Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen Natalie Bertling, Hälso- och sjukvårdsstrateg Landstinget i Östergötland Projektledare Bilder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen Natalie Bertling, Hälso- och sjukvårdsstrateg Landstinget i Östergötland Projektledare Bilder."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen Natalie Bertling, Hälso- och sjukvårdsstrateg Landstinget i Östergötland Projektledare Bilder dragna vid RSN 20 mars 2014

2 Bakgrund Två övergripande syften med uppföljningen Identifiera starka sidor Uppmärksamma utvecklingsområden Resultaten av enkätundersökningen kommer att användas för att stärka och utveckla samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen

3 Enkäten Enkäten skickades ut till 278 deltagare i olika samverkansforum i regionen 64 % svarsfrekvens, 179 unika respondenter

4 Kunskap om regionens syfte/mål Egen kunskap i början Egen kunskap idag Bedömning av andras kunskap

5 Förväntningar

6 Mötesformer och prioritering Frågor ställdes kring hur deltagarna ansåg att endagsmöten, internat, telefonmöten och videomöten fungerar. Respondenterna var övervägande positiva till endagsmöten och internat* medan man ansåg att telefonmöten och videomöten fungerade ”ganska bra”. Mötena i regionen är högt prioriterade *60 procent av deltagarna hade inte deltagit i något internat – svårt att dra några generella slutsatser

7 Kommunikation

8 Bra erfarenheter Framtagandet av regionala vårdprogram och vårdriktlinjer Samverkan vid och hantering av nya nationella riktlinjer Utveckling av gemensamma processer och arbetssätt RMPG – omnämns flertal gånger som ett positivt sätt att arbeta Upphandling av nya dyra läkemedel Arbetet i det regionala metodrådet ”När någon på regionssjukhuset tagit ansvar för en fråga som är regional till sin karaktär, och på ett ödmjukt sätt bidragit till att faktiskt samverkan mellan län och region skett. Och gjort det utan annat mål än vad som är bra för patienten”

9 Mindre bra erfarenheter Uppdrag emellanåt otydliga Bristande närvaro gör det svårt att komma framåt Det tar ofta stopp – krock mellan klinikens vardag och regionala möten Svårt att föra dialog mellan olika enheter/nivåer – minskar delaktigheten Kompetensförändring med ändrade bemanningar kan ställa till problem ”Hur får vi till det i vardagen? Det blir många ambitiösa tankar, men ganska lite verkstad”

10 Hemsidan Åsikterna avseende hemsidans användbarhet går isär, drygt 30% anser att den är användbar i ganska stor utsträckning medan cirka 25% anser att den är användbar i ganska liten utsträckning – majoriteten av respondenterna anser dock att hemsidan är uppdaterad

11 Delaktighet Mycket stor utsträckning Stor utsträckning Ganska stor utsträckning Ganska liten utsträckning Liten utsträckning Mycket liten utsträckning Delaktighet i arbetsprocessen 21 % 34,1 % 26,9 %11,4 %3,6 %3 % Bidra utifrån yrkesroll 21,8 % 41,8 % 23 %10,3 %1,2 %1,8 % Påverka förslag och resultat av arbetet 16,9 %25,3 % 37,3 % 13,3 %2,4 %4,8 % Påverka arbetsmetoder 11 %18,9 % 40,9 % 16,5 %7,3 %5,5 % Bidragit med konkreta förslag 12,7 % 30,7 % 27,1 %21,1 %4,8 %3,6 %

12 Återkoppling 77 % har en uppgift att sprida resultat inom det egna landstinget – 25 % gör det varje månad medan 55 % gör det några gånger per år Spridningen av resultat från regionsamverkan på nationellt plan sämre – 11 % uppger att de sprider resultaten flera gånger per år medan 34 % uppger att de gör det någon gång per år 54 % sprider aldrig resultat nationellt

13 Resultat av samverkan Utveckling och förbättring inom områden som vi själva skulle ha svårt att komma framåt inom själva Erfarenhetsutbyte – nätverkande – personkännedom Likvärdig vård för patienterna i regionen Tävling mellan landstingen i positiv bemärkelse Stöd i svåra frågeställningar Bättre vårdkvalitet ”Att våra invånare har en möjlighet att få jämlik och rättvis vård”

14 Resultat av samverkan forts. Övervägande delen av respondenterna tycker att det egna landstinget utvecklas Respondenterna känner inte lika starkt att deras egen insats har gjort det bättre för patienterna Huvudparten av respondenterna anser att regionsamverkan i stort har bidragit till att göra det bättre för patienterna i regionen

15 Framtiden Jobba vidare med Än tätare samverkan Tydligare uppdrag Tydligare koppling inom regionorganisationen Samordna nationella satsningar i större utsträckning Samverkan kring kompetens och utrustning Gemensamma uppföljningssystem Förutsättningar ”GODA!” Stor gemensam grund att stå på ”The sky is the limit” Strukturen finns – fyll den med innehåll ”Stora möjligheter – vi är på rätt väg” Viljan från vården finns, tekniska förutsättningar har aldrig varit så goda

16 Medskick ”Jag är stolt över att jobba i sydöstra sjukvårdsregionen!” ”Det är givande att samverka!” Önskemål om att kraftsamla till ett superkompetent centra i regionen för alla specialiteter med spetskunskap och erfarenhetssamling av behandling av även ovanliga sjukdomstillstånd. Den regionala samverkan är ibland utmärkt, men känns ibland påklistrad. Kanske bättre att ägna mer energi åt nationell samverkan, eller samverkan med fler landsting än enbart våra grannar i SÖ regionen Under de senaste åren har arbetet i regionen utvecklats positivt. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen

17 Slutsatser Starka sidor Höga förväntningar på att samverkan i regionen ska leda till en bättre och mer jämlik vård i regionen Förväntningar har till stor del infriats Delaktighet upplevs som hög Kommunikation inom den egna gruppen fungerar bra Samverkan anses ha bidragit till utveckling av det egna landstinget Samverkan anses ha gjort det bättre för patienterna i regionen Framtagandet av regionala vårdprogram/riktlinjer har fungerat särskilt bra RMPG-arbetet är mycket uppskattat

18 Slutsatser Utvecklingsområden Stärka kommunikationen mellan olika grupper i regionorganisationen Tydliggöra uppdrag i högre utsträckning Utveckla formerna för telefon- och videomöten Öka användandet av hemsidan Samordna nationella satsningar i högre utsträckning Svårt att se det egna resultatet av i samverkan Utveckla former för återkoppling inom det egna landstinget


Ladda ner ppt "Uppföljning av samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen Natalie Bertling, Hälso- och sjukvårdsstrateg Landstinget i Östergötland Projektledare Bilder."

Liknande presentationer


Google-annonser