Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning Sandvika 2012-01-02 Karin.alnervik@hallonett.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning Sandvika 2012-01-02 Karin.alnervik@hallonett.se."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning Sandvika 2012-01-02

2 Förskolan en kommunikativ arena

3 Samtal Gör något med verkligheten

4 Erfarenheter och kunskaper byggs upp genom att vi tänker och utför olika praktiska projekt via interaktion med andra människor

5 Samtal/sammanhang är medierande
Vi ser det vi lärt oss se Det sociala sammanhangets sätt – skapar mening och sammanhang Tolkningsredskap – bidrar till konformitet Genom att betrakta världen på liknande sätt skapas sociala gemenskaper

6 Samtal som verktyg i verksamhetsutveckling – i den bäste av världar
Tillit –modet att våga betrakta sig själv Tankerespekt –glädje att få formulera sig Lyssnandet – ödmjukheten inför den Andres tankar Lekfullhet och allvar Motståndet som kittlar eller stör och som kan expandera

7 Att gå från samtal kring minnessituation till att föra samtal kring situationer som finns tillgängliga för alla genom en dokumentation och som vi kan återkomma till om och om igen

8 Barnobservation? Eller pedagogisk dokumentation?

9 DOKUMENTATIONSPRAKTIK

10 Dokumentationspraktik hör intimt samman med hur vi ser på barn, lärande, kunskap och utveckling samt vår roll som förskollärare och barnskötare.

11 Dokumentationspraktik Har historiskt separerat barnet och verksamheten

12 2.6 Uppföljning, Utvärdering och Utveckling
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

13 Bästa möjliga förutsättningar?
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. (Lpfö 98 reviderad)

14 Dokumentation för att kontrollera eller expandera lärandet ?

15 Pedagogisk dokumentation syftar till att expandera lärandet för barn och vuxna

16 Verksamhetsteori Ett sätt att förstå hur dokumentationspraktiken i pedagogisk dokumentation kopplat till projekt konceptualiseras.

17 Människor är inbäddade i en sociokulturell kontext och deras beteende kan inte förstås oberoende av det

18 Utgår från kulturhistorisk teori
Medierande akt till medierande artefakt “Vygotskys triangel” Artefakt - begrepp för olika verktyg - subjektet riktar sig mot objektet - en aktivitet som både kan beskrivas som att vi använder intellektuella eller fysiska verktyg… subjekt objekt 18

19 Vad vi ser är bara toppen på ett isberg – när vi ser någon observera
Papper och penna, kamera eller mp3… som verktyg Observations material Förskollärare Barns utforskande, strategier, hypoteser

20 Engeströms (1987) modell av ett verksamhetssystem
Medierande artefakt Subjekt Objekt Utfall regler gemenskaper arbetsfördelning

21 Praktiken på bordet Att synliggöra och lägga praktiken på bordet för att försöka förstå och kritiskt granska den kan innebära att andra och nya sätt att tänka och tala praktik synliggörs”. (Lenz-Taguchi 2000)

22 förbereda (fortsättning)
X P A N D R T L Ä Förbereda projekt reflektion samman- ställning observation förbereda (fortsättning) Berättelser i rörelse

23 Pedagogiska året Det pedagogiska året är vårt sätt att fokusera och systematisera verksamheten och den pedagogiska dokumentationen.

24 Projektet fortsätter, fördjupning … Litteraturseminarium
Utvärdering, traditioner Projektet fortsätter, fördjupning … Litteraturseminarium Återkoppling på PowerPoint-presentationen Medarbetarsamtal Samtal om nästa läsårs projekt Projekt, vägval Utvecklingssamtal, enskilt eller i grupp december januari november februari Inledning av utvärderingen, extern utvärderare och kollega besök under en dag oktober Planeringsdag, föräldramöte, vilken riktning ska projekt ta mars september Utvecklingssamtal, enskilt eller i grupp Återkoppling på PowerPoint-presentationen Observations-period, samla material april augusti Det här är i de organisationsfrågor vi är i just nu - finns en risk att organisationer, strukturer gör att vi inte är nära det som händer, Var börjar en berättelse, var kommer idéerna ifrån … maj juli juni Förbereda miljön, Välkomnande av nya barn och deras familjer Workshops inför projektet Sammanställa och utvärdera, Samtalsdag med varje avdelning Semestertider

25 En etisk dokumentationspraktik kan förstås med hjälp av Östrems texter
En demokratisk mötesplats Ett erkännande av barns perspektiv Ett sökande hos både barn och pedagoger där bägge kan ses som subjekt och meningsskapande Ett sökande efter det tredje (något som får ett reellt värde ur bägges perspektiv) (fritt Östrem 2008)


Ladda ner ppt "Föreläsning Sandvika 2012-01-02 Karin.alnervik@hallonett.se."

Liknande presentationer


Google-annonser