Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västsvenska paketet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västsvenska paketet."— Presentationens avskrift:

1 Västsvenska paketet

2 Visionen om Västsverige
Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden. Utgångspunkten är att den lokala arbetsmarknaden ökas från till människor regionens kärna – Göteborgs centrala delar – ska stärkas genom en kraftfull utbyggnad och ökad tillgänglighet utvecklingen i övrigt koncentreras utmed de fem huvudstråken till/från Göteborg

3 Då krävs… För att kunna skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt behövs en utveckling av kollektivtrafiken, järnvägar och vägar. En omställning till ett mer hållbart transportsystem. För att nå detta krävs: en attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet ett järnvägssystem med hög kapacitet att näringslivets transporter blir mer tillförlitliga

4 Förutsättningar för det goda livet
Förbättrad infrastruktur ökar tillgängligheten och möjliggör regionförstoring och uthållig tillväxt med expanderad arbetsmarknad ökad sysselsättning vidgad marknad för varor och tjänster ekonomisk tillväxt En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar regionförstoring och en attraktiv regionkärna Det är också en förutsättning för att det långväga resandet i storstadstriangeln ska fungera effektivt

5 Ett paket med infrastruktursatsningar
Med start nu och fram till 2027 planeras en rad infrastruktursatsningar – Det Västsvenska paketet. Avtalsparter i Västsvenska paketet är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Trafikverket (huvudman) i nära samarbete med Västtrafik. Paketet omfattar 34 miljarder kronor. Finansieringen planeras bestå av 50 procent statliga medel och 50 procent lokal och regional finansiering. Den lokala och regionala finansieringen föreslås bestå av trängselskatt, exploateringsintäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll. Statens pengar kommer främst via Trafikverkets nationella investeringsplaner

6 Viktigt för hela landet
Västsverige – landets viktigaste industriregion med 25 % av den totala exporten. Göteborgs hamn – Nordens största hamn med 65 % av containertrafiken Göteborg – en av de viktigaste tillväxtmotorerna i landet

7 Bidrar till internationell konkurrenskraft
Det som är bra för Västsveriges utveckling, med sin stora andel tillverknings- och exportindustri, är också bra för hela landet Tillförlitliga godstransporter till och från Göteborgs hamn, Nordens största, såväl på väg som järnväg är av avgörande betydelse för hela landet och för Norden. Tillförlitliga resor med fjärrtågen i Storstadstriangeln skapas genom att Västlänken avlastar lokal- och regionaltåg från befintliga banor såsom Gårdatunneln och Göteborgs säckbangård Västsvenska paketet stödjer kvaliteten och tillförlitligheten för näringslivets transporter, arbetspendling i storstadsregionerna, storstäder med god miljö samt fördubblingsmålet avseende kollektivtrafiken.

8 Varför ett Västsvenskt paket?
Göteborg – en av de viktigaste tillväxtmotorerna i landet Västsverige – landets viktigaste industriregion med 25 % av den totala exporten Göteborgs hamn – Nordens största hamn med 65 % av containertrafiken K2020 är ett regionalt samarbetsprojekt för att fördubbla kollektivtrafikresandet i Göteborgsområdet till 2025 En utveckling av infrastrukturen behöver ske i Göteborg på liknande sätt som redan skett i Stockholm och Malmö

9 Västsvenska paketet – vad ligger bakom?
De transportpolitiska målen Västra Götalandsregionens vision om det Goda Livet Göteborgsregionens kommunalförbunds Uthållig tillväxt och Strukturplan Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Västsvenska paketet grundas på en överenskommelse mellan Trafikverket Göteborgs stad Västra Götalandsregionen Region Halland Göteborgsregionens kommunalförbund Bekräftades genom Regeringens beslut om Nationell transportplan Riksdagens beslut om trängselskatt i Göteborg

10 Syfte med Västsvenska paketet
Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna mål : En större arbetsmarknadsregion En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken En konkurrenskraftig kollektivtrafik En god livsmiljö Stärkt konkurrenskraft för näringslivet Om syftet med paketet är Syftet med Västsvenska paketet kan sammanfattas som ” att skapa förutsättningar för och bidra till att skapa tillväxt och ett hållbart transportsystem”. Arbetsmarknadsregion Göteborgs lokala arbetsmarknad ska år 2020 omfatta närmare 1,5 miljoner invånare (GR UT mål 1) De övergripande målen är framförallt hämtade från GR:s Uthållig tillväxt, men Västsvenska Paketet är till nytta för hela arbetsmarknadsregionen, inklusive övriga delar av VGR och Halland, liksom för hela landet. Attraktiv kärna huvudstråk Kärnan ska stärkas med ytterliggare arbetsplatser och boende fram till Stråk och regiondelscentrum ska öka med arbetsplatser och boende (GR UT) Kollektivtrafik 40% målet Minst 40% av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik För att skapa en attraktiv region och uthållig tillväxt måste skapa en långsiktigt hållbar infrastruktur med attraktiv kollektivtrafik (GR UT) God livsmiljö Regioninvånarna ska erbjudas en god livsmiljö med ren luft och friskt vatten, ett rikt stads- och vardagsliv Konkurrenskraft näringsliv Kvaliteten och tillförlitligheten för näringslivstransporter ska förbättras (Riksdagens transportpolitiska mål – funktionsmål) Bakom varje formulering finns de politiska ställningstaganden Utifrån dessa 5 mål har ett antal effektmål formulerats alltså på vilket sätt bidrar paketet till att uppfylla de politiska målen Syfte_mål_VP

11 Trängselskatten en viktig pusselbit
Trängselskatten införs för att motverka trängsel bidra till minskad miljöpåverkan bidra till medfinansiering av Västsvenska paketet Minskad trängsel och förbättrad miljö bidrar dessutom till att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

12 Vad ingår Västlänken en tågtunnel under Göteborg
Marieholmstunneln en vägtunnel under Göta Älv Ny Göta älvbro viktig central älvförbindelse K kollektivtrafiksatsningar för att fördubbla kollektivtrafikresandet Effektivare åtgärder för bättre framkomlighet, trafiksystem mindre miljöpåverkan och högre trafiksäkerhet IT-system i vägnätet Stimulansåtgärder för olika resslag

13 Marieholmstunneln Älvsborgsbron Göta Älvbron Tingstadstunneln
Partihallsförbindelsen Marieholmstunneln Marieholmsbron (järnväg)

14 Finansiering av Västsvenska paketet
Staten: 17 mdkr Göteborgs stad: 1, 25 mdkr Västra Götalandsregionen, Region Halland: 1 mdkr Realisering av markvärden: 0,75 mdkr + Trängselskatt: 14 mdkr = Kostnad för Västsvenska infrastrukturpaketet: 34 mdkr Paketet omfattar 34 miljarder kronor. Finansieringen planeras bestå av 50 procent statliga medel och 50 procent lokal och regional finansiering. Den lokala och regionala finansieringen föreslås bestå av trängselskatt, exploateringsintäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll. Statens pengar kommer främst via Trafikverkets nationella investeringsplaner


Ladda ner ppt "Västsvenska paketet."

Liknande presentationer


Google-annonser