Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015"— Presentationens avskrift:

1 Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015
Åsa Furén -Thulin SKL

2 Fjärde steget – statlig kunskapsstyrning from 1/7 2015
Myndigheternas arbete med kunskapsstyrning ska bli behovsanpassat, effektivt och samordnat och innehållet ska svara mot olika professioners krav på adekvata kunskapsstöd inför beslut om behandling och insatser. Ett Kunskapsstyrningsråd med nio myndigheter inrättas - ett forum för strategiska överläggningar om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av forskning och innovationer En rådgivande grupp med 16 förtroendevalda från landsting (6) och kommuner (10) bildas som ska informera om områden där behov finns av kunskapsstyrning samt hur den bör utformas och kommuniceras NSK och NSK-S är enligt SKL lämpliga beredande organ till den rådgivande gruppen Den regionala stödstrukturen är en del i en infrastruktur för kunskapsstyrning,

3 Nationella nätverk på SKL och NSK-S
Nationell nivå SKL Statliga myndigheter Nationella nätverk på SKL och NSK-S Regional samverkans- och stödstruktur för kunskaps-utveckling Kommuner och landsting Psykisk ohälsa Äldre Ledamot i NSK-S Missbruk, beroende Skola Plattformsledare & handläggare Barn och unga Våld i nära relationer Barn och unga FoU/ U/H e-Hälsa Utvecklingsledare el motsvarande Kort om sammanhanget.. Mycket har hänt! Funktions-nedsättning ? ÖJ

4 Vad Socialdepartement och SKL tidigare har diskuterat inför 2015
Äldreområdet och EBP flyttar ihop= samlat stöd till kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och vård och omsorg Äldre, Funktionsnedsättning, Barn och Unga, familjeperspektiv inom missbruks och beroendevården, eHälsa, regionala stödstrukturer, ÖJ och socialtjänstbiblioteket Medel för att stärka lokal och nationell kunskapsbildning genom NSK- S Stabilitet och utfasning…

5 Det nya läget 2015 2014 Totalt ut till länen+ nationell samordning EBP, eHälsa och äldre 240 mkr 2015 Ca 40 mkr att fördela regionalt och nationellt (ej äldre eller psykisk hälsa) Avbrott och kris hantering!

6 Utgångsläget från Socialdepartementet
Sammanlagt ca 40 mkr 5 mkr kvalitetsregistren Öppna jämförelser? Alternativ 1 Varje län måste arbeta med BOU, föräldrastöd/missbruk och funktionshinder Men väljer omfattning själva Alternativ 2 Alla län arbetar med ett till två områden som beslutas nationellt men föräldrastöd måste ingå (ANDT)

7 Det nya läget inför 2015 Ska SKL förhandla eller inte förhandla för 2015 , givet den kraftfulla minskningen av statliga medel? Vad tänker ni om förslaget från Socialdepartementet? Om vi ska gå in i förhandling vilket/vilka områden är särskilt prioriterade enligt er? På vilket sätt.. Ska området prioriteras

8 Egna initiativ och ägande
Finns det områden som ni på ”egen hand” i länen/på lokal nivå som ni kommer att prioritera under 2015? Ni behöver resonera om er egen basnivå. Vad behöver ni ”äga” på egen hand för att klara er kunskapsutveckling? De resurser som också behövs för att söka andra resurser, se till att ni kan prioritera klokt och vara en aktör i dialogen med nationell nivå. Ska alla kommuner vara med i ledning och styrning? Ja det är nog bra Norrbotten har gått från ca 2 mnkr i basfinansiering till 4 mnkr och tagit in skolan. Prestationsmedel från överenskommelse om psykisk hälsa och bättre liv för sjuka äldre kan samlas för utvecklingsarbete på regional nivå (Halland, Jönköping, Sörmland mfl) Socialstyrelsens kompetenssatsning på den sociala barn- och ungdomsvården (Halland, Jönköping och Östergötland mfl) Eventuellt kommande medel till bemanning i äldreomsorgen beroende på hur de är riktade

9 Tidplan fram till eventuellt beslut
30/10 departementet lämnar sitt utgångs-bud 31/10 Risk och konsekvens analyser från utvecklingsområdena 3/11 Styrgrupp EBP 4/11 dialog 6/11 Förhandling 13/11 Beredningar 14/11-8/12 Träffar för förhandling 3/12 Budgeten beslutas 11/12 beredningar 12/12 Beslut i styrelsen


Ladda ner ppt "Samtal om eventuell förhandling om överenskommelse för 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser