Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala cancercentrum (RCC)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala cancercentrum (RCC)"— Presentationens avskrift:

1 Regionala cancercentrum (RCC)
Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra omhändertagandet Förlänga överlevnadstid och förbättra livskvalitet efter diagnos Minska regionala skillnader i överlevnads- tid efter diagnos Minska skillnader mellan befolknings- grupper De här är de fem målen från den nationella cancerstrategin (SOU 2009: 11) som varje regionalt RCC ska uppfylla. Vi stödjer vårdprogramgrupperna i arbetet med processutveckling, (mål 2-5), arbetar med att stärka kontaktssjuksköterskornas funktion bland annat med att samordna en arbetsgrupp (mål 2-3), vi gör det med att ta fram en långsiktig plan för cancervårdens utveckling tillsammans med vårdprogramgrupper, specialitetsråd, patientföreträdare, och regionala stödgrupperingar. Ett annat sätt att stödja arbetet med att utveckla cancervården är genom att via kvalitetsregister visa hur vi i regionen ligger till och på så sätt ge landstingen möjligheter att starta förbättringsarbeten inom olika diagnosområden. RCC är en ren kunskapsorganisation som genom sin kompetens kan bidra till och stötta förändrings och utvecklingsarbeten samt forskning, inget RCC bedriver någon form av vård eller behandling. För att cancerstrategins mål ska uppnås är RCC beroende av att landstingen i regionen också medverkar i RCC:s arbete. RCC kan inte själva besluta om att driva utvecklingsprojekt i ett enskilt landsting, utan måste ha samverkansnämndens och det enskilda landstingets godkännande.

2 RBC Regionalt biobankscentrum
Vårdprogram palliativ vård Vårdprogram kolrektal cancer Vårdprogram malignt melanom Vårdprogram bröstcancer Vårdprogram för…. Osv Totalt 17 vårdprogram Vårdprogram för rehabilitering RCC-råd Gävle RCC-råd Örebro RCC-råd Västman-land RCC-råd Sörmland RCC-råd Värmland RCC-råd Dalarna RCC-råd Uppsala SAMVERKANSNÄMNDEN Styrgrupp Patientråd RCC chef RCC kansli RCC Register och vårdprogram RBC Regionalt biobankscentrum Så här ser organisationen för vårt regionala RCC ut. Samverkansnämnden utgör sjukvårdsregionens högsta politiska ledning. Den består av tre förtroendevalda från varje landsting. Dessutom finns två tjänstemän med från varje landsting, dvs styrgruppen. Landstingsdirektörerna är också alltid inbjudna till samverkansnämndens möten. Samverkansnämnden ansvarar för alla regiongemensamma frågor. De består av tre ledamöter med ersättare samt två tjänstemän från varje landsting. Här tar man sk inriktningsbeslut, som sedan varje landstingsstyrelse ska besluta att följa. Styrgruppen för RCC består av en verksamhetschef och en tjänsteman från varje landsting. De följer RCC:s arbete och beslutar om när ett ärende/uppdrag är klart för att föras upp till samverkansnämnden för ett inriktningsbeslut. De lokala RCC-råden är de som ska se till att cancerstrategin genomförs på det lokala planet. De är också ingången för RCC i varje landsting och de kopplas ihop med RCC genom att en styrgruppsrepresentant är ordförande i det. Vårdprogramgrupperna ska arbeta aktivt med vårdprogram, vårdprocess och kvalitetsregister. Vårdprogramgrupperna ansvarar för att ta fram regionala vårdprogram, där det inte finns nationella. Finns det, ska de anpassa dem till regionala förhållanden, tanken är att de nationella i så stor utsträckning som möjligt ska kunna föras in i regionen/landstingen utan större förändringar. Uppföljning av vårdprogram sker i kvalitetsregister. Vårdprogramgrupperna involveras också i arbetet med processutveckling och nivåstrukturering. Den här bilden visar att det är i linjeorganisationen och i de regionalt övergripande programmen utvecklingsarbetet måste ske. RCC finns med som en stödjande part, dels kan det handla om finansiering av olika projekt, dels kan vi finnas med som metodutvecklande stöd eller samordnare av olika samarbetsprojekt. När det gäller arbetet med Cancerplanen är RCC dels samordnare och ansvarig för de förslag som planen kommer att innehålla med det ska ha föregåtts av bred förankring i profession och beslutsförsamlingar. RCC projektgrupp Dalarna Vårdprogramgrupp bröstcancer

3 Kriterier för RCC Patient Kunskap Organisation Förebygga
Sammanhållen vårdkedja Uppföljning, rehabilitering, palliation Patient Kompetensförsörjning och -utveckling Kunskapsstyrning Forskning Kunskap Infrastruktur Gemensamma resurser Nivåstrukturering Organisation I cancerstrategin 2009:11 fastställde man ett antal kriterier som ska känneteckna ett RCC. Vi har valt att föra ihop den i kluster som beskriver inom vilka områden vi verkar. Patient. En del av uppdraget är att ta fram en regiongemensam plan för förebyggande arbete. Här arbetar vi tillsammans med ett regionalt nätverk, en grupp primärvårdsläkare, vårdprogram för cervixcancerscreening och mammografi. Samtliga vårdprogramgruppers uppdrag att kartlägga och förbättra vårdprocesserna ska se till att vårdkedjorna i varje diagnosområde blir mer sammanhållna och tydligare för patienten. Två helt nya vårdprogramgrupper för rehabilitering och palliation har bildats under Genom kvalitetsregistren arbetar vi med att göra resultaten inom varje diagnosområde mer känt och bidra till att vården därmed ständigt driver förbättringsarbete. (konkreta exempel – regional projekt för minskade väntetider för lungcancerpatienter, LOTS-projektet, palliativa råd). När det gäller kriteriet att stärka patientens ställning finns flera konkreta åtgärder: Målet är att det ska finnas patientrepresentation i alla vårdprogramgrupper. På ett mer övergripande plan har vi också ett patientråd som kan lyfta in frågor till styrgruppen som de vill att denna ska behandla. Vi har också startat en grupp med kontaktsjuksköterskor och driver på arbetet med att alla landsting och alla cancerpatienter ska ha en egen kontaktssjuksköterska. Kunskap: RCC har uppdraget att ta fram en regiongemensam kompetensförsörjnings – och utbildningsplan. Det arbetet ska ske i samverkan med specialitetsråden, den regionala utbildningsgruppen och vårdprogrammen. Vårdprogramgrupperna har också som sin uppgift att implementera nationella riktlinjer och vårdprogram. RCC har en viktig roll i att stödja cancerforskningen i regionen. För detta finns en forskningssamordnare med uppdrag att samordna den kliniska cancerforskningen. Ett nätverk med forskningssjuksköterskor från regionens alla landsting har också bildas för att hitta samordningsvinster mellan de olika kliniska prövningsenheterna i regionen. Organisation: En viktig uppgift för RCC har varit att skapa en infrastruktur så att landstingen medverkar i förverkligandet av cancerstrategin. Regionen är unik på så sätt att den består av sju autonoma landsting och en viktig del i arbetet är att samverkan mellan landstingen fungerar. För att våra intentioner ska bli verklighet är både vårdprogramgrupperna och de lokala RCC råden väldigt viktiga. Det är i landstingen som jobbet måste göras! (organisationsskissen) Gemensamma resurser: de regionala grupperingarna som vårdprogramgrupperna och specialitetsråden är viktiga i arbetet med att genomföra cancerstrategin. Alla diagnoser har inte motsvarande specialitetsråd vilket gör vårdprogramgrupperna och de lokala RCC råden ännu viktigare. Kvalitetsregister och de rapporter som kommer utifrån våra insamlade data är en gemensam resurs hur vi använder insamlat material för gemensamma forskningsprojekt är en viktig fråga för regionen. Att samverka mellan olika RCC är också en fråga vi arbetar på att utveckla. RCC i samverkan – chefsgruppering. Arbetet med att nivåstrukturera innebär dels att vi först måste ha ett principiellt ställningstagande till hur vi ska gå tillväga i diskussionerna om vad som ska nivåstruktureras och på vilket sätt det ska ske. I vår region är det vårdprogramgrupperna som får uppdraget att beskriva vårdens kvalitet och vilka kompetenser och resurser som krävs för att ge vård med hög kvalitet. Sedan tar specialitetsråden vid och ger förslag på vilka kliniker som idag klarar allt detta. Därefter måste landstingen beskriva vilka konsekvenser det får och göra ekonomiska analyser. Förslagen och konsekvensbeskrivningarna ska sedan in i Cancerplanen för att de politiska ledningarna i landstingen ska kunna ta ställning till desamma.

4 Projekt inom RCC Patientdelaktighet Vårdprocesser Regional cancerplan
Patientråd Patientmedverkan i vårdprogramgrupper Min vårdplan Kontaktsjuksköterska Patientdelaktighet Vårdprogramgrupper gör regional plan – införs av respektive landsting Kvalitetssäkring av vården Underlag för nivåstruktur Vårdprocesser Kompetensförsörjning och -utveckling Kunskapsstyrning Forskning Gemensamma resurser Nivåstrukturering Regional cancerplan


Ladda ner ppt "Regionala cancercentrum (RCC)"

Liknande presentationer


Google-annonser