Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning Rektorers syn på skolkurator-funktionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning Rektorers syn på skolkurator-funktionen"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning Rektorers syn på skolkurator-funktionen
Kontakt: Stina Andersson Datum: 6 mars 2014 Konsult: Gun Pettersson Tel: E-post:

2 Bakgrund och syfte Bakgrund
Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning av rektorers syn på skolkuratorfunktionen på skolan. Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Vi har gjort ett slumpmässigt urval från ett skolregister och bett att få prata med rektor. Intervjuerna har genomförts med rektorer i högstadie- och gymnasieskolor. Totalt omfattar undersökningen 200 intervjuer (100 intervjuer för högstadiet och 100 för gymnasiet). Undersökningen har genomförts under perioden 5 – 14 februari 2013. Svarsfrekvens för undersökningen är: 58% . I rapporten Vi redovisar utfallet för grundskola och gymnasium i samma diagram för jämförbarhetens skull.

3 Resultat

4 Hur ser kuratorfunktionen ut

5 De flesta skolor har en skolkurator
De flesta skolor har en skolkurator Fråga: Finns det en skolkurator på din skola? Mindre skolor under 500 elever har oftare en skolkurator medan det är vanligare att skolor över 500 elever har flera skolkuratorer. 96% 100% BAS: Samtliga (n=200) 5

6 En majoritet av skolorna har en anställd kurator
En majoritet av skolorna har en anställd kurator Fråga: Hur är skolkuratorn anställd på skolan? Det är vanligare bland mindre högstadieskolor, upp till 500 elever att man har extern resurs (31%). BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 6

7 Rektorerna anser att skolkuratorns roll är mycket viktig
Rektorerna anser att skolkuratorns roll är mycket viktig Fråga: Hur ser du på skolkuratorns roll? Är den...? 100% BAS: Samtliga (n=200) 7

8 Arbetsuppgifter

9 Särskilt på högstadiet räcker inte skolkuratorernas tid till att stödja pedagogerna Fråga: En skolkurator... Andel som instämmer 4+5 Hela skalan för båda grupperna BAS: Samtliga (n=200) 9

10 BAS: Höstadieskolor (n=100)
Skolkuratorn hinner inte stödja alla elever som behöver stöd enligt tre av tio rektorer Högstadiet Fråga: Skolan har ju uppdrag enligt både skollag och läroplaner, med anledning av det skulle vi vilja att du tar ställning till följande påståenden. Instämmer i högre grad -499 elever (49%), Man (47%), Arb.tid -5 år (52%) BAS: Höstadieskolor (n=100)

11 BAS: Gymnasieskolor (n=100)
På nästan var femte skola hinner inte skolkuratorn med det förebyggande arbetet Gymnasiet Fråga: Skolan har ju uppdrag enligt både skollag och läroplaner, med anledning av det skulle vi vilja att du tar ställning till följande påståenden. Instämmer i högre grad Kvinna (96%) BAS: Gymnasieskolor (n=100)

12 Skolkuratorns arbetsuppgifter
Skolkuratorns arbetsuppgifter Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Vår skolkuratorfunktion gör idag… De enskilda frågorna följer..7 st BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 12

13 Skolkuratorn bidrar till elevernas sociala och emotionella utveckling
Skolkuratorn bidrar till elevernas sociala och emotionella utveckling Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Bidrar till elevernas sociala och emotionella utveckling? Inga skillnader mellan högstadie- och gymnasieskolor. Vi kan dock ana att några fler rektorer på gymnasieskolor som arbetat i över 11 år eller mer svarar att de inte gör detta idag men borde göra det (7%). BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 13

14 Är en länk för eleverna till samhällets olika hjälpinsatser?
Skolkuratorn är en länk för eleverna till samhällets olika hjälpinsatser Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Är en länk för eleverna till samhällets olika hjälpinsatser? Inga skillnader mellan högstadie- och gymnasieskolor. Samtliga kvinnliga gymnasierektorer svarar att skolkuratorfunktionen gör detta idag (100%). En något högre andel bland rektorer i mindre högstadieskolor svarar att ” Vår skolkuratorfunktion gör det inte idag, och bör inte heller göra det eftersom det ska ligga på en annan funktion inom skolan” (7%). BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 14

15 Bidrar till skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete?
Skolkuratorn bidrar till skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Bidrar till skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete? En högre andel rektorer på gymnasieskolor svarar att skolkuratorfunktionen inte gör det idag, men borde göra det (7% mot 1% bland högstadierektorer). Vi ser ovanstående främst bland följande gymnasierektorer: -499 elever (10%) Kvinnor (9%) -5 år i yrket (19%) BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 15

16 BAS: Har skolkurator på skolan (n=196)
Skolkuratorn arbetar med handlingsplaner, tex om närvaro, droger, kris och mobbning Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Arbetar med handlingsplaner, tex om närvaro, droger, kris och mobbning? Den tydliga skillnaden mellan högstadie- och gymnasieskolor är att rektorer inom högstadiet i högre utsträckning svarar ” Vår skolkuratorfunktion gör det inte idag, och bör inte heller göra det eftersom det ska ligga på en annan funktion inom skolan” (12% mot 4% inom gymnasiet). Främst på mindre högstadieskolor (18%) och/eller där rektorn arbetet max 5 år (24%). Vi ser samtidigt att på mindre gymnasieskolor svarar rektorer oftare att de inte gör det idag, men borde göra det (10%). Även kvinnliga rektorer på gymnasieskolor svarar detta oftare (11%). BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 16

17 Skolkuratorn gör sociala bedömningar i utredningar
Skolkuratorn gör sociala bedömningar i utredningar Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Gör sociala bedömningar i utredningar? Inga skillnader mellan högstadie- och gymnasieskolor. Rektorer på mindre högstadieskolor svarar oftare ” Vår skolkuratorfunktion gör det inte idag, och bör inte heller göra det eftersom det ska ligga på en annan funktion inom skolan” (15%): Fler erfarna rektorer på gymnasieskolor svarar att det gör detta idag (98%). Mer oerfarna rektorer (jobbat max 5 år) på högstadieskolor svarar istället oftare ”Vår skolkuratorfunktion gör det inte idag, och bör inte heller göra det eftersom ansvaret inte ligger på skolan” (9%). BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 17

18 Skolkuratorn jobbar med psykosocialt förändringsarbete
Skolkuratorn jobbar med psykosocialt förändringsarbete Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Jobbar med psykosocialt förändringsarbete? Inga skillnader mellan högstadie- och gymnasieskolor. Vi ser att fler män inom höstadieskolor svarar att skolkuratorer inte gör arbetsuppgiften idag, men inte heller ska göra det utan ska ligga på annan funktion inom skolan (16%). BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 18

19 BAS: Har skolkurator på skolan (n=196)
Skolkuratorn startar förändringsprocesser för att undanröja hinder för elevers lärande Fråga: Vi undrar om du tycker att din eller dina skolkuratorer gör detta idag eller om du anser att det faller på någon annan funktion? Startar förändringsprocesser för att undanröja hinder för elevers lärande? Inga skillnader mellan högstadie- och gymnasieskolor. BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 19

20 Arbetsbelastning

21 Många skolkuratorer har för hög arbetsbelastning
Många skolkuratorer har för hög arbetsbelastning Fråga: Hur ser du på skolkuratorns arbetssituation på din skola? Bedömer du att den/de, som är skolkurator/er på din skola har en för hög, för låg eller en normal arbetsbelastning? BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 21

22 Inte ovanligt att skolkuratorerna har svårt hinna med sitt arbete
Inte ovanligt att skolkuratorerna har svårt hinna med sitt arbete Fråga: Upplever du att din/dina skolkurator har problem att hinna med sitt arbete? I så fall hur ofta? 54% 62% BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 22

23 BAS: Har skolkurator på skolan (n=196)
Över hälften av rektorerna skulle vilja öka antalet arbetstimmar för kuratorsfunktionen på skolan Fråga: Om du själv fick välja skulle du då vilja öka, minska eller ha oförändrat antal arbetstimmar för kuratorfunktionen på din skola utifrån intentionerna med skolkuratorfunktionen? BAS: Har skolkurator på skolan (n=196) 23

24 Kommentar

25 Kommentar Rektorerna anser att skolkuratorn har en mycket viktig roll på skolan. Det är också många rektorer som anser att en skola inte kan fullgöra sitt uppdrag utan skolkurator. De flesta skolor har en anställd skolkurator, vart femte högstadium uppger dock att de har en extern resurs. Sex av tio rektorer instämmer helt i att deras skola kan leva upp till lagstiftarens intentioner ”Kunskap Fostran Hälsa”. En tredjedel instämmer delvis i påståendet. Vi ser få skillnader mellan rektorer på högstadiet och på gymnasiet. Den skillnad som sticker ut är att rektorer på högstadiet i större utsträckning anser att skolkuratorns tid bara räcker för eleverna och inte för att stödja pedagogerna i tillräcklig omfattning. Ungefär var femte rektor menar att skolkuratorn inte hinner med det främjande och förebyggande arbetet. Dessutom anger ungefär var tredje rektor att skolkuratorn har en för hög arbetsbelastning. Över hälften menar att skolkuratorn ibland eller oftare har problem att hinna med sitt arbete. I undersökningen har vi frågat om rektorerna anser att deras skolkuratorer startar förändringsprocesser för att undanröja hinder för elevers lärande. 58 procent av högstadierektorerna säger att de gör det, och 69 procent av gymnasierektorerna. Knappt var femte menar att skolkuratorn inte gör detta idag, men borde göra det. Var femte högstadierektor, och var tionde gymnasierektor menar att skolkuratorn inte gör detta idag, och inte borde göra det heller eftersom det ska ligga på en annan funktion. För denna fråga ser vi alltså att rektorerna tänker lite olika.

26 Kommentar Den bild vi ser av skolkuratorerna , i rektorernas ögon, är att skolkuratorerna har ett viktigt uppdrag på skolorna men har svårt att hinna med sitt arbete. Man ser också att det skulle vara svårt att driva skolverksamheten utan skolkuratorn. Över hälften av rektorerna skulle också vilja att kuratorfunktionen på skolan ökar. Om vi kompletterar rektorernas bild av skolkuratorns vardag med elevernas (en annan studie), så ser vi att ungefär var tionde elev skulle vilka prata mer med skolkuratorn om det var möjligt. Det är alltså fullt förståeligt att rektorerna skulle vilja öka antalet timmar för skolkuratorfunktionen.

27 Bakgrund

28 Fråga: Kön, arbetstid och skolans storlek
Bakgrundsfrågor Fråga: Kön, arbetstid och skolans storlek BAS: Samtliga (n=200)

29 Statistisk säkerhet

30 Kort om statiskt säkerhet
Kort om statistisk säkerhet Komplettering kommer!


Ladda ner ppt "Kartläggning Rektorers syn på skolkurator-funktionen"

Liknande presentationer


Google-annonser