Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens kärnvärden är

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens kärnvärden är"— Presentationens avskrift:

1

2 Idrottens kärnvärden är
FRAM(TID) TILL 2015 Idrottens kärnvärden är GLÄDJE idrotten ger rörelseglädje GRÄNSLÖS är idrotten för alla, överallt och alltid GEMENSKAP idrotten skapar mötesplatser och kamratskap

3 Idrotten syns tydligt och är ständigt närvarande
FRAM(TID) TILL 2015 Idrotten syns tydligt och är ständigt närvarande TYDLIGHET alla vet vad idrotten står för och vad idrottsrörelsen är SYNLIGHET idrotten är synlig både lokalt och internationellt STÄNDIGT NÄRVARANDE idrotten är spontan eller organiserad men alltid i rörelse

4 Idrottens framtida finansiering är säkrad
Idrottsmiljöer, inom mark luft och vatten är mer tillgängliga o utvecklade i syfte att nå allt fler Fler och bättre idrottsledare finns Idrottens attraktionskraft har förstärkts bl a genom sportschools och idrottsevents Idrotten har skapat tidiga mötesplatser för ökat samspel med det privata och offentliga Skånska idrottslyftet har skapat flera nya föreningar och aktivitetstillfällen Skånskt kompetenscentrum leder den svenska idrottsutvecklingen Talangutvecklingen ”från skolklass till världsklass” har bidragit till fler stora internationella framgångar Idrottsservice genom råd och stöd har medfört en förenklad förenings-/förbundsadministration

5 Skånes Idrottsförbund
IDROTTSPOLITIK SYFTE Att företräda och skapa ännu bättre förutsättningar och möjligheter för utvecklingen av skånsk idrott genom att uppvakta, bevaka och påverka politiska beslut som berör idrotten.

6 Fokuserade mål Skånsk idrotts betydelse sett ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv skall tydlig- och synliggöras allt mer. Stärka, stödja och utveckla idrotten som en än viktigare och naturlig del av (i) samhället både när det gäller folkhälsa o tillväxt. Påvisa idrottens stora och breda samhällsnytta genom tidiga mötesplatser, uppvaktningar och informationsinsatser både på regional och kommunal nivå. Utveckla idrottens lobbyism för att stärka inflytandet som en viktig framgångsfaktor i samspelet mellan ideell, offentlig och privat verksamhet. Skapa spetskompetens för att kunna stärka idrotten i den fysiska samhällsplaneringen av idrottsmiljöer.

7 Fokuserade mål, forts Skapa än bättre förutsättningar för gränsöverskridande idrottslig verksamhet lokalt, regionalt, nationellt o internationellt. Samarbetet ”innovationscenter för idrott” mellan det offentliga, näringslivet och idrotten skall skapa än bättre framtida möjligheter för idrotten. Idrott hela livet skall vara årets skånska idrottsutmaning. Leda och vinna skall prägla skånsk idrotts utveckling. Skånsk idrott skall medverka till att allt fler nationella och internationella idrottsevents förläggs till länet. Foundraisinggrupp för ökade idrottsintäkter skall tillsättas under året.

8 IDROTTSUTVECKLING SYFTE
Stimulera till utveckling av den skånska bredd- och elitidrotten så att den utvecklar människor positivt fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Inom breddidrotten vill vi stimulera till ”idrott hela livet” och inom elitidrotten vill vi etablera ett hållbart stödsystem för prestationsidrott. Ledarförsörjning är den viktigaste utvecklingsfrågan!

9 Fokusering Skapa förutsättningar för en hållbar ledarförsörjningsmodell i Skåne vilket ska innebära en ökning till 83 000 idrottsledare. Utveckla satsningen mot fler och bättre ledare genom att optimera samverkan med SDF och kommuner genom dels integrationsprojekt och dels genom skolprojekt enligt modell Framtidens ledare. Att stimulera till att det utvecklas ännu fler attraktiva föreningar som aktivt satsar på att rekrytera, utbilda och behålla ledare är en ständigt pågående uppgift. Både yngre och äldre människor ska genom vårt stöd kunna slussas in till att bli idrottsledare.

10 Breddidrott Fokuserade mål Stödja etablering av lokala idrottsskolor
Tillsammans med Vägverket, Folksam och Region Skåne arbeta med att skapa goda förutsättningar för ”Säkra Idrottsresor”. Utveckla och intensifiera arbetet kring DANT-frågor (doping-alkohol-narkotika-tobak). Etablera och sprida satsningen Grannsamverkan för motion i tio kommuner. Stimulera motionsevenemang av olika slag. Skapa en framtidsplan för mastersidrotten i Skåne (över 35 år). Inom Idrottslyftets del för skolsamverkan fördela stöd till minst 180 idrottsföreningar.

11 Elitidrott Fokuserade mål
Skapa en modell för talangutveckling, ”Team Skåne”. Genom ett pilotprojekt med tre SDF, basket, brottning och judo, försöka skapa en modell som är hållbar och användbar för många olika idrotter. Målet är att skapa en skånsk vinnarkultur. Erbjuda välutvecklade stödfunktioner inom idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottspsykologi, kost och näring, studie- och karriärvägledning. Detta ska erbjudas både som rådgivning, utbildning och testverksamhet i hela Skåne. Utöka samarbetet med de skånska lärosätena (forskning och utveckling) och Team Danmark för att säkerställa kvaliteten på de stödfunktioner vi erbjuder.

12 Elitidrott Fokuserade mål, forts
Fortsätta satsningen på att skapa ett nationellt kompetenscenter för elitidrott i Malmö genom Malmö Idrottsakademi, samt fyra mindre centra i Kristianstad, Lund, Ystad och Helsingborg. Utöka samarbetet med de skånska idrottsgymnasierna. Fortsätta samarbetet med våra skånska lärosäten med målet att möjliggöra för elitidrottare att kunna kombinera elitidrott och studier. Genomföra en satsning på elittränare i Skåne, med erfarenhetsutbyte och olika former av utbildningsinsatser.

13 IDROTTSSERVICE SYFTE Att ge råd och service dels externt till föreningar och förbund, dels internt till våra olika verksamheter och medarbetare.

14 Särskild inriktning: Verka för en förenklad föreningsadministration (IdrottOnline). Erbjuda tillgång till specialkompetens inom juridik, skatter, försäkringar och banktjänster. Bevaka och presentera idrottens möjligheter till stöd via EU:s program och fonder. Förmedla kunskapen i arbetsgivarfrågor till föreningar och förbund. Kontaktorgan i organisations- och resursfrågor för SDF. Erbjuda SDF hjälp med bokföring, löneredovisning samt upprättande av handlingar vid årsbokslut. Informera om befintliga stödformer, stipendier, fonder, lotterier, bl a genom samverkan med Folkspel, mm.

15 SISU Idrottsutbildarna Skåne
Fokuserade målgrupper Organisationsledare För att bedriva en bra idrott i föreningar och förbund är det en grundförutsättning att ha engagerade och kunniga organisationsledare. Alla de som utvecklar, planerar, driver och administrerar organisationen och dess verksamhet exempelvis styrelser, kommittéer, valberedning och anställda kan räknas hit. Aktivitetsledare Denna ledarkategori är de som möter och leder utövaren i aktiviteter, träning och/eller tävling exempelvis tränare, ledare, coacher, mentorer, domare och funktionärer.

16 Fokuserade mål För att stimulera demokrati och föreningskunskap ska vi genomföra kurser och föreläsningar i föreningar, förbund och kommuner (50 kurser och 30 föreläsningar). För att stimulera arbetet med idrottens miljöer ska vi arrangera konferenser samt utveckla ett utbildningspaket med fokus på Anläggning och Tillgänglighet. För att stimulera idrottens finansiering ska vi genomföra bidragsinformationer och projektledarutbildningar (4 kurser och 20 föreläsningar). För att stimulera arbetet med ledarförsörjning ska vi utbilda föreningar och förbund genom satsningen Attraktiv förening (25 kurser och 60 process och utvecklingsarbete).

17 Fokuserade mål, forts Genom våra ledarutbildningar för organisations- och aktivitetsledare ska vi utbilda ledare. Inom våra verksamhetsformer genomföra: utbildningstimmar inom SISU:s fem rapporteringsbara verksamhetsformer - majoriteten av timmarna skall vara för ledare (60 %) 550 kurser i föreningar, förbund och kommuner 140 föreläsningar i föreningar, förbund och kommuner 830 processledningsuppdrag i föreningar och förbund 50 kulturprogram i föreningar och förbund

18 Övriga delmål Utveckla nya kurser/föreläsningar och utbildningspaket för organisations- och aktivitetsledare samt vidareutveckla nivåutbildningar i enlighet med EQF-skalan (EU-anpassad utbildning) i samarbete med Malmö Högskola. Genomföra utbildarutbildningar för nya utbildare inom vår verksamhet. Genom vårt värdegrundsarbete och inom ramen för en etik- och moralsatsning utveckla fortsättningskurser/föreläsningar till utbildningen Socialt Ledarskap samt inom ramen av Världens Bästa Idrott.

19 Övriga delmål, forts Genom Idrottslyftet och tillsammans med specialidrotterna fortsatt samverka med skolpersonal. I samverkan med lärosätena arrangera forskningskonferenser och nätverksträffar för att sprida nya forskningsrön samt att kompetensutveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. I konceptet IdrottOnline genomföra introduktions- och fortbildningskurser för Idrottonline Klubb samt informations/utbildningsträffar för att stötta föreningar att söka det statliga LOK-stödet.


Ladda ner ppt "Idrottens kärnvärden är"

Liknande presentationer


Google-annonser