Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningen Definition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningen Definition"— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningen Definition
All samhällsstödd utbildning för vuxna vid sidan av högskolan dvs. bl.a. kommunernas vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar

2 Mål för området för vuxnas lärande enligt riksdagsbeslut 2001
Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

3 Kommunernas vuxenutbildning
Målen återspeglas i regeringens skollagsförslag Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål- kräver kommunala behovsanalyser Huvudmännen ska utveckla en samverkan med verksamheter tillhörande andra politikområden – en infrastruktur för lärande

4 Kommunernas vuxenutbildning
Samverkan bör t ex ske med Af, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branscher etc. liksom mellan kommunala verksamheter Utbildningen ska kännetecknas av ett valideringsperspektiv -> bl.a. högre effektivitet Individuella vägledningen viktig för bl.a. optimalt resursutnyttjande och för att förmedla signaler om kompetensbehov i samhället I den pågående yrkesvuxsatsningen är dessa utgångspunkter ett villkor för att kommunerna ska få pengar- men ska känneteckna all vuxenutbildning

5 Yrkeshögskolan Yrkeshögskolans utbildningar bygger på arbetslivets behov Ska borga för kvalitet och efterfrågestyrd utbildning i arbetslivet Ställer krav på föränderlighet i innehåll

6 Vuxenutbildningen Berör flera politikområden och ingår ofta som en av många förutsättningar för måluppfyllelse i tillväxt-, närings-, social-, integration och arbetsmarknadspolitik. Utgångspunkt för den regionala nivån t ex då det gäller politikens inriktning De regionala kompetensplattformarna medverka till att förbättra den infrastruktur som stöder den vuxnes behov av utbildning och kompetensutveckling.

7 Samverkan För att satsningen inom exempelvis yrkesvux och yrkeshögskola ska uppfylla sitt syfte är en samverkan på såväl den regionala som nationella nivån av stor betydelse och även dem emellan. Nödvändigt för att omsätta de behovsanalyser som kommunerna i regionerna gör avseende medborgarnas behov av kommunal vuxenutbildning samt de behovsanalyser som görs inom ramen för yrkeshögskolan då det gäller arbetslivets behov. Skapar bättre förutsättningar för ett optimalt resursutnyttjande och minskar risken för konkurrens om målgrupper mellan olika politikområden samt för dubbelfinansiering.

8 Vuxenutbildningen Övriga reformer
Ny lagreglering av kommunernas vux (skollagen) Kvalitetssatsningar i sfi En ny lärarutbildning Lärarlegitimation En ny betygsskala Möjlighet för utbildningsanordnare att få betygsrätt En reformerad gymnasial vuxenutbildning med bl. a yrkesexamen för vuxna

9 Vuxenutbildningen Politikövergripande insatser
Inrättande av regionala plattformar för arbetet med kompetensförsörjning – kommunerna måste visa en högre grad av aktivitet avseende sin vuxenutbildning Uppdrag om myndighetssamverkan mellan berörda myndigheter inom området kompetensförsörjning – Yh myndigheten samordnar

10 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – deltagande myndigheter
Beslut av regeringen den 25 mars 2010 Uppdrag pågår t.o.m. 2 maj 2012. Gemensamt uppdrag till: Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar. Samråd med Högskoleverket och Vinnova i analysarbetet. Myndigheten för yrkeshögskolan samordningsansvarig myndighet.

11 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Syftet
Stärka förutsättningarna för att privat och offentlig verksamhet får tillgång till efterfrågad kompetens och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och regional tillväxt. Bidra till att skapa bättre planeringsförutsättningar och resursutnyttjande avseende kompetensförsörjningsinsatser.

12 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Uppdraget
Tre delar: Analys, dialog/information, hinder och utmaningar Samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, ta fram nationella analyser av hur framtida kompetensförsörjningsbehov kan komma att se ut. Främja nationell samordning, dialog samt informations- och kunskapsförmedling mellan myndigheter med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet. Identifiera eventuella hinder och utmaningar för samverkan kring kompetensförsörjning utifrån befintliga regelverk, mål och syften.

13 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – samverkan i övrigt
Andra relevanta aktörer såsom representanter för universitet och högskolor, arbetsmarknadens parter, företagarorganisationer, branschorganisationer och ideella föreningar m.fl. bör involveras. Samverkan med den regionala nivån kan ske via de regionala kompetensplattformar för kompetensförsörjning och utbildningsplanering.

14 BP 10: Beslutade och föreslagna medel inom yrkesvux och YH Miljoner kronor resp. antal årsplatser
2009 2010 2011 Yrkesvux YH BP09 200 50 400 100 600 Prop. 08/09:97 398 494 208 145 112 VÅP 09 48 S:a årsplatser 5 600 1 500 8 300 3 000 8 800 2 000 BP10 1 080 146 860 294 10 000 Platser totalt 18 300 4 500 18 800 5 000


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningen Definition"

Liknande presentationer


Google-annonser