist och just sätt att hantera en omställning på. Det finns inget som hindrar en arbetsgivare från att följa turordningen vid omplacering. AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30. I första hand på samma arbetsplats, om detta inte är möjligt så ska hela myndigheten/verksamheten beaktas. Om en arbetstagare avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande har arbetsgivaren fullgjort sim omplaceringsskyldighet och har därmed saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

7 Omplaceringsskyldighetens omfattning
Allt ledigt arbete hos arbetsgivaren som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för I första hand likvärdigt arbete Om arbetstagaren tackar nej till ett skäligt erbjudande anses arbetsgivaren ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet Inte bara lediga tjänster just vid uppsägningstillfället utan också allt ledigt arbete som kan uppkomma under uppsägningstiden. I första hand på samma arbetsplats, om detta inte är möjligt så ska hela myndigheten/verksamheten beaktas. Tillräckliga kvalifikationer återkommer vi till på nästa bild. Om en arbetstagare avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande har arbetsgivaren fullgjort sim omplaceringsskyldighet och har därmed saklig grund för att säga upp arbetstagaren.

8 Tillräckliga kvalifikationer
De allmänna kvalifikationer som normalt krävs för att anställas på aktuell ledig befattning Arbetsgivaren har bevisbördan Samma krav som skulle ha ställts på en sökande till samma arbete. Kortare upplärningstid torde få accepteras. Exempel, krav på B-körkort innebär att den utan körkort ej har tillräckliga kvalifikationer. Ta kål på myten om sex månaders inskolningstid, detta är ej rimligt. Arbetsgivaren får inte ställa upp kvalifikationskrav som framstår som obefogade. Även personliga förhållanden kan vara skäl till bristande kvalifikationer, borde dock inte bli tillämpligt om arbetsuppgifterna är av samma slag som de som arbetstagaren tidigare utfört, om inte arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp arbetstagaren pga personliga skäl. Arbetsgivaren har bevisbördan, men arbetstagaren bör lämna uppgifter som styrker formell utbildning.

9 Omplaceringsutredning (7§ LAS)
Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att omplaceringsutredning har gjorts Vid omfattande arbetsbrist godtas en mer övergripande utredning. Se AD 1984:26

10 Turordning enligt TurA-S
TurA-S är ett kollektivavtal som ersätter delar av LAS TurA-S indelning i turordningskretsar Arbetsgivaren (myndigheten) Ort orter kan läggas samman i lokalt avtal uppdelning i avdelning, enhet etc. i lokalt avtal Arbetsuppgifter indelning i kretsar efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Arbetsgivarens beslut – inte lokalt avtal Krav på tillräckliga kvalifikationer när omplacering krävs för fortsatt arbete Turordning vid uppsägning ska omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. Beroende på om det finns deltagare från arbetsplatser där TurA-S inte är tillämpligt så bör man också gå igenom vad som gäller enligt LAS. Lokala kollektivavtal om ortsbegreppet är inte delegerat. Kontakta alltid förbundskansliet.

11 Turordning enligt TurA-S
Avvikelse från LAS 22 § Olika turordningar för olika orter I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter All statlig tid får räknas (i vissa fall tid hos staten närstående arbetsgivare (10 § TurA-S) Särskild företrädesrätt för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga(23 § LAS och 17 § TurA-S) Specialregel i 12 § LOA Har sitt ursprung i 41 § statstjänstemannalagen, därefter turordningsförordningen och numera TurA-S. Specialregel i LOA som innebär att hänsyn ska tas till kravet att myndigheten kan fullgöra sina rättskipnings- och förvaltningsuppgifter.

12 Ortsbegreppet i LAS och TurA-S
Det man i dagligt tal menar med ort Två kommuner kan aldrig betraktas som samma ort Inom en kommun kan det finnas flera orter En ort är ett sammanhängande befolkningsområde

13 I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter
Arbete av samma inriktning och beskaffenhet Ska ges en relativt vidsträckt tolkning för att svara mot LAS huvudprincip om att anställningstiden ska vara avgörande för turordningen. Avgörande för inplacering i turordningskretsarna är arbetstagarens arbetsuppgifter. Tjänstetitel och befattning saknar därmed betydelse. Även organisatorisk hemvist är ovidkommande. Arbetsuppgifterna vid tidpunkten för uppsägningen under förutsättning att han/hon inte endast tillfälligt har utfört dessa arbetsuppgifter. Hur ska arbeten bedömas? Arbetsuppgifter av samma slag och arbetsmetodik. Exempel handläggare som arbetar med olika typer av register. Enstaka arbetsuppgifter som sticker ut ska inte resultera i en egen turordningskrets. En arbetsgivare som vill göra små turordningskretsar ska på ett övertygande sätt kunna redogöra för motiven till detta. Samma arbetsredskap, exempelvis datorer betyder inte att det är samma arbetsuppgifter. Chefer vid olika enheter är inte heller lika med samma arbetsuppgifter.

14 Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga
Enligt 23 § LAS har arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga som ”beretts särskild sysselsättning” företrädesrätt till fortsatt arbete oberoende av placeringen i turordning om det kan ske utan allvarliga olägenheter för arbetsgivaren Enligt 17 § TurA-S ska lönebidragsanställd arbetstagare omfattas av 23 § LAS Avsluta genomgången med att introducera en gruppuppgift. Deltagarna får ca 30 min på sig.

15 UPPSÄGNINGSTIDER enligt LAS Villkorsavtalet och TA
Anställningsavtal ingångna från 1 januari 1997 Anställningsavtal i staten ingångna före 1 januari 1997 Anställningstid Uppsägningstid Längre än 1 år Längre än 2 år Längre än 3 år Längre än 4 år och kortare än 6 år 6 år och kortare än 8 år 8 år och kortare än 10 år 10 år och längre 4 månader 5 månader 6 månader 8 månader 10 månader 12 månader 6 månader vid ej fyllda 35 år 8 månader vid fyllda 35 år 10 månader vid fyllda 40 år 12 månader vid fyllda 45 år Uppsägning ska vara skriftlig för att vara giltig enligt LOA.

16 Företrädesrätt till återanställning
12 månaders anställningstid Arbetstagaren måste göra anspråk på företrädesrätten Omfattar hela myndigheten 12 månaders anställningstid under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller från det att man blev uppsagd tills nio månader efter det att anställningen upphörde. Vid tillsättning gäller förtjänst och skicklighet enligt regeringsformen 11 kap 9 § samt LOA 4 §. TurA-S ersätter reglerna i LAS 25 §. Turordning ska omfatta arbetstagare hos myndigheten.

17 Rättstvister Ogiltighetstalan om uppsägningen ej är sakligt grundad
Skadestånd vid brott mot turordningsregler eller som alternativ till ogiltighetstalan

18 Preskriptionsregler Ogiltighetstalan: 14 dagar Skadeståndstalan: 4 mån
Om arbetstagaren inte fått sådant besked som avses i 8 § andra st respektive 19 § andra st är tidsfristen för ogiltighetstalan 1 månad från sista anställningsdagen. På motsvarande sätt förlängs tidsfristen vid skadeståndstalan vid utebliven information genom att tidsfristerna enligt ovan räknas från sista anställningsdag istället för den skadegörande handlingen.

19 Din roll som förtroendevald
Bevaka att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter Informera medlemmarna Kontakta förbundskansliet

20 Reaktioner på arbetsplatsen
Minskat intresse för arbetsuppgifterna Sjunkande arbetsprestationer Ryktesspridning Missnöje Otrygghet Sjukfrånvaro Förväntan Nyfikenhet Intresse Omorganisationer skapar alltid reaktioner på en arbetsplats.

21 Din roll som förtroendevald - medlemsstödet
Informera medlemmarna fortlöpande om vad som sker i processen. Som förtroendevald kan du inte ta ansvar för om en person mår dåligt – hänvisa till arbetsgivaren, företagshälsovård alternativt vårdcentral Det svåra samtalet Lyssna aktivt Ta inte över samtalet Ställ öppna frågor (Berätta? Hur? Varför?) Låt medlemmen själv komma fram till idéer och lösningar Beskriv för medlemmarna hur processen ser ut och när de olika delarna ska hanteras. I vissa fall kan ni få tillgång till sekretessbelagd information, denna får ni endast diskutera i styrelsen under tystnadsplikt. Exempel på sådan information kan vara MBA-R ärenden som ni får via förbundskansliet eller arbetsgivaren. Viktigt att ni stämmer av arbetsuppgifter med medlemmarna då kretsarna ska fastställas. Arbetstagare som sägs upp och inte lyckas få nytt arbete har rätt till företagshälsovård upp till ett år efter att anställningen löpt ut.

22 Din roll som förtroendevald - gentemot arbetsgivaren
Bidra med idéer kring hur man kan undvika att säga upp personal. Medverka/förhandla att arbetsgivaren fullgör sin omplaceringsskyldighet innan uppsägningar blir aktuella. Medverka/förhandla att turordningskretsarna blir korrekta.

23 Din roll som förtroendevald - kontakt med förbundskansliet
Kontakta förbundskansliet om ni inte är överens med arbetsgivaren om turordningskretsarna.

24 Förbundskansliets roll
Att vara ett stöd för förtroendevalda genom processen. Ta beslut om central förhandling angående kretsarna. Ta beslut om och genomföra tvisteförhandlingar.

25 Trygghetsavtalet & Trygghetsstiftelsen
Avtalet gäller vid: Omlokalisering Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Minst ett års tillsvidareanställning Tidsbegränsade anställningar minst tre år inom en fyraårsperiod

26 Trygghetsavtalet & Trygghetsstiftelsen
Avtalet gäller vid: Omlokalisering Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Minst ett års tillsvidareanställning Tidsbegränsade anställningar minst tre år inom en fyraårsperiod Arbetslinjen gäller Nytt jobb Kompletterande utbildning Omskolning

27 Trygghetsavtalet & Trygghetsstiftelsen
Avtalet gäller vid: Omlokalisering Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Minst ett års tillsvidareanställning Tidsbegränsade anställningar minst tre år inom en fyraårsperiod Rättigheter Förlängd uppsägningstid Tjänstledig med lön Inkomsttrygghetstillägg Avgångsersättning Efterskydd Pensionsersättning Företagshälsovård Arbetslinjen gäller Nytt jobb Kompletterande utbildning Omskolning

28 PLANERING BESLUT 28 28

29 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET

30 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING

31 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING MBL
SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S

32 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING Beslut om
MBL SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet

33 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING Beslut om
MBL SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist

34 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING Beslut om
MBL SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist

35 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING Beslut om
MBL SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om övertalighet Prövning av Saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 § Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist

36 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING Beslut om
MBL SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om uppsägning LAS 7-(10)§ skriftlig LOA 9 § Beslut om övertalighet Prövning av Saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 § Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist

37 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING Beslut om
MBL SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om uppsägning LAS 7-(10)§ skriftlig LOA 9 § Beslut om övertalighet Prövning av Saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 25 § TurA-S 7 § Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 § Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist

38 PLANERING BESLUT ARBETSRÄTT VERKSTÄLLIGHET ÅTERANSTÄLLNING Beslut om
MBL SAMVERKAN LAS, LOA, TurA-S Beslut om uppsägning LAS 7-(10)§ skriftlig LOA 9 § Beslut om övertalighet Prövning av saklig grund:2 LAS 7 § omplacering Fastställande av turordning LAS 25 § TurA-S 7 § Fastställande av turordning LAS 22 § TurA-S 3 § Prövning av tillräckliga kvalifikationer Beslut LAS 25 § Prövning av saklig grund:1 LAS 7 § arbetsbrist

39 ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID
T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID Tidiga åtgärder

40 ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID
T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Tidiga åtgärder 40

41 ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID
T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Tidiga åtgärder Individuella åtgärder

42 ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID
T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID 2+2 år Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Tidiga åtgärder Ny anställning ITT Individuella åtgärder

43 ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID
T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID 2+2 år Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Arbetslöshet AGE Tidiga åtgärder Ny anställning ITT Individuella åtgärder

44 ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID
T R Y G G H E T S A V T A L E T O C H T R Y G G H E T S S T I F T E L S E N ÅTER- ANSTÄLLNING UPPSÄGNINGSTID 2+2 år Uppsägningstiden börjar löpa LAS, Villkorsavtal, TA 1 januari 1997 Arbetslöshet AGE Tidiga åtgärder Ny anställning ITT Inte till arbetsmarknadens förfogande: Pensionsersättning 61år (55 år) Individuella åtgärder

45 Lycka Till !


Ladda ner ppt "Välkommen till STs Trygghetsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser