Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar från kompetensförsörjningsprojektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar från kompetensförsörjningsprojektet"— Presentationens avskrift:

1 Tankar från kompetensförsörjningsprojektet
Conny Danielsson, Regionförbundet Dalarna Maria Svensson Hallberg, Regionförbundet Örebro

2 Bakgrund – uppdrag Finanskris och varsel Etablera kompetensplattformar
Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Maria En bakgrund till varför vi står här och arbetar med det vi gör: 2007/2008, så kommer ni ihåg varslen och finanskris, varselsamordnare. Vet att det åter igen är kännbara tider, och det är inget som vi kommer att kunna undvika utan vi måste hitta strategier och arbetssätt att ta tag i de utmaningar vi har, tror att dagens presentation och förhoppningsvis dialog kommer att vara en del i det arbetet… Länsarbetsnämnderna försvann 2007 har det uppstått ett glapp på den regionala nivån inom områdena utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Detta har varselsamordnare inom ramen för varseluppdraget i flera län påtalat. Sedan 2010 så har vi ett regeringsuppdrag att etablera kompetensplattformar för att bidra till en bättre samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. I uppdraget ingår även att bidra med ökad kunskap och samordning av behovsanalyser. Uppdraget ska genomföras i dialog med aktörer inom och utom länet samt med myndigheter. Kompetensförsörjningsfrågorna har fått en alltmer framträdande och viktig roll i det regionala tillväxtarbetet. För att vi i regionen ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till rätt kompetens. Det handlar om att erbjuda utbildning efter arbetslivets uttalade behov, att utveckla de anställdas kompetens men också om att på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens som idag står utanför arbetsmarknaden. Därför så är dessa frågor prioriterade i den regionala utvecklingsstrategin, RUS, Kunskap och kompetens. Varje dag nås vi ifrån nyheter från EU och hela Europa står inför stora utmaningar när det gäller den alltmer åldrande befolkningen och den låga sysselsättningen. Och detta i sin tur ställer höga krav på kompetensförsörjningen. Vi finns i ett större sammanhang, den tilltagande globaliseringen och utvecklingen inom EU påverkar i allt större utsträckning Sveriges regioner. Det förväntade resultat är så klart en bättre matchning, där fler människor kommer i arbete och fler arbetsgivare hittar rätt kompetens. Som leder till att vi får en hållbar och smart tillväxt för alla.

3 Kompetensplattformar - uppdraget
Öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer. Ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser Föra dialog med angränsande län och med statliga myndigheter. Maria Då uppdraget inte följdes av några resurser krävs omfördelning och projektfinansiering. Uppdraget kompetensplattformar som kan fylla både utbildningsanordnarnas behov av inspel från arbetsgivarna och arbetsgivarnas behov att hitta rätt kompetens, det vill säga att få matchningen att fungerar ännu bättre. Målsättningen är att erbjuda rätt utbildningar med rätt innehåll. Eftersom etableringen av kompetensplattformen ska bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet i länet, är det viktigt med dialog med befintliga aktörer. Under maj till juni kommer samtliga aktörer och kartlagda målgrupper att träffas i dialogmöten. Dialogmötena ska diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand om och vad som saknas. Det vi redan kan se att vi saknar är regelbundna, branschvisa och kvalitativa behovsanalyser för hela Örebroregionen.

4 Faktorer som påverkar kompetensförsörjning
Demografiska förändringar Attraktivitet Generationsskiftet Tillgång till boende In- och utflyttning Tillgång till samhällsservice Kompetens försörjning Ungas utbildningsval Tillgång till utbildningar Arbetskraftsreserven Pendlingsmönster Anette Det är många faktorer som påverkar kompetensförsörjningen och det får väl denna bild illustrera. Det är ett komplext område. Ej fulltäckande bild. Vissa faktorer kan vi påverka, andra inte. Vissa faktorer äger vi, har ett ansvar för. Om man till exempel är en kommun ansvarar man för sin utbildning. Men för att göra det mer komplext så angår detta också flera politikområden. Yrkesstruktur lokalt och regionalt Tillgång på relevant kompetens Näringslivets, arbetslivets utveckling Konjunktur Globalisering 4 4

5 Angår flera politikområden
Nationellt Regionalt Lokalt Anette Bilden illustrerar hur stor påverkan politiken har på lokal, regional och nationell nivå. Som till exempel utbildningspolitiken som har en stor påverkan lokalt och nationellt men lite påverkan regionalt. Arbetsmarknads-politik Utbildnings-politik Tillväxtpolitik

6 Matchningen på arbetsmarknaden
Kompetensplattform Matchning mellan utbud och efterfrågan Tillgång på arbetskraft Intresse Arbetsgivarnas kravbild Utbildningsutbud Maria: Generellt påverkas kompetensförsörjning av fyra faktorer Arbetskraftsutbud: styrs i huvudsak av befolkningsutvecklingen och befolkningens åldersstruktur. Det regionala utbudet av utbildningar: utbildningarna bör motsvara behov och krav som arbetslivet ställer. Efterfrågan på kompetens/rätt typ av arbetskraft: Arbetslivet har specifika behov det räcker inte med att bara få behovet av arbetskraft tillgodosett. Arbetslöshet samtidigit som arbetskraftsbrist. En anledning till att det finns yrken med en brist på arbetskraft som består år efter år är att det utbildas för få till yrket. Det finns två huvudsakliga orsaker till detta. Är yrken där det finns ett stort intresse bland unga men för få utbildningsplatser. Det andra är att det finns ett för litet intresse bland unga att studera till yrket. (ingenjörsutbildningar och tex industriutbildningar på gymnasienivå). Källa: SCB

7 Samverkan enligt samverkanstrappan
Regional utveckling och tillväxt Samhandling Hur ska det göras och av vilka? Samverkan Vilka behövs för att göra? Samsyn Vad bör göras? Anette Hur har vi jobbat? För att få till samverkan har vi utgått från denna modell som heter samverkanstrappan. Det här är en modell som förenklat beskriver de olika stegen innan det slutgiltiga målet kan nås, som är helt enkelt samverkan med mervärde. Det börjar med ett samtal där man diskuterar vem som vill och varför? Och därefter samtala om vad som bör göras och vilka som behövs för att göra och till sista hur det ska göras och av vilka? Samtal Vem vill och varför? Källa: Samverkansspiralen i SOU1998:89,s88 ff.Eriksson,Arne 7

8 Fem utmaningar för kompetensförsörjning:
Arbetsmarknaden präglas av stark könsfördelning 2. Geografisk koncentration till Örebro 3. En åldrande befolkning och en åldrande arbetskraft 4. Utbildningen och det framtida kompetensbehovet 5. En etnisk segregation på arbetsmarknaden Anette vad innehåller då analysen och de lokala prognoserna. Varje prognos tar upp samma utmaningar för framtidens kompetensförsörjning. 1,3, 5 De två största branscher i vår region sjukvård och sociala tjänster och industri. Finner vi männen jobba inom industrin och kvinnorna inom sjukvård och sociala tjänster och detta speglar också de utbildningsval som ungdomar och studenter gör. Vad betyder detta för kompetensförsörjningen? Vid rekrytering göra ett urval från hela arbetskraften i stället för att vara begränsad till ett kön. Men generellt så gör det också att matchningen mellan (utbud och efterfrågan) och rörligheten fungerar sämre. handlar det om att locka fler kvinnor /män till traditionellt manliga och kvinnliga yrken för arbetstagaren en större grupp att välja från och för arbetstagaren en större chans att hitta ett jobb. Sen finns det många andra fördelar med att vara en jämställd arbetsplats men det går vi inte in på här. Åldrande befolkning , vi blir äldre stora utmaning för framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Stora skillnader i regionen. För få unga i arbetsför ålder som ska försörja allt fler äldre. Kommer att ställa stora krav på den kommunala servicen. Åldrande arbetskraft , som handlar om generationsskiftet , många går i pension vilket innebär att vi ser stora rekryteringsbehov framförallt inom sjukvård o sociala tjänster och inom industrin. Men vi har en stor utmaningar när det gäller utlandsfödda som står utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi på ett bättre ta tillvara på den kompetensen? Det tar i snitt 7 år för utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden i vårt län. Helt oacceptabelt det är ett misslyckande. Maria 2,4

9 Syftet med prognoserna
Identifiera utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Ökad kunskap Underlag för diskussion och beslut för politiker Underlag för utbildningsanordnare för bättre utbildningsplanering på kort och lång sikt. Underlag för arbetsgivare att påbörja arbete med strategisk kompetensförsörjning. Karta – analys och prognoser blir viktiga verktyg och utgångspunkter för det fortsatta arbetet för bättre matchning, bättre utbildningsplanering för framtidens kompetensförsörjning i länet. Anette Så därför vill vi att prognosen ska ge inspiration och ökad kunskap så att fler arbetsgivare tar fram kompetensstrategier. Ge kunskap om arbetslivets utveckling i den enskilda kommunen ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Tillsammans blir det viktiga verktyg och utgångspunkter för det fortsatta arbetet för bättre matchning, bättre utbildningsplanering för framtidens kompetensförsörjning i länet.

10 Reglab - Kompetensförsörjning
Lärprojekt Kompetensförsörjning, Prognos och framsyn (2010) – Förbättra och samordna arbetet med prognoser och statistik – Öka kunskapen om hur man bygger kompetensforum på regionalnivå Nätverket Kompetensförsörjning, 2011- Lärprojekt Kompetensförsörjningsindex (2013) - Ett utvecklingsprojekt med syftet att skapa ett verktyg som genom ett antal indikatorer kan följa arbetet med de regionala kompetensplattformarna


Ladda ner ppt "Tankar från kompetensförsörjningsprojektet"

Liknande presentationer


Google-annonser