Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilder för lokal utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilder för lokal utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Bilder för lokal utbildning
Här är ett antal bilder som kan användas för lokal utbildning kring folkhälsa för t ex politiker och tjänstemän. DU väljer vilka bilder du ska ha med och lägger till text där det behövs.

2 Folkhälsa Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad. Definitioner: Tagit från socialstyrelsens termbank ( och från Urban Janlerts Folkhälsovetenskapligt lexikon

3 Folkhälsoarbete Folkhälsoarbete är systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Begreppet innefattar hela skalan av åtgärder från ekonomisk politik och lagstiftning till konkreta insatser. Folkhälsoarbete ska vara systematiskt och en naturlig del i kommunens ordinarie arbete med planer och budget. Definitioner: Tagit från socialstyrelsens termbank ( och delar från Urban Janlerts Folkhälsovetenskapligt lexikon

4 Definitioner Hälsofrämjande Insatser för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Förebyggande Insats och åtgärder för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdom, skador, psykiska eller sociala problem. Definitioner: Tagit från socialstyrelsens termbank (

5 Olika perspektiv Beskriv de olika perspektiven och arbetssätten.
Hur kan vi rädda människor från att drunkna? Hälsofrämjande – lära dem simma utgår från det friska, stärka och utveckla Förebyggande – sätt upp ett nät för vattenfallet uppmärksamma riskfaktorer, vidtar åtgärder Vård / rehabilitering – behandla skador och rehabilitera bota och lindra

6 Folkhälsans utveckling - ett historiskt perspektiv
Källa: Gunnar Ågren, FHI Historisk beskrivning av reformer och politiska beslut som haft betydelse för folkhälsan kopplat till den ökade medellivslängden. Allmän skolutbildning, vatten och avlopp, bättre näringstillstånd. Stödet till barnfamiljer, hälsosamma bostäder, förbättrad hygien Arbetarskydd, trafiksäkerhet, arbete mot barnolycksfall, motboken Levnadsvanor och sociala förhållanden har betytt mer för hälsan än sjukvården Ekonomisk utveckling gick hand i hand med social utveckling

7 Vad har haft betydelse för folkhälsan?
Allmän skolutbildning, vatten och avlopp, bättre näringstillstånd. Stödet till barnfamiljer, hälsosamma bostäder, förbättrad hygien. Arbetarskydd, trafiksäkerhet, arbete mot barnolycksfall, motboken. Levnadsvanor och sociala förhållanden har betytt mer för hälsan än sjukvården. Ekonomisk utveckling gick hand i hand med social utveckling. Beskriv hur reformer och politiska beslut haft betydelse för folkhälsan kopplat till den ökade medellivslängden.

8 Hur bedrivs folkhälsoarbetet?
Riksdagen har antagit mål för folkhälsan och angett elva målområden Folkhälsoinstitutet följer upp, rapporterar till riksdagen och fungerar som nationellt kunskapscentrum Regioner och landsting – ekonomi, samordning, utveckling Huvuddelen av jobbet görs i kommunerna

9 Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation
I vissa delar av världen ökar medellivslängden och folkhälsan blir bättre medan den stagnerar i andra. Hälsoklyftorna är enorma med 40 års skillnad i förväntad medellivslängd mellan olika länder. Också inom länderna finns mycket stora hälsoklyftor som är nära förbundna med sociala förhållanden – hälsans sociala bestämningsfaktorer. Swedish National Institute of Public Health, Östersund, Sweden

10 Internationell nivå God hälsa är en prioritet för EU-medborgarna och därför också för EU. Vi förväntar oss skydd mot ohälsa och sjukdom. Vi vill se våra barn växa upp i en hälsosam miljö. Vi har rätt att kräva säkerhet och god hygien på arbetsplatsen. När vi reser inom EU vill vi ha tillgång till tillförlitlig sjukvårdsupplysning och vård av god kvalitet.

11 Internationell nivå VITBOK Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: EU:s viktiga roll i hälsopolitiken bekräftas i det reformfördrag som EU:s stats- och regeringschefer enades om i Lissabon den 19 oktober 2007, där det föreslås att hälsofrågorna ska få ökad politisk betydelse. Tillsammans för hälsa: Strategi för EU:

12 Nationellt mål Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Se FHI hemsida

13 11 målområden Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Se FHI:s hemsida

14 Västra Götalandsregionens vision – ”Det goda livet”
Regionalt perspektiv Västra Götalandsregionens vision – ”Det goda livet” Folkhälsopolitisk policy - består av sex utmaningar: Jämlika och jämställda livsvillkor Trygga och goda uppväxtvillkor Livslångt lärande Ökat arbetsdeltagande Åldrande med livskvalitet Goda levnadsvanor

15 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Var och en får lägga in sin nämnds folkhälsomål Informera om de lokala avtalet med HSN och varför deras mål ”styr” oss.

16 Lokalt perspektiv Strategiskt Tvärsektoriellt
Utbildning, information och marknadsföring Hälsofrämjande och förebyggande arbete Förslag till grundstruktur att presentera det lokalarbetet utifrån. Lägg in egna exempel under varje punkt

17 Vem/vad ger mig – mer av livet?

18 Modell för folkhälsoarbete
KARTLÄGGA HÄLSOLÄGET Kvantitativt Kvalitativt Folkhälso-/välfärdsråd består av politiker från kommunen och regionen med flera. Folkhälsoplaneraren är anställd av region/kommun och arbetar på uppdrag av folkhälsorådet Visa bild Hur jobbar folkhälsorådet rent praktiskt med detta då????? Nämnden (HSN) Folkhälsoråd Förvaltningsledningen och chefer i stadsdel/kommun Folkhälsosamordnare Hälso- och sjukvårdnämnder/kansliet Fullmäktige/Nämnden har befolkningsansvaret för folkhälsa Cheferna har utförandeansvaret för folkhälsoarbetet Folkhälsosamordnarna har en stödjande funktion inom kommunen som helhet STRATEGIER KAN JU VARA ATT: STARTA UPP FOLKHÄLSOINSATSER STÖTTA DET HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE SOM FINNS SAMORDNA FOLKHÄLSOPARBETE/ MÅNGA JOBBAR LIKNADE MEN VET EJ OM VARANDRA! VERKSAMHETSPLAN MÅL mätbara, tydliga, realistiska UPPFÖLJNING STRATEGIER för att nå målen GENOMFÖRANDE processer/samverkan


Ladda ner ppt "Bilder för lokal utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser