Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS"— Presentationens avskrift:

1 Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS 2013-05-15
Kvalitet och evidens Torie Palm Ernsäter sakkunnig kvalitet-och vårdutveckling Svensk sjuksköterskeförening Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS

2 Översikt God vård och patientsäkerhet
Kvalitetskrav på sjuksköterskeprofessionen Evidensbegreppet Kärnkompetenser i god och säker vård Professionell kunskap o förbättringskunskap

3 Målområden för God vård
Patientfokuserad Jämlik Säker Kunskapsbaserad Effektiv Ges i rimlig tid Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763

4 God vård Ska utformas i samråd med patienten och med respekt för patientens självbestämmande och integritet Det innebär att kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete vilar på ett etiskt ställningstagande om att göra gott och inte skada patienten

5 Guide för patienter till säker vård
Min guide till säker vård är ett informationsmaterial från Socialstyrelsen riktat till patienter. Syftet är att bidra till att öka patientens delaktighet i den egna vården och därmed göra vården säkrare.

6 Krav på egenkontroll och patientsäkerhetsarbete
Föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSF 2011:9 Patientsäkerhetslagen

7 Nationell strategi för god vård
Systematiska kunskapsöversikter Nationella riktlinjer Nationell uppföljning/Öppna jämförelser Prioriteringar Uppföljning och analys bl.a. data från Nat. kvalitetsregister Kvalitetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete

8 Kvalitetskrav på en profession
Utbildning som leder till legitimation Tillhör en nationell organisation Vilar på vetenskaplig grund i form av eget kunskapsområde-omvårdnad Är autonom Värderas högt av samhället Etisk kod Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession, 2009

9 ….förutsätter vilja och beredskap att följa forskning och evidens, omsätta framtagen kunskap och bidra till ny kunskap. Nolin, J.(2008) Science for the professions. Rapport no 4. Borås: Borås högskola Vårt krav på att ssk ska utöva inflytande och ansvara för förbättring, forskning och kvalitetsutveckling

10 Värdegrund för omvårdnad
…för utveckling av det vetenskapliga kunskapsområdet, tillämpningen och utformningen av huvudområdet i sjuksköterskors utbildning.

11 Begreppet evidensbaserad vård
utifrån klinisk expertis väga samman en patients unika förutsättningar och preferenser med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis för nyttan av olika åtgärder, när man utformar vården. Svensk sjuksköterskeförening om…Evidensbaserad vård och omvårdnad, Svensk sjuksköterskeförening 2011

12 Kunskapsunderlag Re-Aktion!
Minskad risk för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård Spolning av kvarvarande urinkateter Patientnära analyser Inläggning och skötsel av perifer venkateter Administrera subkutana injektioner till vuxna Läkemedelsavvikelser Minskad risk för fall och fallskador

13 Kärnkompetenser för god och säker vård
Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling Säker vård Informatik Institute of Medicin of the National Academies (IOM, 2003); Quality and Safety Education for Nurses (QSEN, 2007) . Journalgranskningar i USA som visade på tillbud, onödiga vårdskador och dödsfall pga bristande vård och omsorg.

14 Kärnkompetenser på svenska
Som en del i vårt patientsäkerhetsarbete-samverka om en översättning av kärnkompetenserna med SLS. 2 författarpar svensk vårdkontext. Förslag till lärandemål.

15 2 jobb kräver 2 kunskapsområden - professionell kunskap och förbättringskunskap.

16 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Uppsala Kompetensutvecklingsdagar MAS"

Liknande presentationer


Google-annonser