Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att ta tempen på den unga målgruppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att ta tempen på den unga målgruppen"— Presentationens avskrift:

1 Att ta tempen på den unga målgruppen
Annifrid Pålsson, Gruppchef Studentrekryteringen

2 Studentrekryteringen
Gruppchef Nationellt Områdesansvarig Två informatörer Webbansvarig (50%) Produktionsledare (50%) Internationellt En informatör En informatör, fokus Kina (50%)

3 “Vad gör ni egentligen?”
Vårt uppdrag i dagsläget är… …marknadskommunikativa strategier och efterföljande aktiviteter för att rekrytera studenter på grund- och avancerad nivå (nat/int) …till närmast söktillfälle …prioriterade regioner …inte exchange …inte PhD

4 Styrdokument Långsiktiga mål kopplade till KTH:s utvecklingsplan
Årsbaserade mål från prorektor och prodekanus Årsbaserade programprioriteringar från prorektor och prodekanus Fleråriga kommunikationsplattformer (nat och int) Årliga kommunikationsplaner och -koncept (nat och int) Årliga undersökningar i målgrupperna Årliga fokusgrupper i målgrupperna

5 Nationella målgruppsprioriteringar
Primär målgrupp Akademiskt ambitiösa år Personas - Biznizpersonen - Entreprenörstypen - Göra-gott-personen - Orakeltypen

6 Nationella utmaningar
Teknikvetenskapliga studier Bilden av ingenjörsrollen Bilden av KTH och... …bilden av KTH:aren Studentliv Att bo och studera i Stockholm Rekrytering av kvinnliga studenter

7 Internationell målgruppsprioriteringar
Prioriterande regioner Kina Indien Brasilien Sydostasien (Nordamerika) Mål: 1000 registrerade avgiftsskyldiga nybörjare HT16

8 Hur undersöker vi? Flerårigt samarbete med globalt undersökningsföretag Till grund för, och med utgångspunkt från, kommunikationsplattformerna Noll/ettmätning varje år Utvärdering av varje större aktivitet (inhouse) Fokusgrupper efter behov (akademiskt ambitiösa, kvinnliga sökande m. fl.) Bulletinboards Webbenkäter Onlineintervjuer Jämföra presumtiva studenter med befintliga – finns det skillnader? Hur relaterar vi?

9 Bulletin boards och fokusgrupper
KTH har traditionellt haft svårt att rekrytera kvinnor. Vi ville därför undersöka kvinnors uppfattningar och föreställningar om utbildningar, karriärsval och studier vid KTH, för att öka insikterna om vad som tilltalar/inte tilltalar dem. En kvalitativ studie möjliggjorde en nyanserad och fördjupad förståelse av verkligheten och gav möjlighet till att komma åt de bakomliggande orsakerna till olika föreställningar. Uppföljning av studien genom en kvantitativ undersökning där hypoteser kan testas för att få en mer generell bild.

10 Bulletin boards och fokusgrupper - metod
Den kvalitativa undersökningen genomfördes via fokusgrupper på nätet (tre grupper Bulletin board). Två grupper bestod av geografiskt spridda gymnasister (teknik eller natur) och en grupp av KTH-studenter. Hypoteser formas. Deltagarna svarade på frågor och interagerade med varandra under gruppernas genomförande. Diskussionerna utgick från en diskussionsguide som tagits fram i samarbete mellan undersökningsföretaget, KTH och reklambyrå. Diskussionerna leddes av två moderatorer från undersökningsföretaget. Representanter från KTH och reklambyrå hade möjlighet att följa undersökningen och kunde ställa följdfrågor under gruppernas gång. Man kan bestämma hur mycket man vill vara med och interagera med undersökningspersonerna. Möjlighet att reda ut eventuella missförståd mm. Men: akta så att man inte styr och “matar” med information…

11 Kvantitativa undersökningar - webbenkät
Kompletterar den kvalitativa delen (fokusgrupperna) och säkerställer slutsatser Representativ målgrupp (kön, geografisk spridning mm) för att visa eventuella signifikanta skillnader Respondenter bjuds in via brev/mail Undersökningen genomförs bland gymnasieelever som läser sista året på tekniskt och naturvetenskapligt program i Sverige, både kvinnor och män. Respondenterna ska definieras som akademiskt ambitiösa Sammanlagt genomförs minst 300 intervjuer inom målgruppen för att få ett tillräckligt stort urval

12 Varför analys och mätning?
Hur ser vår omvärld ut? Föränderlig värld kontinuerliga studier En aktivitet/kampanj utan eftermätning är en värdelös kampanj!

13 TACK!


Ladda ner ppt "Att ta tempen på den unga målgruppen"

Liknande presentationer


Google-annonser