Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande arbetsrätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande arbetsrätt"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande arbetsrätt
Bengt Domeij

2 Arbetsrätten Rättsregler som tillämpas inom arbetslivet
Individuella arbetsrätten – anställningsavtalet Kollektiva arbetsrätten – fackförbunden och arbetsgivarorganisationernas relation Medbestämmanderätten – fackligt inflytande på arbetsgivarbeslut Diskrimineringsförbud

3 Arbetsavtal Anställningsavtal kräver ingen särskild form
Anställningsavtal – som inte avser en specifik arbetsuppgift utan att fortlöpande ställa sin arbetskraft till förfogande, inom arbetsgivarens organisation och under dennes ledning, swtyrs oftast av tvingande regler. Uppdragsavtal – visst arbete, oftast fri avtalsrätt. Rätt till vederlag om det finns fog att anta att sådant ska utgå. Arbetet utförs på löpande räkning om inte pris avtalats. Beställaren är skyldig att betala vad som fordras om det inte är oskäligt.

4 Arbetstagare/uppdragstagare
NJA 1992 s Skådespelare ansågs vara arbetstagare hos ett filmbolag trots att uppdraget var kortvarigt (en eller ett par dagar) och skådespelaren hade därför rätt till ersättning ur lönegarantin när filmbolaget gick i konkurs. Däremot inte arbetstagare i familje- eller vänförhållanden. Lastbilschaufförer med egna bilar som debiterade driftskostnader var uppdragstagare och inte arbetstagare och hade därmed inte företrädesrätt vid uppdragsgivarens konkurs.

5 F-skattsedel Svårt att få F-skattsedel om man bara har en uppdragsgivare. Utan F-skattsedel måste uppdragsgivaren betala arbetsgivaravgifter. Krav på yrkesmässighet och självständighet.

6 Lagen om anställningsskydd (LAS)
Företagsledare undantagna Vid anställningsbeslut i offentlig verksamhet får bara beaktas ”förtjänst och skicklighet”. Privata företag och organisationer får anställa vilka de vill, dock ej diskriminera och måste följa regler om återanställning. Arbetstagare kan alltid säga upp sig med iakttagande av minst en månads uppsägningstid. Arbetsgivare kan säga upp anställda p.g.a. av allvarliga personliga förhållanden eller p.g.a. arbetsbrist men vid arbetsbrist måste turordningslister följas.

7 LAS 4 § LAS huvudregel om tillsvidareanställning
Tidsbegränsad anställning avtalad? Tillåten? 􀂄 inga särskilda skäl behövs 􀂄 upprepade går bra, med mellanrum 􀂄 24 månader därefter övergång i tillsvidareanställning

8 Begreppet saklig grund för uppsägning
En helhetsbedömning av domstolen vid personliga skäl Vid arbetsbrist arbetsgivarens bedömning, men turordningsregler Tvåmånadersregeln spärr mot uppsägning p g a enbart gamla förhållanden.

9 Personliga skäl Arbetsgivaren är skyldig att uppge skäl
- Relevanta och acceptabla uppsägningsskäl - Arbetsgivaren har bevisbördan för skälens existens - Skälen ska vara väsentliga - Proportionalitetsbedömning (arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningen skall vägas mot arbetstagarens intresse av att behålla den). Skäl som har med ålder, sjukdom mm måste vara mycket starka för arbetsgivaren, men vissa förpliktelser är särskilt betydelsefulla för arbetsgivaren: 􀂄 nyckeluppgifter 􀂄 brott 􀂄 illojalitet En prognos skall göras för den fortsatta anställningen

10 Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning
􀂄 instruera 􀂄 påtala 􀂄 samråda med facket 􀂄 utreda omplaceringsmöjligheter, där arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 􀂄 hänsyn till arbetskamrater 􀂄 i första hand inom ramen för anställningen/samma arbetsuppgifter 􀂄 i andra hand utom anställningen

11 Personliga skäl Alltid skäl (illojalitet, våld, grundläggande förtroendeskada) Grund för uppsägning, efter given möjlighet till förbättring (misskötsamhet, allvarlig inkompetens) I princip inte grund för uppsägning, såvida inte prognosen är usel (sjukdom, samarbetssvårigheter, bristfälliga prestationer).

12 Arbetsbrist Turordning 22 § LAS 􀂄 småföretagsundantaget 􀂄 driftenhet
􀂄 samma avtalsområde 􀂄 anställningstid 􀂄 tillräckliga kvalifikationer

13 Provanställning - Max sex månader - Båda kan avbryta
- Behövs ej objektiva skäl - Dock förutsätter riktigt prövobehov - Ej diskriminering - Ej föreningskränkande

14 Integritet personuppgiftslagen In och utpasseringskontroll e-post
drog- och alkoholtester kontroll av arbetet

15 Rätten att leda och fördela arbetet
Inom ramen för anställningen kan arbetsgivaren - förändra arbetsuppgifterna - i någon mån ändra arbetsplatsen - i någon mån ändra arbetstiderna

16 Lojalitetsplikt – arbetstagarens plikter
- Upplysningsplikt ”som är av betydelse för verksamheten” - Ansvar arbetsgivarens egendom, vård, redovisning - Krav på vandel – ”som är av betydelse för…” tjänsten, brott i tjänsten, brott utom tjänsten - Bisysslor

17 Arbetstagarens tystnadsplikt
Privat verksamhet - avtalsbaserat - i viss mån enligt lag Offentlig verksamhet Förbud mot efterforskning - varför skillnad?

18 Arbetsgivarens lojalitetsplikt mot arbetstagaren
- ej trakasserier - ansvar mot arbetsgivarens familj vid sjukdom etc - arbetsmiljö - efterskydd, betyg

19 Lojalitet efter anställningens upphörande?
Konkurrensklausuler 38 § AvtL års kollektivavtal - Utveckling rättspraxis kunskapsföretag

20 Några exempel på praktisk arbetsrätt
Mats som bevakade en maskin på ett pappersbruk tröttnade och gick istället och badade bastu; han blev omplacerad till ett mindre kvalificerat vaktmästarjobb med lägre lön. Hade brutit mot arbetsgivarens instruktioner, på ett sätt som gav grund för omplacering. Arbetsgivaren måste genom lojalitetsplikten leta efter den åtgärd som är minst skadlig för arbetstagaren men samtidigt möjliggör för arbetsgivaren att driva sin verksamhet.

21 Laval-målet i EG-domstolen
Det lettiska företaget Laval skulle bygga en skola i Vaxholm. Företaget hade ett lettiskt kollektivavtal om arbetsvillkor för de anställda lettiska byggnadsarbetarna. Svenska Byggnadsarbetarförbundet ville genomdriva sitt längre gående och mer innehållsrika kollektivavtal och satte arbetsplatsen i blockad. EG-domstolen fann att det stred mot principen om fri rörlighet. Man godtog inte det svenska systemet för att genom fackföreningars möjligheter att framtvinga kollektivavtal motverka social dumping. Minimilöner hade varit OK.

22 Marabou-målet Rune var väktare med nattligt bevakningsuppdrag på Marabou. Han tog på morgonen med sig två kasserade förpackningar choklad – en twistpåse och en fortunaask- från en låda och avskedades. Stöld är alltid ett grovt brott mot anställningsavtalet och grund för avskedande.

23 Diskriminering Anne-Charlotte sökte jobb på Volvo vid löpande bandet. Hon nekades det med motiveringen att hon inte uppfyllde kravet på minimilängd 163 cm. Diskriminerande eftersom det missgynnade kvinnor om det inte kunde motiveras med att det saknades arbetsuppgifter som kunde utföras av personer kortare än 163 cm.

24 Diskriminering Fanns tidigare förbud t.ex. för kvinnor att arbeta i gruvor under jord. Ansågs vara en skyddslagstiftning men begränsade samtidigt kvinnors abretsmarknad. Numera accepteras inte sådana förbud inom EU-rätten, om det inte kan visas att män och kvinnor påverkas olika av arbete under jord.


Ladda ner ppt "Grundläggande arbetsrätt"

Liknande presentationer


Google-annonser