Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns psykosociala utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns psykosociala utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Barns psykosociala utveckling
Barnhälsovård-perspektiv Barns utveckling Bedömningar Identifiering av avvikelser Barn i behov av särskilt stöd

2 Barnhälsovårdens huvudmål
Minska dödlighet och sjuklighet bland barn Minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn Stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom bidra till gynnsamam betingelser för en allsidig utveckling för barn

3 Politiska områden med ansvar för vår hälsa
Hälso-och sjukvårdssektorn Social service Social omsorg Utbildning Boende

4 Normalitet

5 Vad som är vanligt och ovanligt normalt och onormalt
är inte det samma som normalt och onormalt

6 Kritiska perioder i barnets utveckling
Organ-utveckling Första kontakten Anknytningen Utveckling-syncentrum Blåskontroll Tal och språk

7 Språkets utveckling Vakenhetsgrad Uppmärksamhet Syn och- hörselintryck
Erfarenheter Kroppsspråket

8 Språkets olika sidor Expressivt språk Impressivt språk

9 Pragmatikens komponenter
Semantik Grammatik Fonologi

10 Det expressiva språkets utveckling
Ålder Kommunikativ förmåga Varningstecken 0-1 år Blickkontakt- svarsleende Dålig blickkontakt, kort joller samtalsjoller eller inget joller. 2 - 2,5 år Pratar under lek, deltar i Kroppsspråk hellre än samtal tal, inga 2-ords satser. 3-4 år Pratar med andra barn, Begränsat ordförråd, tar hänsyn till vad andra säger svårbegriplig även för familjen, ingen rollek. 5-6 år Anpassar språket till situationen Kan inte hålla röd tråd i berättelsen Använder språket för problemlösning Svårt att reda ut missförstånd och planering att då omformulera sig.

11 Personlighetsteoretiker
Sigmund Freud Erik Homburger Erikson John Bowlby Abraham Maslow George Kelly Jean Piaget Aron Antonovsky

12 Freuds strukturella personlighetsmodell av människan
Detet - lustprincipen Jaget - realitetsprincipen Överjaget - Introjektion

13 Medvetandets olika nivåer
Det medvetna Det omedvetna Det förmedvetna

14 FÖRSVARSMEKANISMER Bortträngning Regression Förnekande Projektion
Somatisering Rationalisering

15 Eriksons psykosociala utvecklingsstadier
1. Spädbarnsperioden (Tillit-Misstro, 0-1 ½ år) 2. Småbarnsperioden (Självständighet-Tvivel, 1 ½ - 3 år) 3. Lekåldern (Initiativ – Skuldkänslor, 3-6 år) 4. Skolåldern (Arbetsflit-Underlägsenhet, 6-12 år) 5. Ungdomsperioden Identitet- Rollsplittring, år) 6. Tidig vuxenålder (Intimitet-Isolering, år) 7. Vuxenålder (Produktivitet-Stillastående ,35-65) 8. Ålderdomen (Integritet-Förtvivlan, 65 –)

16 Begränsningar hos det nyfödda barnet
Är ej medvetet om sig själv och sin omvärld. Kan ej urskilja ett föremål från ett annat. Gör ingen skillnad mellan värme, föda, modern

17 Intimitetskrisen Utlämnande Sårbarhet Avvisning

18 INTEGRITET Levt sitt liv med bibehållen hälsa Socialt nätverk
Fostrat sina barn Har haft meningsfulla arbetsuppgifter Övervunnet personliga svårigheter

19 Kritik mot Erikson: Teorin är vag, Dåligt avgränsad
Inte operationellt definierad Empiriska bevis saknas Ingen vetenskaplig teori, liknar mest essäer och narrativ Ålderstigen kvinnosyn

20 Eriksons teori i praktiken
Sjuka småbarn Tonåring sjuk Förälder sjuk

21 Bowlbys anknytningsteori
Psykoanalys Etologi Kognitiv Psykologi Cybernetik Systemteori

22 Barnets behov av närhet påverkas av:
Ålder Temperament Utvecklingsmiljö Sjukdom Känslor av trötthet, ängslighet, etc. Separationer

23 Konstellationer av anknytning
Moder och Fader Syskonskaran – mor & far föräldrar Andra Anknytningsobjekt Kamrater

24 Anknytningsmönster Trygg (60-70 %) Undvikande (15-20 %)
Ambivalent (10-20%) Desorganiserat ( ≤ 5%)

25 Syftet med en inre arbetsmodell
1. Att uppfatta situationen 2. Att tolka och värdera situationen 3. Att förutsäga vad som händer och konsekvensen av det 4. Att upprätta en plan för möjlig handlingsrespons

26 Sorgens faser i deprivation
– Protest – Förtvivlan – Apati

27 Sorgens fyra delar (Bowlby)
– Paralyserad – Sökandet – Desorganisering – Förtvivlan

28 Psykologins teoribildningar
– Psykoanalysen – Behaviorismen – Humanistisk psykologi

29 Människosyn, humanistisk psykologi
Människan är: – Unik – God – Fri

30 Maslows behovstrappa Andliga värden Kreativitet Behov av skönhet
Behov av kunskap Självförverkligande Behov av självuppskattning Behov av kärlek & gemenskap Trygghetsbehov Fysiologiska behov

31 Kritik mot Maslows Teori
– Ovetenskaplig – Elitistisk – Androcentrisk bias – Sekulariserad humanism

32 Personal Construct Theory
– Likhet-Kontrast – Sortering – Kärnbegrepp-Perifera begrepp – Genomträngbara-Icke genomträngbara

33 Hur vi hanterar – Ångest – Rädsla – Hot

34 Vårdtagarens begreppssystem
– Idé – Urval - Tidsaxel – Variation på presentation

35 Piagets människosyn Människan är: – Rationell – Självreglerande
– Ett biologiskt system – En handlande varelse

36 Piagets utvecklingsstadier
1. Det sensimotoriska stadiet (0- ca18 månader) 2. Det pre-operationella stadiet (ca 2-7 år) 3. Det konkret-operationella stadiet (7-11 år) 4. Det formell-operativa stadiet (11 år – vuxen)

37 Hantering av sjukdom hos barn
Ålder vuxen Kommunikation fysisk verbal verbal verbal Handling kroppskontakt lekar information information Förhållningssätt lugn & nära glad hänsynsfull aningen diskret


Ladda ner ppt "Barns psykosociala utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser