Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ILOs rekommendation 202 Social Protection Floors

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ILOs rekommendation 202 Social Protection Floors"— Presentationens avskrift:

1 ILOs rekommendation 202 Social Protection Floors
Ellen Nygren LO

2 Social trygghet är en mänsklig rättighet
FN: allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948 Artikel 22 ”Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs…förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser”

3 FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 25 ”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning…” ”Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.”

4 Övriga internationella organ
ILO: Philadelphia-deklarationen från 1944 samt ett antal konventioner och rekommendationer Europarådet EU: stadgan om grundläggande rättigheter IMF Världsbanken

5 Bakgrund till rekommendation 202
ILO tillsammans med WHO inom FN ”Social Protection Floor Initiative” Rapporten Social Protection Floor for a fair and inclusive globalization 2010, Bachelet 2011 års arbetskonferens förberedande diskussion Hösten 2011 enkät till ILOs medlemsländer Våren 2012 ILO bakgrundsrapport

6 Rekommendation 202 Juni 2012 Alla medlemsländer utom ett röstade för, liksom alla företrädare för arbetsgivar- och fackliga organisationer Inte bindande, men gäller direkt utan ratifikation och ingår i det som medlemsländerna rapporterar till ILO om angående sin efterlevnad

7 Rekommendation 202 Preambel
Social trygghet är: Mänsklig rättighet (referenser till andra dokument) Ekonomisk och social nödvändighet för utveckling och framsteg Viktigt verktyg för att förebygga och minska fattigdom, ojämlikhet, social utslagning och för att främja lika möjligheter och övergång till formella jobb Investering i människor

8 Rekommendation 202 Första avdelningen, syfte och principer
Vägledning till staterna Etablera och bibehålla grundläggande sociala trygghetssystem Inkludera dem i strategier för utsträckande av social trygghet successivt högre standard för så många som möjligt Principer om rättssäkerhet och respekt för människors värdighet

9 Rekommendation 202, andra avdelningen, definitioner
Hälsovård Grundläggande inkomsttrygghet för barn; mat, utbildning, omsorg Grundläggande inkomsttrygghet för aktiv ålder; sjukdom, arbetslöshet, moderskap och långtidssjukdom Grundläggande inkomsttrygghet för gamla

10 Rekommendation 202 tredje avdelningen, strategier för utvidgning av social trygghet
Vertikal och horisontell dimension Grundläggande ”golv” en startpunkt Identifiera brister i skyddet Försöka åtgärda dessa brister Kompletterande politik Öka kännedomen, genomföra informationsprogram om rättigheter

11 Rekommendation 202, fjärde avdelningen, redovisning
Återkommande nationella konsultationer Rapportering till ILO Statistik ska sammanställas, analyseras och publiceras, könsuppdelad Utbyte av information och erfarenheter inom ILO

12 Kommentarer Områden av särskild relevans i Europa
Horisontell och vertikal dimension Åtstramningspolitik utan koppling till internationella standarder om social trygghet Människor som flyttar över gränser

13 Kommentarer Exempel Sverige
Sjukvård för den som flyttar mellan länderna Arbetslöshetsförsäkringen, när majoriteten av arbetslösa inte uppfyller kriterierna Horisontell och vertikal dimension Identifiera brister och åtgärda dem

14 Kommentarer Fackets roll
ILO trepartiskt sammansatt Sprida kunskap och kännedom Delta i rapportering och övervakning Påverka politiker och allmän opinion

15 ILOs rekommendation 202 Till vilken nytta?
Syfte och målsättning Millenniemålen Socialförsäkring inte bara en kostnad, utan verktyg för omfördelning för ökad rättvisa Det finns resurser; det handlar om fördelning Modernt instrument som kan ena alla länder Överväga ratifikation av konvention 102


Ladda ner ppt "ILOs rekommendation 202 Social Protection Floors"

Liknande presentationer


Google-annonser