Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inriktningsplanering för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inriktningsplanering för"— Presentationens avskrift:

1 Inriktningsplanering för
Västra Götaland

2 PRINCIPSKISS ÖVER INFRASTRUKTURPLANERINGEN
INRIKTNINGAR BEHOV MÅL OBJEKT ÅTGÄRDSPLANERING INRIKTNINGSPLANERING BESLUT OM PLANER GENOMFÖRANDE

3 De tre planerna för 2004—2015 omfattar investeringar för totalt 16, 4 MDR KR per år i landet

4 MFL UTARBETAR FÖRSLAG TILL
NY PLANOMGÅNG FÖR REGERINGENS UPPDRAG (Dec 2006) 2009 VÅREN 2008 2010 VÅREN 2007 SLUTDATUM för VGR 12 juni REGERINGENS PROPOSITION TRAFIKVERKEN, VGR MFL UTARBETAR FÖRSLAG TILL PLANER UPPDRAG OM ÅTGÄRDSPLANERING RIKSDAGENS BESLUT BESLUT NYA PLANER INRIKTNINGSUNDERLAG från VGR till VV och BV GENOMFÖRANDE AV REMISS

5 Regeringens två ”erbjudanden” till Västra Götalandsregionen och Region Skåne
Att bidra med ett sammanhållet regionalt inriktningsunderlag för planeringsperioden Att till Regeringskansliet återrapportera erfarenheter av försöksverksamheten senast 1 september 2007

6 Tolkning av ”erbjudande” 1
Nytt innehåll och nya arbetsmetoder Transportsystemet och infrastrukturen sätts in i ett samhällsutvecklingsperspektiv Vision Västra Götaland läggs till grund för arbetet Gräns- och transportslagsövergripande Fler intressenter ska kunna påverka Nära samverkan med trafikverken Förslagen ska ha ett brett politiskt stöd

7 Tolkning av ”erbjudande” 2
Undersöka hur olika aktörer uppfattar planeringsprocessen i Västra Götaland Utvärdera våra kontakter, informationsutbyte etc med företrädare för trafikverken regionalt och centralt Värdera utfallet i trafikverkens redovisningar till regeringen Eventuellt redovisa överväganden om finansiering Lämna förslag om ökat regionalt ansvar inför den fortsatta planeringen 29 augusti - redovisning av erbjudande 2 till regeringen

8 Organisation och ansvar
Regionstyrelsen är huvudansvarig för ”erbjudandena” med Beredningsgruppen för Regionutveckling (BRU) som beredande instans. BRUs presidium och Regionutvecklings- sekretariatet är operativt ansvariga Sekretariatet ansvarar för analyser och utredningar samt leder arbetsgrupp med kommunförbund, trafikverk, Västtrafik, länsstyrelse m fl

9 TIDPLAN - Inriktningsplaneringen våren 2007
Vägverket och Banverket lämnar inriktningsunderlag till regeringen 27 JUNI Remiss av reviderade nationella planer JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI Beslutsdatum BRU 15 maj RS juni RF juni Dialog, information med en rad interna och externa intressenter Framtagande av underlag mm

10 Från regeringens beslut...
Infrastrukturen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls Effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur Ett flertal nyinvesteringar är angelägna Åtgärder under kan omprövas Nya planer för perioden 2010 – 2019 Ambition om vision för 2040 Nya upphandlingsmetoder eller finansierings-lösningar kan prövas

11 I regeringens uppdrag:
Tillgodose näringslivets behov av snabba och leveranssäkra transporter och medborgarnas behov av resor Planeras så att transportslagen kan komplettera varandra och fungera effektivt över kommun-, läns- och nationsgränser Bidra till att utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser minskar Bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås

12 Vårt transportsystem ska…
förbättra tillgängligheten nationellt och internationellt för landets viktigaste transport- och industriregion bidra till sänkta logistik- och transportkostnader för svensk industri och handel Särskilt stärka utvecklingsförutsättningarna för sjöfart, järnvägstransporter och kollektivtrafik genom regionförstoring skapa förutsättningar för ökad tillväxt och jämställdhet bli säkrare och mer robust annat ?

13 Planerade aktiviteter
Sårbarhetsanlays Framkomlighet och leveranssäkerhet bristanalys Nya finansieringsmöjligheter Sam-modalitet – behov av kopplingar (gods/person) Kontakter med hamn-, flyg- och kombiterminalutredare Annat…


Ladda ner ppt "Inriktningsplanering för"

Liknande presentationer


Google-annonser