Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser"— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser
Regleras genom: SOL LVU LVM Förvaltningslagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

2 Utredningsförfarande
Anmälan Ansökan Samtycke Individuell bedömning Vårdplanering Beslut om insats/ej insats Ej samtycke Individuell bedömning Vårdplanering (LVU, LVM) Beslut om insats/ej insats

3 Individuell bedömning
Utredning med ett socialt perspektiv Brukarens delaktighet Systematiska bedömningsinstrument (tex ADDIS, ASI) Bedömning av vårdbehov Samverkan Beaktande av barnperspektivet

4 Beaktande av barnperspektivet
I utredningar Egen rubrik Hemmavarande/umgänges barn Påverkan av varje barns behov och livssítuation Helhetsbedömning Fortlöpande dokumentation Under insatsers genomförande Hur påverkas barnet av insatsernas utformande, genomförande? Helhetsbedömning Fortlöpande dokumentation & uppföljning

5 vård enligt LVU eller LVM
Vårdplanering Samtycke Ej samtycke Frivillighet öppenvård extern vård Tvång vård enligt LVU eller LVM

6 Beslut om insats Öppenvård Externvård Genomförandeplan:
Mål Samverkande aktörer Ansvarsfördelning Tidplan Uppföljning/utvärdering Externvård Behandlingsplan: Mål Behandlingsperiod Eftervård Tidplan Uppföljning/utvärdering

7 Några exempel på samordnade insatser i öppenvård….
Frivård Vuxenpsykiatri Missbruksenhet FK Motivationsgrupp Anhörigstöd Primärvård

8 Externvård HVB Öppenvård i Behandling fullföljs hemkommunen på institution Eftervård

9 Uppföljning/utvärdering
Har vårdplanens målsättning uppnåtts? Är brukaren nöjd med insatserna? Är socialtjänsten nöjd med resultatet? Är brukarens behov tillgodosett?

10 Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken
IMM Integrerad Missbruks Mottagning Ludvika Smedjebacken

11 Syfte Samordna insatserna och optimera vårdkedjan
Gemensam vårdplanering Gemensamt utveckla kompetens och metoder Öka tillgängligheten för målgruppen. Minska behovet av externa vårdplaceringar

12 Målsättningar Bättre tillgänglighet Bättre resursanvändning
Bättre planering (vårdplaner på alla) Tydlig struktur i arbetet Ordentliga utredningar Resursteam runt patienten Barnperspektiv Minska externa placeringar

13 Mål för brukaren Högre funktionsnivå Missbruket upphör
Socialt och yrkesmässigt Missbruket upphör God psykisk hälsa Eget boende Fungerande relationer Leva så självständigt som möjligt

14 Målgrupp 18 år eller äldre Tungt missbruk Psykisk sjukdom
Sociala svårigheter

15 IMM Två dagar i veckan Personal från kommunen och psykiatrin
Måndag Smedjebacken Torsdag Ludvika Personal från kommunen och psykiatrin IMM i Smedjebacken 1 från psykiatrin 2-3 från IFO Smedjebacken. IMM i Ludvika 2 från psykiatrin 2-3 från IFO Ludvika. Gemensam verksamhetsplan Startade sept -07

16 IMM Psykiatrisk mottagning Utredning Bedömning vårdplanering
Behandling Stöd Uppföljning Utvärdering Inflöde Psykiatrisk mottagning Psykiatrisk bedömning Psykiatrisk behandling Psykiatri IMM IMM Utredning bedömning vårdplanering Behandling Samordning Uppföljning Alk. Rådgivning Beroende enheten Beroende Enheten utredning Kommun Kommunal Öppenvård / stöd

17 Sammanfattning Ser redan vinster Använder metoder som har evidens
Lättare att samarbeta Hitta rätt personer Använder metoder som har evidens Hitta samarbetsformer med primärvården Bättre fokus på missbruk Tidigare upptäckt Svårigheter Olika dokumentation Samordna rutiner Implementering inom den egna organisationen


Ladda ner ppt "Socialtjänstens utrednings- och behandlingsinsatser"

Liknande presentationer


Google-annonser