Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell"— Presentationens avskrift:

1 Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell
Beslutad av kommunfullmäktige

2 1. Bakgrund Hur har kommunens vision Halmstad 2020 och visionsstyrningsmodellen arbetats fram? Hösten 2005 inleddes arbetet med en ny vision för Halmstads kommun. Målet var att skapa en tydlig, enkel och användbar modell för styrning av verksamheten, där dialog mellan KF, KS, nämnderna och bolagen är ett grundläggande inslag.

3 Vision Halmstad 2020 Formulerad av kommunens politiska företrädare
Antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2006

4 Halmstad - Kunskapsstaden Halmstad - Upplevelsestaden
Vision Halmstad 2020 Halmstad - Hemstaden Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt & kärlek Halmstad - Kunskapsstaden Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet & nytänkande Halmstad - Upplevelsestaden Vi skapar en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap & livskvalitet

5 Visionen vilar på följande värdegrund
Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

6 Projektarbetet I april fortsatte kommunstyrelsen diskussionen kring hur visionen skulle konkretiseras. Efter samråd med bolags- och förvaltningschefer och andra nätverk inom kommunen tog stadskontoret fram utkast till projektplan för det fortsatta arbetet. Projektplanen antogs av kommunstyrelsen i januari 2007. I enlighet med projektplanen arbetade ca 60 politiker och tjänstemän i sju olika delprojekt med att ta fram underlag till en ny visionsstyrningsmodell för Halmstads kommuns verksamhet.

7 2. Visionsstyrningsmodellen
Syfte Visionsstyrningsmodellen ska förenkla arbetet med planering, genomförande och uppföljning utifrån visionen Halmstad Visionsstyrningsmodellen ska klargöra kopplingar till mål, handlingsprogram, omvärldsanalys etc. Modellen ska användas av Halmstads kommuns samtliga nämnder och kommunala bolag. Det ska vara tydligt att det finns en samhörighet mellan kommunens alla nämnder och bolag.

8 Visions-styrnings-modellens målstruktur

9 Visionsstyrningsmodellen utgår från den vision KF antagit
Visionsstyrningsmodellen utgår från den vision KF antagit. Visionen preciseras därefter i det som kallas övergripande mål. Övergripande mål: antas av KF formuleras med ett tidsperspektiv på år ses över vart fjärde år utifrån visionen kan aktualitetsprövas årligen i samband med verksamhetsplaneringen

10 Handlingsprogram: kopplas till de övergripande målen antas av KF ska prövas årligen i samband med verksamhetsplaneringen Handlingsprogrammen uttrycker en ambition och viljeinriktning, som sedan preciseras till konkretiserade mål och prioriteringar.

11 Konkretiserade mål och prioriteringar:
fastställs av KF genom planeringsdirektiv har en varaktighet på 1-3 år är riktade till en nämnd/ett bolag eller till flera nämnder och/eller bolag Verksamhetsmål: nämnder och bolag fastställer sin verksamhetsplan & verksamhetsmål Medarbetarmål: knyter an till verksamhetsmålen

12 Visions- styrnings-modellens delar

13 Visionsstyrningsmodellen bygger på två delar
Långsiktig del Genomförs vart fjärde år i samband med val. Den omfattar en strategisk analys (t.ex. omvärldsanalys, invärldsanalys, basfakta), samt en översyn av de övergripande målen. Årlig del Den årliga delen består av analys av planeringsförutsättningar, ägardirektiv/planeringsdirektiv inkl. budget, beslut om skattesats, verksamhetsplanering för 3 år inkl. internbudget, sammanställning av verksamhetsplaner samt uppföljning, analys och åtgärder.

14 Visions-styrnings- modellens långsiktiga del (vart 4:e år)

15 Visions- styrnings-modellens årliga del

16 Visions- styrnings-modellens årliga del

17 Den årliga delen inleds med att KS i samspel med nämnder och bolag genomför en analys av planeringsförutsättningarna som bildar underlag till KF:s beslut om ägardirektiv/planeringsdirektiv inklusive budget. Av planeringsdirektiven framgår KF:s konkretiserade mål och prioriteringar (t.ex. eventuella särskilda uppdrag till nämnder och/eller bolag). Utifrån planeringsdirektiv/ägardirektiv, den egna verksamhetens resultat mm genomför nämnder och bolag sin verksamhetsplanering. Nämndernas och bolagens verksamhetsplanering formuleras i verksamhetsplaner som inkluderar verksamhetsmål och internbudget. Nämndernas och bolagens verksamhetsplaner sammanställs och redovisas till KS och KF.

18 Uppföljning, analys och åtgärder sker med regelbundna intervall inom samtliga nämnder och bolag.
Uppföljningen ska säkerställa att planering och genomförande görs utifrån vision Halmstad 2020.

19 En ny symbol En ny symbol, baserad på Halmstads stadsvapen, har tagits fram genom visionsarbetet.


Ladda ner ppt "Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell"

Liknande presentationer


Google-annonser