Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till miljörätten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till miljörätten"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till miljörätten
VAD ÄR MILJÖRÄTT? Kärnområdet och sådan lagstiftning där miljön ingår som ett av flera skyddsvärda intressen 1. PLANER OCH REGLER OM HUS­HÅLLNING MED MARK PBL: planer som underlag, planer med rättskraft under genomförandetid, tillstånd (lov), ej ersättning Regler i MB och annan lagstiftning /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

2 Introduktion till miljörätten
VAD ÄR MILJÖRÄTT? 2. NATURVÅRD OCH AREELLA NÄRINGAR Naturvård: Skyddsområden (nationalparker, naturreservat, osv), artskydd, Natura 2000 Areella näringar: Skogsbruk, jordbruk Allmänna hänsynsregler: Vattenskyddsområden Myndighetsinitiativ och ersättning 3. SKYDDSLAGSTIFTNING Miljöskydd: Skydd mot immissioner Skydd mot vattenförorening (defensiv vattenrätt) Hälsoskydd Förorenade områden /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

3 Introduktion till miljörätten
VAD ÄR MILJÖRÄTT? 4. PRODUKTLAGSTIFTNING Kemikalier: Avfall: Genteknik: 5. LAGSTIFTNING OM UTVIN­NING­EN AV VISSA NATUR­RESURSER Lukrativ vattenrätt Utvinning av mineraler och täkter Elkraft och elöverföring Torvbrytning /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

4 Introduktion till miljörätten
VAD ÄR MILJÖRÄTT? 6. LAGSTIFTNING OM VISSA ANLÄGG­NINGAR Vägar Rörledningar Järnvägar Flygplatser OFFENTLIG RÄTT – CIVILRÄTT – STRAFFRÄTT /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

5 Introduktion till miljörätten
Miljörättshistoria ”Tre generationer” Från politi- och grannelagsrätt över modern skyddslagstiftning till integrerad miljörätt /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

6 Introduktion till miljörätten
Miljöbalken Sexton lagar blev en NRL, NVL, ArtskyddsL, SkötselL RenhL, HskL ML, DumpL, SvavelL VL, VP LKP, BekämpningsmedelsL, lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, GenL MskL Flera prövningssystem blev ett /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

7 Introduktion till miljörätten
VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda, framtida generationer, global rättvisa Starkt beroende av internationella reglering; konventioner, EG-rätten, EKMR Särskild regelbyggnad, rättskällemetod, tolkningsstil, förvaltningsrättsliga grundsatser och miljörättsliga principer /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

8 Miljörättsliga eller miljöpolitiska principer
Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Substitutionsprincipen Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP) /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

9 Introduktion till miljörätten
MBs fem grundstenar Hälsa och miljö ska skyddas Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas Den biologiska mångfalden ska bevaras En god hushållning av mark och vatten ska tryggas Återanvändning och återvinning ska främjas /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

10 MB – EN SAMLAD LAGSTIFT-NING MED INTEGRERAD PRÖVNING
Omfattande tillämpningsområde Gemensamma hänsynsregler Olika aktiviteter/åtgärder och verksamheter Tillstånd, anmälan och tillsyn /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

11 Introduktion till miljörätten
Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

12 Introduktion till miljörätten
Miljöbalksträdet Avd 1 Mål och riktlinjer; 1-6 kap. *************** Avd 2 Skydd av natur; 7-8 kap. Avd 3 Verksamheter; 9-15 kap. /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

13 Introduktion till miljörätten
Miljöbalksträdet ********** Avd 4 Prövningen; kap. Avd 5 Tillsyn mm; kap. Avd 6 Påföljder, ersättning; kap. /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

14 MB – EN SAMLAD LAGSTIFT-NING MED INTEGRERAD PRÖVNING
Gemensamma prövningsregler (tillstånd, tillsyn, överklagande) Förvaltningsrättslig grund, även civilrätt (skadestånd, enskilda anspråk m.m.) Avgifter och straffregler /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

15 Introduktion till miljörätten
Genomförandet Tillämpningsområde: 1:1 MB Kravregler, allmänna hänsynsregler i 2 kap. Genomförande Sanktioner VEM VILL VAD? /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

16 MB och annan lagstiftning
MBs kravregler ska följas även om inte tillståndsplikt MBs regler gäller parallellt med annan lagstiftning Finns uttryckliga urkopplingar map till-ståndsplikterna (MineralL, JärnvägsL osv) PBL-tillstånd och MB-bedömning Nora-domen; RÅ 2003 ref. 63 Ringsjö Energi; MD i Växjö ; M 87-01 /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

17 MILJÖVÅRDSFAMILJEN (26 kap. 3)
TillsynsF (1998:900) Miljö- och samhällsbyggnads­departementet Centrala TM: NV, KEMI, SoS, KamK, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket Regionala TM: Lst, Vattenmyndig­heter, Skogsvårdsstyrelsen Lokala TM: Kommunala MN Rättsvårdande myndigheter: Polis och åklagaren /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten

18 Tillsynsorganisationen (26 kap. 3)
TillsynsF (1998:900) Centrala TM: NV, KEMI, SoS, SKS Naturvård: Lst Vatten: Lst Miljöfarlig verksamhet: A-/B-: Lst, C-/U-: Kn (…) Kemikalier och avfall: Kommun /Jan Darpö Juridicum, UU Introduktion till miljörätten


Ladda ner ppt "Introduktion till miljörätten"

Liknande presentationer


Google-annonser