Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt information till rätt person i rätt tid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt information till rätt person i rätt tid"— Presentationens avskrift:

1 Rätt information till rätt person i rätt tid
Syfte med eHälsa vision Tillgänglighet Rätt information till rätt person i rätt tid Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Ansöka om vård Invånare Medarbetaren Tidsbokning Nationell eHälsa handlar om hur vi med gemensamma ansträngningar nu arbetar för att reformera och förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till gagn för individen, personalen och beslutsfattarna. Förenklat kan man säga att begreppet eHälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vård och omsorg. Exempel är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och webbportaler med hälsoinformation riktad till invånarna. Beslutsfattare Individuellt utvecklad teknik i hemmet Säkerhet Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

2 eHälsoarbetet kräver ett politiskt engagemang.
eHälsa och politiken eHälsoarbetet kräver ett politiskt engagemang. Betonar vikten av att man har politiken med sig. Gärna delta på ett politiskt möte och presentera E-hälsa Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

3 Behov av medarbetare 2030 beräknas tillgången av omvårdnadsutbildad arbetskraft vara ca – efterfrågan kommer att vara Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

4 Överenskommelse EBP 2013-2015 Stimulansbidrag 2013
20 mnkr - går oavkortat till regionala samordnare 70 mnkr - ska användas för att genomföra följande aktiviteter: Införande av e-tjänster inom socialtjänsten Ge alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation Införa mobil dokumentation i hemtjänsten och hemsjukvård Säkerställa att trygghetslarm som kommunerna erbjuder övergår från analog till digital teknik Införa och använda NPÖ 1 mnkr - utbetalas till samordnare inom de idéburna och privata utförarna (Famna och Vårdföretagarna) Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

5 AKTIVITETER - följande aktiviteter SKA genomföras
Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna. Det kan gälla att ta del av information som rör den egna personen eller någon anhörig, välja utförare eller att ha kontakt med sin eller sin anhörigas utförare. (Samtycke krävs). Inom hemtjänsten kan e-tjänster exempelvis vara bildtelefoni i teven för att underlätta kommunikation, såväl med anhöriga som med hemtjänstpersonal. E-tjänsterna ska vara utformade så att alla vårdgivare, oavsett driftsform, har möjlighet att ansluta sig. De ska tas fram i samverkan med brukar-, pensionärs och anhörigorganisationer och i samråd med landstinget. Insatserna ska utgå från ett invånarperspektiv och inte ett organisationsperspektiv. Marknadsföring och information om e-tjänsterna ska göras, bland annat genom brukar-, pensionärs och anhörigorganisationer.

6 AKTIVITETER - följande aktiviteter SKA genomföras
Alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation som ger möjlighet att dokumentera mobilt och att komma åt information på ett enkelt och säkert sätt. Införa mobil dokumentation i hemtjänsten och hemsjukvården, så att medarbetarna kan dokumentera på plats hemma hos brukarna och även komma åt relevant information. Detta kräver teknik och kompetens och sker genom surfplattor, mobiltelefoner eller andra tekniska hjälpmedel.

7 AKTIVITETER - följande aktiviteter SKA genomföras
Säkerställa att trygghetslarm som kommunerna erbjuder övergår från analog till digital teknik. Påbörja införande och användning av Nationell Patientöversikt, NPÖ. Det kan exempelvis göras genom utbildning och information om vem, hur och varför man använder NPÖ. Under 2013 ska samtliga kommuner vara konsumenter av NPÖ och all berörd personal ska kunna se information. Fr o m 2014 är avsikten att kommunerna ska bli producenter. NPÖ omfattar enbart information som dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen, enligt nu gällande lagstiftning.

8 Infrastrukturtjänster (HSA, SITHS, Sjunet)
Målet är att upphandla och införa ”nästa generation” av: Elektroniska certifikat (SITHS). Behörighetskatalog (HSA). Kommunikationstjänster (Sjunet). Projektledare Martin Völckner, har påbörjat uppdraget vid årsskiftet. Pågår avgränsning och specificering av uppdraget samt uppdelning i deluppdrag. Förslag till styrgrupp bereds nu. Föreslagna representanter för kommunerna i styrgruppen är Kerstin Engman (SKL), Isabell Landström (Örebro kommun) och Stephen Dorch (Regionförbundet i Kalmar län) Första mötet med styrgruppen planeras ske 7/2 Begäran om förslag till kommunal bemanning i projektarbetsgrupper och referensgrupper kommer att gå till eHälsosamordnarna. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

9 Nationell Patient Översikt, NPÖ
Målet är att: Upphandla ny version av NPÖ. Samtliga kommuner är konsumenter i NPÖ under 2013. Förbereda arbetet för kommuner som producenter i NPÖ 2014. Detta sker genom att: En beskrivning av processer, definitioner av informationsmängder, teknisk specifikation tas fram. En vägledning tas fram i syfte att sprida information om nytta och användning av NPÖ. Kommer att bildas arbetsgrupper så även vi får delta. Skl skickar ut kompetensbehov etc och man får anmäla sig. Nationellt projektsamordning inom programmet Kommunal eHälsa, finansieras inom programmet Regional projektsamordning i län/regioner, finansieras regionalt m.h.a. fördelade stödmedel Lokal projektledning i kommunerna, finansieras lokalt av kommunerna (del i medfinansiering) Inera AB ansluter kommunerna, finansiering oklar Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

10 Trygghetslarm Målet är att öka:
Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygg- hetslarm som kommunen har beviljat. Detta sker genom att: Stötta i upphandling och avrop Etablera en kunskapsbank för rådgivning. Ta fram en vägledning för genomförande. Bidra till standardiseringsarbetet. Se över former för larmsvar. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

11 Mobilitet i socialtjänsten
Målet är att öka: Andelen berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt. Detta sker genom: Tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation. Processkartläggning av arbetsflöden inom hemtjänst och hemsjukvård. Utbildningsinsatser. Förstudie teknik (klar februari) *Avgränsning uppdrag (klart februari) hemtjänst och hemsjukvård *Organisation – styrgrupp, projektledning *Deltagande län Gävleborg Jönköping Kalmar Norrbotten Halland Jämtland *Referenslän? Hur 1177 bli en del av socialtjänsten- Förstudie? Vad vill brukarna ha? Anhörigstöd, föräldrastöd, personer med funktionsnedsättning Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

12 E-tjänster Målet är att öka:
Införa e-tjänster inom socialtjänsten som är utvecklade utifrån målgruppernas behov. Skapa möjligheter för att kunna ta del av sin egen journal eller att kunna kommunicera med hemtjänstpersonal via TV. E-tjänsterna ska tas fram i samverkan med brukar- och anhörigorganisationer och har ett invånarperspektiv. Detta sker genom att: SKL tar fram en vägledning för utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten. SKL genomföra en förstudie om utveckling av socialtjänsten på 1177.se. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

13 Övrigt 2013 – 2015 Utveckla en nationell fastställd klassifikation av sociala insatser för hela Socialtjänsten. Förbättra kvaliteten genom bättre kunskap om resultat från insatserna. Direktiv: sammanhållen och ändamålsenlig informations-hantering inom och mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Slutbetänkande 1 dec 2013 Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

14 eHälsa i socialtjänsten
Utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten ska ta fart i landets alla kommuner. Invånarna, personalen och beslutsfattare på alla nivåer ska se reell nytta av eHälsa. Regeringen satsar 150 mnkr år 2013. SKL, Famna, Vårdföretagarna och Socialstyrelsen bidrar med nätverk och kompetens. Med gemensamma krafter kan vi underlätta och stimulera utvecklingen. Källa: Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

15 Hur ska vi nå målen?, forts
Socialstyrelsen får uppdrag att utbilda i och stödja implementering av strukturerad dokumentation i äldreomsorgen (12,4 mnkr) eDelegationen får uppdrag att inventera behov av standardisering av IT-system (2,5 mnkr) Uppföljning av satsningen (1 mnkr) Öppna jämförelser av eHälsa i kommunerna (3 mnkr) Källa: Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

16 Hur ska vi nå målen? 70 mnkr i stimulansmedel till kommunerna
- krav på lika stor medfinansiering Regionala avtal om hur medlen ska användas Regionala samordnare (20 mnkr) och samordnare hos Famna och Vårdföretagarna för att driva och stödja (1 mnkr) Nationella stödinsatser från SKL: vägledningar, upphandling av NPÖ och säkra kort, larmsupport, förstudie om socialtjänsten på 1177.se (20 mnkr) Källa: Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

17 Hur betala för Ineras projektstöd?
Sveriges kommuner och landsting, Lars Törnblom

18 Fördelning stimulansbidrag 2013
Sveriges kommuner och landsting, Lars Törnblom


Ladda ner ppt "Rätt information till rätt person i rätt tid"

Liknande presentationer


Google-annonser