Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESS MAX IV i regionen - TITA Syftet är att stärka Tillväxten, Innovationsstrukturen, Tillgängligheten och Attraktiviteten i regionen som ett led i etableringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESS MAX IV i regionen - TITA Syftet är att stärka Tillväxten, Innovationsstrukturen, Tillgängligheten och Attraktiviteten i regionen som ett led i etableringen."— Presentationens avskrift:

1

2 ESS MAX IV i regionen - TITA Syftet är att stärka Tillväxten, Innovationsstrukturen, Tillgängligheten och Attraktiviteten i regionen som ett led i etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. 44 medfinansiärer – alla kommuner i Skåne, Region Skåne, Lunds universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp, BTH samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Budget ca 47,4 miljoner

3 Effekterna av ESS och MAX IV-etableringarna för Sverige och Skåne ska bli så bra som möjligt Etableringen av ESS och MAX IV kommer att ge upphov till en mängd spin-off-effekter. -Beräkningar visar 23 000 nya jobb fram till 2040. -18 miljarder kommer att investeras i ESS och MAX IV och redan idag handlar MAX IV varor för över en miljon om dagen – och kommer att fortsätta göra det i fem års tid. -En tredjedel av investeringarna förväntas stanna i regionen. TITA jobbar med att dessa beräkningar ska bli verklighet. Då krävs samordning och att hela regionen sluter upp. Denna samordning står TITA för.

4 Nio delprojekt TI 1 Mottagarorganisation Syd TI 2 Marknadsföring – sydsvenska världsanläggningar TI 3 Mötesplats Lund NE TI 4 Uppdatera och förankra den existerande framsynen TI 5 ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet TI 6 ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet TA 1 Samhällsplanering och transportinfrastruktur TA 2 Markregister Syd TA 3 Förstudie kring kompetensförsörjning

5

6 TI 1 Mottagarorganisation Syd Syfte Skapa förutsättningar för positivt mottagande av företag och dess arbetskraft samt förmedla en positiv bild av regionen. Mål Att förenkla för företag att få relevant information. Resultat Mottagarorganisation som kan användas av projektets parter. En portal på Internet med info om bl.a. skatteregler, pensionsfrågor, boende, internationella skolor, after care och medföljarstrategi.

7 TI 2 Marknadsföring – sydsvenska världsanläggningar Syfte Förstärka de positiva effekterna av etableringen av forskningsanläggningarna genom marknadsföring för målgrupperna storföretag/institutioner och underleverantörer. Mål Att delprojektets målgrupper uppmärksammar regionen och anläggningarna samt att få till stånd etableringar i någon form. Resultat Marknadsföringsmaterial och riktade aktiviteter samt kontinuerlig kontakt med potentiella investerare.

8 TI 3 Mötesplats Lund NE Syfte Studera hur Lund NE bäst utvecklas som regional och internationell mötesplats samt förstudie kring ett Science Center. Mål Att visa på hur fysiska innovationsmiljöer och kreativa mötesplatser för innovation och forskning på bästa sätt kan utvecklas kring anläggningarna. Resultat Sammanställning över teoribildning kring mötesplatser, identifiera karaktär, utformning och förutsättningar för spontana och organiserade möten samt hur resultatet kan appliceras på Lund NE. Kartläggning över innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett Science Center.

9 TI 4 Uppdatera och förankra den existerande framsynen Syfte Genom framsynsprocess skapa bilder av framtiden som i sin tur konkretiserar visionen ”Society for Science – Science for Society” och visar på möjliga vägar att nå fram till den. Mål Etablera en drivkraft som skapar intresse och engagemang kring tillväxtfrågor kopplade till ESS och MAX IV. Resultat Den gemensamma visionen ska vara inarbetad i regionala planer och visioner. Den genomförda framsynen ska presenteras i ett dokument som kan ligga till grund för det framtida framsynsarbetet.

10 TI 5 ESS och MAX IV som innovationskraft för näringslivet Syfte Stödja arbetet med att utveckla ESS och MAX IV:s bidrag till skånsk innovationskraft och innovationsförmågan i Öresundsregionen. Mål Att skapa en samlad bild över behov och möjligheter av ett regionalt klusterinitiativ kring materialforskning. Skapa starka allianser och nätverk mellan kommuner, lärosäten och näringsliv. Resultat En rapport över ett eventuellt nytt klusterinitiativ inom materialvetenskap. Nya samarbetsarenor kring ESS och MAX IV skapade och ”driftsatta”.

11 TI 6 ESS/MAX IV - tillväxtmotor för näringslivet Syfte Skapa förutsättningar och möjliggöra att näringslivet i Skåne/Blekinge drar nytta av ESS/MAX IV-etableringarna så att fler företag skapas, fler företag växer och att sysselsättningen ökar. Mål Att skapa en koordinerande funktion som löpande informerar och koordinerar det som händer kring ESS och MAX IV för att stödja kommuner och företag att nyttja möjlig tillväxtpotential. Resultat Underlätta för kommuner och näringsliv att ta del av de möjligheter som ESS/MAX IV-etableringarna ger. Skapa ett nätverk mellan offentliga aktörer, företag och organisationer.

12 TA 1 Samhällsplanering och transportinfrastruktur Syfte Konkretisera visionen för ESS/MAX IV i form av behov kopplat till kommunal fysisk planering. Precisera behoven av infrastruktursatsningar, bostäder, kontor och service. Mål Att stärka regionen som en attraktiv plats att bo, arbeta och etablera företag i. Resultat Kunskapsbas kring vilka krav och effekter etableringen av ESS/MAX IV innebär för den fysiska planeringen och behovet av insatser.

13 TA 2 Markregister Syd Syfte Synliggöra tillgänglig mark för företagsetableringar, optimera användandet av skånsk mark utifrån dess unika lägesegenskaper samt göra Skåne attraktivt för företagsetableringar. Mål Att få fler företag att etablera ny verksamhet i regionen, även utländska investerare. Resultat Ett uppdaterat markregister.

14 TA 3 Förstudie kring kompetensförsörjningsbehov Syfte Genomföra en förstudie kring kompetensförsörjningsbehov i regionen till följd av ESS och MAX IV. Mål Att skapa en samlad bild av kompetensförsörjningsbehov i regionen till följd av ESS/MAX IV-etableringarna. Resultat Presentation av studiens resultat samt förslag på strategi och åtgärder.

15 Genom TITA knyts ESS, MAX IV och regional utveckling samman för bästa synergieffekt TITA konkretiserar möjligheter och utmaningar TITA sprider information och kunskap om utvecklingen i vår region TITA är en arena för dialog och samverkan

16 Besök gärna vår hemsida: www.essmax4tita.sewww.essmax4tita.se


Ladda ner ppt "ESS MAX IV i regionen - TITA Syftet är att stärka Tillväxten, Innovationsstrukturen, Tillgängligheten och Attraktiviteten i regionen som ett led i etableringen."

Liknande presentationer


Google-annonser