Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunstyrelsens styrkort 2009 Antagen i KS 20080423 DNR 2007-271.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunstyrelsens styrkort 2009 Antagen i KS 20080423 DNR 2007-271."— Presentationens avskrift:

1 Kommunstyrelsens styrkort 2009 Antagen i KS 20080423 DNR 2007-271

2 MålStrategiMått 1a. Rationalisering 1b. Ökade intäkter 1c. Avkastning på kapital/finans 1a,b o c. Planera för en god ekonomisk uppföljning enligt ekonomistyrningsprinciperna 1a. I alla beslut tydliggöra vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får 1a. Vardagsrationalisering 1% 1a. Budgetföljsamhet inom ram 1a. Antal beslut med ekonomisk konsekvens beskrivning 1c. % av resultatet från Kapital Finansförvaltning 2. Öka antalet företagare i kommunen 2. Marknadsföring av kommunens strategiska läge 2. En färdig modell för marknadsprövning 2. Antalet utmaningar samt konkurrensprövningar 2. Antal företag 3. Övergripande över- syn av verksamhe- ternas struktur 3a.KS ska analysera förutsättningar för effektivare struktur på verksamhet 3b. Översyn av styrdokument 3a. En färdig modell eller analys av strukturföränd. 3a. Genomförda strukturföränd. 3b. Antal styrdokument 4a.Befolkningsökning4a.Skapa förutsättningar för boendeformer och infrastruktur 4b. Aktiv marknadsföring 4a.Befolkningstal på 10 500 31/12-2009 Ekonomi 4

3 MålStrategiMått 1a.Nöjda kunder/brukare 1b. Leverans i rätt tid 1c. Kännedom om den Sociala ekonomins betydelse 1d. Nya boendeformer 1a. Tydlig information och delaktighet 1b. Leveranssäkerhet 1c. Info till alla föreningar om sociala ekonomins möjligheter 1d.Skapa förutsättningar för nya boendeformer 1a. Nöjdkundindex. Bättre än föregående år 1a. Inflytandeindex (NII) bättre än snittet enligt enkäten 2007 1c. Antal kontakter med föreningar besök och utskick 1d. Antal bygglov med temaboende Kund / Brukare 1

4 MålStrategiMått 1a. Helhetssyn 1b. Effektivitet 1c. Ökad öppenhet externt och internt 1a. Gott värdskap och ambassadörskap 1b. Använda tekniken 1b. Effektivisering, 1c. Dialog/information kommunmedlemmar, politiker, personal och media 1a. Alla utbildade i gott värdskap 1c. Antal mediaträffar 1c. 100 st Företagsbesök 1c. 40 st föreningsbesök 1c. Besök på de kommunala arbetsplatserna av ledningen 2. Stolta medarbetare som känner trivsel och arbetsglädje 2a. Sprida bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare 2b. Ta aktiv del i arbetsplatsens utveckling 2a. Svar angående ansvarstagande, trivsel och arbetsglädje i medarbeta- renkäten 2b. Antal förslag i ”Idébox” Arbetssätt

5 MålStrategiMått 1. Den goda arbetsplatsen 1a. Tillåtande och lärande organisation. 1b. Tydliggöra delegerat ansvar genom delegationsförteckning 1b. Delegationsförteckning 2. Ökad möjlighet till kompetens- utveckling 2. Ge möjlighet till ökad stimulans genom kompetensutveckling som gagnar verksamheten och individens utveckling 2. Antalet externa/interna utbildningar 3. Förebyggande hälsoarbete 3a. Utbilda chefer i strategiskt hälsobefrämjande arbete 3b. Arbeta aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete 3c. Se helheten för medarbetarnas totala livssituation 3b. Personalomsättningen 3b. Ålderstrukturen i PEK 3b. Minskad sjukfrånvaro (Hur stor andel av de anställda som har 0 sjukdagar) 3b. Ökade friskhetstal (sjukfrånvaro i % av avtalad arbetstid) 4. Aktiva ambassadörer 4a. Stärka chefer att framföra en positiv bild av kommunen 4b. Stärka chefers/medarbetare helhetsbild av kommunens verksamheter 4a. Genomföra minst 5 gemensamma aktiviteter/år för samtliga chefer 4b. Nöjd kund index 4b. Medarbetarenkät Medarbetare

6 MålStrategiMått 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället för unga 1. Söka metoder och former, ungdomsfullmäktige, rådslag eller liknande 1. En genomförd aktivitet för unga 2a. En god miljö 2b. Arbeta för att minska oljeberoendet 2c. Ökad andel närodlade livsmedel 2a. I alla beslut tydliggöra vilka miljökonsekvenser beslutet får 2b Utbildning för att minska oljeberoendet 2c. I största möjliga omfattning köpa in det ur miljösynpunkt bästa alternativet vid upphandling/ inköp av varor och tjänster 2c. Utforma upphandlingsunderlagen för att underlätta lokala leverantörer att lämna anbud 2a. Antalet beslut med miljökonsekvensbeskrivning 2a. Antalet upphandlingar/inköp 2b. Mäta oljeförbrukningen 2c Av inköpen skall 15% vara krav/ekologiskt märkt. Hållbart samhälle


Ladda ner ppt "Kommunstyrelsens styrkort 2009 Antagen i KS 20080423 DNR 2007-271."

Liknande presentationer


Google-annonser