Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Två stora regeringsuppdrag till Socialstyrelsen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Två stora regeringsuppdrag till Socialstyrelsen:"— Presentationens avskrift:

1 Två stora regeringsuppdrag till Socialstyrelsen:
Stimulansbidrag för att stödja kvalitetsutveckling i kommuners och landstings vård och omsorg om äldre Nationellt system för öppna jämförelser, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

2 Öppna jämförelser - syften
Kvaliteten ska höjas genom jämförelser Bättre resursanvändning Ska ge möjlighet till valfrihet för brukaren Nationell bild av vård och omsorg och dess resultat

3 Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre personer
Aktiviteter: Personnummerbaserad statistik Enkät till Sveriges kommuner om kvalitet, kostnader och effektivitet – Äldreguiden Brukarundersökningar Utveckla nationella kvalitetsindikatorer System för registrering av uppgifter om behov och utförda insatser Kostnad och effektivitet

4 Kvalitetsindikatorer
Medborgar- och brukarperspektiv Nationellt - angeläget för många Börja där det redan finns något Resultat och process

5 Många aktiviteter Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom Hemsjukvårdsprojektet Nationellt indikatorset för god vård Annat riktlinjearbete Öppna jämförelser, SKL Jämförelseprojektet, RKA och SKL

6 För att göra en skillnad – måste mätandet omsättas bl. a
För att göra en skillnad – måste mätandet omsättas bl.a. i ständigt förbättringsarbete

7 SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2006:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU; LVM och LSS

8 God vård vara säker vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig
vara patientfokuserad vara effektiv vara jämlik ges i rimlig tid

9 God socialtjänst svara mot målen i gällande lagstiftning
bygga på respekt för själv- bestämmande och integritet utgå från helhetssyn, sam- ordnade och kontinuitet kunskapsbaserade och effektivt utförda tillgängliga och jämlikt fördelade trygga och säkra, rättsäkerhet i myndighetsutövningen

10 Ansvar Vårdgivaren (HSL) och nämnden (SOL) ska bl.a.
fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen skall efterfråga och följa upp mätbara mål, mått och mätrutiner för viktiga processer, även verksamhetsöverskridande

11 Kvalitetsindikatorer för vården och omsorgen om äldre personer
Förebyggande av undernäring Förebyggande av fallskada Förebyggande av trycksår Vård i livets slutskede Läkemedelsförskrivning Vård och omsorg om personer med demenssjukdom

12 Undernäring, trycksår, fall
Andel brukare som erhållit riskbedömning Andel brukare med - obehandlad undernäring - trycksår - fallskada Datakälla: Senior Alert

13 Undernäring, trycksår, fall
Diskussion kring: definition fallskada? definition obehandlad undernäring? definition enhet = kommun? gruppbostäder i en kommun? andra vård- och omsorgsboenden? hemsjukvårdsverksamhet i ordinärt boende? positiv/negativ presentation av resultaten? Andel som undvikit vårdskada eller andel som erhållit vårdskada?

14 Läkemedelsförskrivning
Andel brukare med - 10 eller fler läkemedel - 3 eller fler psykofarmaka - risk för läkemedelsinteraktioner, klass D - läkemedel med betydande antikolinerga effekter Datakälla: Läkemedelsregistret

15 Vård i livets slutskede
Andel personer som erhållit symtomvärdering med avseende på smärta injektionsbehandling mot smärta, < 3 på NRS-skalan information om att befinna sig i livets slut Andel personer som avlidit ensamma Andel närstående som erbjudits samtal efter brukarens död Datakälla: Palliativa registret

16 Demenssjuka personer Andel personer
med beslut om gruppboende, verkställt inom tre månader som har genomförandeplan för socialtjänstens insatser som har vårdplan för hälso- och sjukvårdens insatser med tillgång till permanent särskilt boende anpassat enbart för demensjuka personer i förhållande till totala antalet personer i särskilt boende Datakälla: saknas

17 Nästa steg... Förslagen presenteras i delrapport 30/6
Därefter implementering genom test

18 Senior Alert – senioralert.se Palliativa registret – palliativ.se
...men redan nu! Använd Senior Alert – senioralert.se Palliativa registret – palliativ.se

19 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE Ann-Kristin Granberg, Socialstyrelsen, telnr: Marianne Lidbrink, telnr: 075 –


Ladda ner ppt "Två stora regeringsuppdrag till Socialstyrelsen:"

Liknande presentationer


Google-annonser