Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11"— Presentationens avskrift:

1 En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11
Sammanfattning och kommentar Jan Adolfsson Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotland

2 Expertgruppen Prof Mats Brommels, Stockholm
Prof Bo Lindblom, Soc.styrelsen, (sekr fr 0806) Regiondir Sören Olofsson, Skåne Verks.chef Carsten Rose, Skåne Dir Måns Rosén, SBU Doc Kerstin Sandelin, Stockholm Handl. Kerstin Sjöberg, SKL Gen.dir Ann-Christin Tauberman, TLV Prof Bengt Westermark, Cancerfonden

3 Uppdraget Framtida behov och utmaningar Helhetsperspektiv
Patientperspektiv

4 Övergripande mål Minska risken för insjuknande i cancer
Förbättra kvaliteten i omhändertagandet Förlänga överlevnadstiden efter cancerdiagnos Minska regionala skillnader i överlevnad Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

5 Cancer ökar Både antalet som nyinsjuknar (incidensen) och antalet som en gång fått en cancerdiagnos och som lever (prevalensen) ökar och kommer fortsätta att öka i framtiden. Huvudskälet till dessa ökningar är de förändring i befolkningen sammansättning som sker och kan förutses.

6 Nya cancerfall i Sverige tom 2030
Bef+sjd Bef Den framtida ohälsan - Epidem enheten/OC 2005/03

7 Prevalens av cancer i Stockholm 2005-2030
+3,7% / år för män, +2,7% för kvinnor 2 x Den framtida ohälsan - Epidem enheten/OC 2005/03

8 “Befolkningspyramiden” i Sverige 2003
2030 Den framtida ohälsan - Epidem enheten/OC 2005/03

9 Statistiska Centralbyrån 2003

10 Förslaget - viktiga frågor för framtiden
En långsiktig strategi är nödvändig för att klara en framtida ökning av prestationerna Samhället måste öka sina investeringar i prevention - det mest betydelsefulla för att minska sjuklighet och död i cancer Kunskapsbildning och kunskapsspridning inom cancersjukvård och prevention måste förbättras Cancervårdens organisation behöver utvecklas Nationell samordning blir alltmer nödvändigt och måste ges fastare former

11 Förslaget - viktiga frågor för framtiden
Cancervården måste möta framtida patienters krav på information och kvalitet i omhändertagandet Särskilda insatser behöver göras för att minska skillnader mellan befolkningsgrupper Utvecklingen kommer att ställa stora krav på prioriteringar och ställningstaganden till finansieringsformer

12 Cancerstrategin - tre perspektiv
Medborgarperspektiv Patientperspektiv Kunskaps- och kompetensförsörjning

13 Medborgarperpektivet - förslag
Primärprevention Rökavvänjning och andra åtgärder mot tobaksbruk Primärvården, utbildning, tobakspolitiska åtgärder

14 Medborgarperspektivet - förslag
Cancervacciner Förebyggande cancervacciner ska komma alla till del Terapeutiska vacciner (framtid) introduceras på samma sätt som för läkemedel

15 Medborgarperspektivet - förslag
Tidig upptäckt Kontinuerlig uppföljning av kvalitet i befintliga och kommande screeningprogram Samordnat införande av program 85% deltagande i gynekologisk cellprovskontroll 80% i mammografisk hälsokontroll Insatser för att nå grupper med lågt deltagande

16 Medborgarperspektivet - förslag
Medborgarens tillgång till kunskap Sjukvårdsrådgivningen utvecklar en särskild informationstjänst om cancer 1177.se

17 Patientperspektivet - förslag
Förbättrad information och kommunikation mellan patient och vårdare Kontaktperson vid kliniken Multidisciplinära vårdteam Individuella vårdplaner

18 Patientperspektivet - förslag
Kortare ledtider Tidsramar för ledtider mellan olika vårdinsatser Uppgifter inkluderas i samtliga kvalitetsregister

19 Patientperspektivet - förslag
Förbättrad uppföljning och utvärdering från ett patientperspektiv Mått på hälsorelaterad livskvalitet och patientnöjdhet i samtliga kvalitetsregister Nationell patientundersökning bland patienter med cancer genomförs

20 Patientperspektivet - förslag
Förbättrad ledning och verksamhetsutveckling i ett patientperspektiv Kvalitetsregisterdata om ledtider, hälsorelaterad livskvalitet och patientnöjdhet inkluderas i ledningsinformationen Överväga vårdkoordinatorer för bevakning av patientflöden och ledtider Patientföreträdare bereds möjlighet att delta i planering/utformning av cancervården

21 Patientperspektivet - förslag
Barn och unga Antalet överlevare ökar Ökad satsning på forskning och utveckling av kunskap om biverkningar Möta behovet av uppföljning och vård och stöd vid sena komplikationer

22 Patientperspektivet - förslag
Palliativ vård Resurser måste tillföras för att minska skillnader i tillgänglighet och kvalitet Ev. statliga bidrag till finansiering av cancervården riktas särskilt till palliativ vård

23 Patientperspektivet - förslag
Tillgång till och användning av medicinsk teknologi Sjukvårdshuvudmännen samordnar införandet av läkemedel En nationell samordnad uppföljning kommer till stånd

24 Kunskaps- och kompetensförsörjning - förslag
Cancercentrum och nivåstrukturering Satsning på cancerforskning Förbättrad uppföljning av cancervårdens resultat Åtgärder för att säkerställa framtida kompetensförsörjning

25 Kunskaps- och kompetensförsörjning – förslag
Regionala cancercentra utvecklas i anslutning till universitetssjukhusen Omfatta kunskapsbildning/-överföring kring diagnostik, behandling och befolkningsinriktad prevention, klinisk och preklinisk forskning samt utbildning. Främja överföring mellan forskning och vård Multidisciplinärt omhändertagande med helhetsperspektiv Informations- och utbildningsansvar mot länssjukvård och primärvård i regionen

26 Kunskaps- och kompetensförsörjning - förslag
Regionala cancercentra Ska innehålla de uppgifter som nu innehas av regionala onkologiska centra Bredare FoUU-uppdrag än andra centra - Staten bör ta ett visst ansvar för finansiering och styrning Uppdelning mellan RCC - kompetens och utrustning utnyttjas effektivare Sjukvårdsregionerna bör ta fram en regional strategisk plan för ansvarsfördelningen utifrån principerna för ett RCC

27 RCC - uppdrag I Utveckla strategier för prevention på befolkningsnivå inkl hälsopolitiska beslut Planering och uppföljning av screeningprogram, t.ex mammografiprogram Specialiserad cancerdiagnostik och - terapi i den egna regionen, t.ex implementering och uppföljning av nytt vårdprogram för prostatacancer Utveckling av effektiva vårdprocesser: lättillgänglighet, integritet, kontinuitet, gott bemötande t.ex försöksverksamhet med gemensam vårdplanering för alla ingående enheter samt utvärdering Aktiv medverkan i framtagande av nationella riktlinjer, vårdprogram och andra kunskapsdokument för specialiserad och primärvård, t.ex nationella riktlinjer för lungcancer

28 RCC - uppdrag II 6. Utgöra ett nav för cancerforskning och stimulera olika former av forskning och utveckling, t.ex. inrättande av biobank 7. Fortbildning av personal samt utveckling av befintliga utbildningar, t.ex i evidensbaserad medicin 8. Medverka i uppföljning och utvärdering av cancervården i regionen utifrån nationellt överenskomna modeller och metoder, t.ex uppföljning av nationella riktlinjer 9. Internationell samverkan inom sina specialkompetensområden, t.ex delta i europeiska forskarnätverk och samarbete i datainsamling

29 RCC Profilering av RCC och samverkan mellan regioner
Önskvärt att olika RCC utvecklas med olika profil i ansvar för avancerade interventioner Omfattande nätverkssamarbete Bra grund lagd genom den samverkan som utvecklats genom VINK

30 RCC Behov av förstärkt kunskapsutveckling och styrning inom cancerområdet Samverkan med nationell kunskapsstyrning Stöd till nationella vårdprogram Samordning av regionalt vårdprogramarbete Stimulera kunskapsspridning i respektive region Insatser för förbättrad inrapportering till nationella kvalitetsregister Uppföljning av riktlinjer och vårdprogram Stöd till epidemiologisk, preklinisk och klinisk forskning Samarbete med andra centrum inom andra discipliner t.ex förbättringskunskap

31 Kunskaps- och kompetensförsörjning – förslag Satsning på cancerforskning
Kraftfulla och långsiktiga insatser för högklassig cancerforskning Stöd till kliniska studier av angelägna metoder utan industrifinansiering Stärka behovsstyrd svensk cancerforskning Fördelning av anslag genom Ämnesrådet för medicin och hälsa

32 Kunskaps- och kompetensförsörjning - förslag - Förbättrad uppföljning
Befintliga register bör förstärkas, förbättras och utnyttjas bättre Skyldighet för inrapportering Överenskommelse om obligatorisk inrapportering och fördjupad öppen redovisning RCC bör ha ett överordnat ansvar för kvalitets- och verksamhetsuppföljning inom regionen (nationellt samordnad uppföljning av nya teknologier) Stat och sjukvårdshuvudmän bör komma överens om former och finansiering för uppföljningen

33 Kunskaps- och kompetensförsörjning - förslag - säkra framtida kompetensförsörjning
Sjukvårdshuvudmännen bör ha en plan för kompetensförsörjning fram till 2020 Myndigheterna får uppdrag göra fördjupade studier av tillgång och efterfrågan Personal bör användas mer flexibelt Använda andra yrkesgrupper än traditionell HoS-personal för olika arbetsprocesser och stödjande funktioner

34 Kommentarer Strategins medborgar- och patientperspektiv snarast självklar! Fokus på vårdkedjor, trygghet, tillgänglighet, information och kommunikation för patienterna Kompetensförsörjning viktig för cancervården

35 Kommentarer Stor vikt läggs vid koppling till universitetssjukhus och forskning Större delen av cancervården sker på andra sjukhusenheter, i primärvård och i kommunal regi Viktigt att förslag och handlingsplaner inte ger upphov till konkurrens – i stället framhäva pedagogik, delaktighet och samverkan


Ladda ner ppt "En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11"

Liknande presentationer


Google-annonser