Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFA- Logical Framework Approach

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFA- Logical Framework Approach"— Presentationens avskrift:

1 LFA- Logical Framework Approach

2 Vad är LFA? Ett hjälpmedel för logisk analys som stimulerar till frågor kring projektets relevans, genomförbarhet och uthållighet Ett ramverk som kan ge en struktur i dialogen mellan olika intressenter Ett planeringsinstrument- ringar in de olika momenten i en förändringsprocess Ett hjälpmedel för att skapa deltagande, ansvar och ägarskap

3 LFA-metodens nio steg Omvärldsanalys Intressentanalys Problem/situationsanalys (Problemträd) Målformulering (Målträd) Aktivitetsplan Resursplanering Indikatorer, mått på måluppfyllelse Riskanalys Analys av förutsättningar för måluppfyllelse

4 Projektplaneringsworkshop
Någon från varje intressentgrupp deltar Tillsammans ta reda på vilket problem projektet ska lösa och vad projektet ska åstadkomma Skapar gemensam och strukturerad syn på varför projektet bör genomföras Ägarskap och ansvar hamnar rätt

5 Övning Problemträd/situationsanalys
Alltför många unga kvinnor och män är arbetslösa Orsaker? Effekter?

6 Problemanalys - Målanalys
Problemträd Orsaker Huvudproblem Effekter Målträd Aktiviteter Delmål/Resultat Projektmål Övergripande mål De grundläggande frågor en problemanalys bör besvara är följande: – Vilket är det huvudsakliga problem som skall lösas med hjälp av projektet? – Vad orsakar problemet? Vilka är de egentliga, grundläggande, orsakerna till att huvudproblemet existerar? – Vilka konsekvenser/effekter har problemet? – Vem drabbas av problemet? Vem ”äger” problemet? Intressenterna bygger ett problemträd där huvudproblemet är stammen, huvudfrågan/problemet vi vill lösa. Effekterna/konsekvenserna är kronan och utgör argument till beslutsfattare varför vårt projekt är viktigt att genomföra. Effekterna kan vara på tre nivåer – individ, organisation och samhälle. Orsakerna till huvudproblemet är rötterna. De är nödvändiga att att komma åt och hantera om man vill finna en uthållig lösning på huvudproblemet. När vi identifierat problemträdet i en grupp med så många olika intressenter och perspektiv som möjligt på vårt huvudproblem gör vi om problemträdet till ett målträd. Vårt huvudproblem formuleras om till projektmål, de negativa effekterna görs om till positiva, övergripande mål och orsakerna blir till delmål/resultat och åtgärder/aktiviteter. Man bör inte har fler än åtta delmål. Sedan gäller att se vilka aktiviteter som leder till de olika delmålen. LFA-metoden 6

7 Problemanalys Effekter Huvudproblem Orsaker
Arbetsgivarna missar kompetens ……………………… Kommunen får dåligt rykte Dyrare för kommunen Ungdomarna utvecklas inte Jobbigt för de närstående Unga kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar i kommun X har svårt att få arbete eller meningsfull sysselsättning Handläggarna (Soc, AF) har inte tillräcklig kunskap om målgruppen Fördomar i samhället Problemträdet bygger man upp med hjälp av lappar under en LFA workshop. Varje deltagare/intressent skriver ned orsaker och effekter för att få så många perspektiv som möjligt. Det är viktigt att deltagarna representerar en mångfald i så många bemärkelser som möjligt (t.ex. kön, etnisk bakgrund, olika typer av funktionsnedsättning, olika offentliga aktörer som berör målgruppen) för att få en bred problemanalys. När alla orsakslappar är uppsatta ser man olika kluster, ämnesområden – lappar som på olika sätt hör ihop. Ett kluster handlar om förhållningssätt hos ungdomarna/målgruppen, ett annat om fördomar i det omgivande samhället som kan delas upp på olika grupper (arbetsgivare, handläggare på Af, Soc o.s.v.) Ett annat kluster har fokus på brist på kunskap. Avsaknad av samverkan mellan olika aktörer är ett vanligt kluster. Diskutera orsakerna ur ett jämställdhetsperspektiv – Får detta samma konsekvenser för unga kvinnor och män? Om inte, hur skiljer det sig och vad ska vi göra i anslutning till det? Brist på självförtroende hos ungdomarna Arbetsgivarna ser inte gruppen som potentiell arbetskraft Brist på praktikplatser och inskolningsplatser Brist på samverkan soc/Af/Fk ……………………..... LFA-metoden 7

8 Målanalys Övergripande mål Projektmål Delmål/Resultat Aktiviteter
Lättnad för närstående ……………………………… Aktiviteter Delmål/Resultat Projektmål Övergripande mål Ungdomarna mår bättre Arbetsgivarna får ny kompetens Ungdomarna utvecklas Minskade kostnader för samhället Ökat antal arbetstillfällen och/eller meningsfull sysselsättning åt kommunens unga kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar Ökat självförtroende hos ungdomarna Ökad kunskap om målgruppen hos handläggarna på Soc/Af Målanalysen kan ge svar på: – Vad kan projektet var en del av att uppnå på längre sikt? (Övergripande mål) – Hur vill projektägaren att situationen skall se ut när projektet är avslutat? (Projektmål) – Vad uppnås på kort sikt? Vilka delmål behövs för att uppnå projektmålet? (Delmål/Resultat) Efter att problemträdet är klart gör man om detta till ett målträd. Lapparna vänds på så att effekterna blir övergripande mål (Trädets krona), orsakerna, sorterade i olika kluster, blir målområden/delmål. I exemplet har vi delmål med fokus på kunskapsinhämtning hos samverkansparter, delmål med fokus på målgruppens egna attityder, självförtroende m.m., och ett delmål som har fokus på information till arbetsgivare om målgruppen o.s.v Formulera delmålen så att det framgår att det handlar om både unga kvinnor och män. Fundera över om det är samma mål som ska uppnås för unga kvinnor och män. Om inte, vad skiljer och varför? Målgruppen synliggörs hos arbetsgivarna och det omgivande samhället – minskade fördomar Ökat antal praktik- platser och inskolningsplatser Förbättrad samverkan soc/Af/Fk ……………………..... 8

9 Tack för mig! Sara Wanther En kort presentation av metoden kan laddas ned på SIDAs hemsida under Publikationer och sök sedan ”LFA”


Ladda ner ppt "LFA- Logical Framework Approach"

Liknande presentationer


Google-annonser