Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesutveckling Torpa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesutveckling Torpa"— Presentationens avskrift:

1 Områdesutveckling Torpa
Samverkan Vänersborg Områdesutveckling Torpa

2 Röster från olika aktörer

3 Röster från boende och föreningar i området

4 Statistik Håller på att samlas in via:
Utvecklingskontoret, Vänersborgs kommun Politikerchecklista, SKL

5 Plattform Jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
Anonyma och avgränsade stadsdelar Vikten av mellanmänskliga relationer Identitet Inkludering och exkludering Osynliga gränser till den allmänna rummet Empowerment

6 Mål med projektet är… …en ökad integration med ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt att öka barns och vuxnas psykiska välbefinnande. Detta ska ske genom: - fler möten mellan människor - ökad känsla av delaktighet samt lika rättigheter och skyldigheter - ökad trivsel och trygghet i bostadsområdet - främja utbildning och sysselsättning

7 Arbetsgrupper Trygghet, lag och ordning samt trivsel och yttre miljö
Språk, kultur och kommunikation Fritid, arbete och sysselsättning Mobilisering

8 Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat?
Områdesutveckling: Ökad integration med jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt öka barn och vuxnas psykiska välbefinnande Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat? Vilka processer/aktiviteter mäter vi (och vilka mått använder vi för att se om de genomförts)? Vilket resultat vill vi uppnå (och hur mäter vi måluppfyllelsen)? Aktivitet 1 Mått 1 Dialogmöte med boende, företagare och förenings-livet Aktivitet 2 Mått 2 Statistiskt underlag/ teoretisk referensram Mål och resultatmått Aktivitet 3 Mått 3 Ökad integration med jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt öka barn och vuxnas psykiska Välbefinnande Projektplan/ mål Aktivitet 4 Mått 4 Tidsplan Aktivitet 5 Mått 5 Genomförande

9 Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat?
Områdesutveckling: Fler möten mellan människor Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat? Vilka processer/aktiviteter mäter vi (och vilka mått använder vi för att se om de genomförts)? Vilket resultat vill vi uppnå (och hur mäter vi måluppfyllelsen)? Aktivitet 1 Mått 1 Vandringar i området/ synliga i området Aktivitet 2 Mått 2 Mötesplats Tärnan, med biblioteksfilial Mål och resultatmått Aktivitet 3 Mått 3 Fler möten mellan människor Café/ungdomscafé/itcafé Aktivitet 4 Mått 4 Saluhall Aktivitet 5 Mått 5 Gårdsaktiviteter/ musik

10 Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat?
Områdesutveckling: Öka människors känsla av delaktighet samt lika rättigheter och skyldigheter Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat? Vilka processer/aktiviteter mäter vi (och vilka mått använder vi för att se om de genomförts)? Vilket resultat vill vi uppnå (och hur mäter vi måluppfyllelsen)? Aktivitet 1 Mått 1 Utreda möjlighet till informationskontor/ medborgar kontor Aktivitet 2 Mått 2 Utreda möjlighet till kulturbärare/kulturvägledare Mål och resultatmått Aktivitet 3 Mått 3 Ökad känsla av delaktighet samt lika rättigheter och skyldigheter AF lotsar Aktivitet 4 Mått 4 Aktivitet 5 Mått 5

11 Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat?
Områdesutveckling: Ökad trivsel och trygghet i bostadsområdet Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat? Vilka processer/aktiviteter mäter vi (och vilka mått använder vi för att se om de genomförts)? Vilket resultat vill vi uppnå (och hur mäter vi måluppfyllelsen)? Aktivitet 1 Mått 1 Tunnelprojekt Aktivitet 2 Mått 2 Öka tryggheten i parken i kv Viggengång Mål och resultatmått Aktivitet 3 Mått 3 Ökad trivsel och trygghet i bostadsområdet Öka tryggheten på stigen mellan Marierovägen och Tornstigen Aktivitet 4 Mått 4 Stadsnära odling på kvartersmark Aktivitet 5 Mått 5 Utreda möjligheter med ny detaljplan för att få in mer småhus

12 Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat?
Områdesutveckling: Främja utbildning och sysselsättning Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat? Vilka processer/aktiviteter mäter vi (och vilka mått använder vi för att se om de genomförts)? Vilket resultat vill vi uppnå (och hur mäter vi måluppfyllelsen)? Aktivitet 1 Mått 1 Utreda möjlighet till språkutveckling för vuxna Aktivitet 2 Mått 2 Läxhjälp Mål och resultatmått Aktivitet 3 Mått 3 Främja utbildning och sysselsättning Arbetsinformation till grundskola Aktivitet 4 Mått 4 Utökat föreningsliv Aktivitet 5 Mått 5 Spontanlek

13 Sammanställning och analys
De boendes upplevelse av trivsel och behov av förändring i bostadsområdet Torpa Sammanställning och analys

14 Materialinsamling Dialogmöte, 1 oktober på Tärnan
Möte med frivilliga föreningar Utvecklingssamtal under hösten, Tärnan F-6 Föräldraenkät under hösten, centrala skolenheten 7-9

15 Upplevs som positivt Närheten till allt En stark social gemenskap
Pratar och hjälper varandra ”Vårt område är bäst i hela Vänersborg och jag trivs här”

16 Upplevs som negativt Stökigt område, upplevs som ett getto Otrygghet
Bostadssituationen Segregation ”Segregerat område och väldigt trånga bostäder”

17 Utvecklingspotential
Integration – långsiktig plan Likvärdighet Trivsel och trygghet Aktiviteter ”Att alla hjälps åt att skapa ett trevligt och fridfullt område”

18 Integration – långsiktig plan
Bristande integration, mer blandning av och mer möten mellan människor Bristande delaktighet, mer dialog Prioriterade frågor; bostad, skola, arbete och framtid

19 Likvärdighet eller värdigt lika
Att kunna det som andra kan Få göra det som andra gör Att få tillåtelse att bli som de andra och tillåtelse att få vara sig själv Att ha lika rättigheter och skyldigheter Att få tillgång till lika förutsättningar och framtid

20 Trivsel och trygghet Att få känna sig stolt över sin närmiljö
Att få känna att man trivs i sin närmiljö Att få känna sig säker i sin närmiljö Att förstå sin omgivning

21 Aktiviteter Att ha någonting att göra Att skydda sina barn
Att möta andra människor Att få kunskap Att bli någon

22

23 Slutsats Vi behöver inom områdesutveckling Torpa arbeta utifrån två perspektiv: Synliggöra och förändra strukturer inom Vänersborgs kommuns egna verksamheter som gör att människor upplever segregation samt göra en långsiktig plan på hur främjande av integrationen ska se ut. Utföra aktiviteter som stärker individernas egna känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.


Ladda ner ppt "Områdesutveckling Torpa"

Liknande presentationer


Google-annonser