Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sedan den 1 juni 2013 har den då nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sedan den 1 juni 2013 har den då nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst."— Presentationens avskrift:

1

2 Sedan den 1 juni 2013 har den då nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Samma lagstiftning som tidigare gäller IVO lyder under Socialdepartementet IVO har omkring 650 medarbetare

3 Varför IVO? Regeringens önskan att tillsynen ska bli starkare, tydligare och effektivare. Större mångfald och hög förändringstakt i vård och omsorg ställer ökade krav Tillsynen behöver vara skild från normering och kunskapsutveckling Statskontorets kritik mot bland annat bristande system för styrning och uppföljning kräver åtgärder Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att till i mars 2015 utvärdera att syftet med att bilda IVO har nåtts.

4 IVO:s uppdrag Tillsyn av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Maria, lex Sarah och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

5 Analys Tillsynsåterföring Riskbaserad tillsyn Vägledning Prioriterade områden

6 Om vägledningen IVO ger vägledning genom att: Sprida erfarenheter och goda exempel Förmedla förslag på kontakter för att kunna ta del av liknande verksamheters erfarenheter Upplysa om gällande rätt och informera om var det finns vägledning i föreskrifter m.m. Ge råd med utgångspunkt från tidigare tillsynsinsatser och beslut Ge muntlig återföring av genomförd tillsyn till verksamheter Ge råd till allmänheten om hur lagar och föreskrifter ska tolkas IVO:s medarbetare kan inte ge råd och vägledning när det gäller ett konkret ärende om hur vård- eller omsorgsgivare ska handla. ”IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg.”

7 Generaldirektören Avdelning nordAvdelning mittAvdelning östAvdelning sydöstAvdelning sydvästAvdelning syd Avdelningen för verksamhetsstöd och –styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys och utveckling InternrevisionInsynsråd En regionaliserad verksamhet

8 Avd. nord, Luleå Avd. öst, Stockholm Avd. mitt, Örebro Avd. Sydöst, Jönköping Avd. Sydväst, Göteborg Avd. Syd, Malmö IVO:s tillsynsavdelningar

9 Avdelning mitt - Örebro D ALARNA G ÄVLEBORG S ÖRMLAND U PPSALA V ÄSTMANLAND V ÄRMLAND Ö REBRO

10 TILLSYN All hälso- och sjukvård utom försvaret VERKSAMHETSTILLSYN ENSKILT KLAGOMÅL LEX MARIA OLIKA SIGNALER ANMÄLAN AVSEENDE LEGITIMERAD HS- PERSONAL

11 TILLSYN AV ELEVHÄLSAN I 7 LÄN SYFTE FÖRANMÄLDA INSPEKTIONER INHÄMTA MATERIAL DIALOG MED VERKSAMHETSFÖRETRÄDARE

12 GRANSKNINGSOMRÅDEN ANSVAR SAMVERKAN REMISSHANTERING PERSONAL/KOMPETENS JOURNALFÖRING/DOKUMENTATION SEKRETESS AVVIKELSEHANTERING/RISKINVENTERING EGENKONTROLL LÄKEMEDELSHANTERING

13 AVSLUTANDE GRANSKNING TILLSYNSPROTOKOLL BESLUT KRAV PÅ ÅTGÄRDER SLUTRAPPORT UPPFÖLJNING

14 FRÅGOR Skolan XX har länge haft organisatoriska problem och många elever har flyttat till skolan Y. Skolan Y upptäcker att ett stort antal elevjournaler saknas och dessa kan inte återfinnas. Dessutom har ett antal elever inte vaccinerats i tid. Skall verksamhetschefen på skolan Y anmäla till IVO?

15 Skolan XX har länge haft ekonomiska problem och rektorns åtstramning har även drabbat elevhälsan. Skolsköterskan säger upp sig pga. för hög arbetsbelastning och då upptäcker verksamhetschefen att de obligatoriska hälsobesöken inte har blivit gjorda och att dokumentation på många åtgärder saknas. Ska man anmäla till IVO - eller kontakta IVO?

16 Skolan XX har tillgång till psykolog men denne arbetar endast konsultativt dvs ger råd till pedagogerna men tar inga enskilda elevärenden. Eftersom BUP kräver en psykologbedömning innan man kan ta emot en remiss kommer elever med exempelvis misstanke om ADHD el autism inte kunna utredas. Kan skolläkaren som inte är verksamhetschef och som hamnar i kläm när utredningar inte är gjorda göra anmälan?

17 Tack! www.ivo.se


Ladda ner ppt "Sedan den 1 juni 2013 har den då nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser