Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkäten - effektivt näringslivsarbete i Örebroregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkäten - effektivt näringslivsarbete i Örebroregionen"— Presentationens avskrift:

1 Enkäten - effektivt näringslivsarbete i Örebroregionen
53 personer av 90 inbjudna har svarat på enkäten (59 %) Vi har frågat samtliga politikerna: Vilka? Majoritet och opposition ansvariga för tillväxt och näringslivsfrågor Vi har frågat samtliga näringslivschefer, lärcentra chefer, destinationsansvariga och turismansvariga i kommuner, Vi har frågat näringslivfrämjande aktörer tex ALMI, Nyföretagarcentrum mfl Vi har frågat Örebro Promotion - Möckelnföretagen och Handelskammaren Mälardalen

2 Funktion (Min funktion/den verksamhet jag arbetar med är:)

3 Syfte att kartlägga och jämföra förhållandena i regionen
att undersöka förutsättningarna och intresset för att skapa ett effektivare företagsfrämjande system i Örebroregionen Områdena som enkäten tog upp var företag – kompetens och besöksnäringen - platsmarknadsföring nu till resultatet av enkäten…..

4 Organisation (Jag arbetar inom:)

5 Del 1 - Företag Nya företag skapar ökad konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. En stadig tillförsel av nya företag krävs för att ersätta företag som av olika skäl slutar bedriva verksamhet inom regionen (flytt, nedläggning etc). Kärnan i näringslivet består till största delen av de befintliga företagen. Överlevnadsgrad och tillväxt inom dessa påverkar därför möjligheterna att säkerställa arbetstillfällen och konkurrenskraft. På samma sätt som nyföretagande krävs nya etableringar för att ersätta företag som av olika skäl försvinner från regionen. Investeringar och nyetableringar i regionen tillför värdefull kompetens och bidrar till fler arbetstillfällen.

6 Företag - Rådgivningen till nyföretagare i regionen fungerar bra.
< 5 = ca 77 %

7 Företag - Rådgivningen till nyföretagare i regionen fungerar bra.
Politiker Näringslivskontor

8 Företag - Arbetet med att utveckla befintliga företag är prioriterat.
4 Näringslivskontor 1 Politiker 1 Kommunchef 1 Turistnäringen 3 Politiker 3 Näringslivs- främjande aktörer

9 Företag - Arbetet med att utveckla befintliga företag är prioriterat.
Politiker Näringslivskontor

10 Företag - Vår kommun/organisation har tillräckliga resurser för att möta näringslivets behov av etableringar/investeringar i området (rådgivning, processer, mark…).

11 Företag - Vår kommun/organisation har tillräckliga resurser för att möta näringslivets behov av etableringar/investeringar i området (rådgivning, processer, mark…). Politiker Näringslivskontor Degerfors Nora Örebro Hällefors Karlskoga

12 Öppna svar – Vilka för- och nackdelar ser du med ett regiongemensamt arbete när det gäller att arbeta med företag? Bättre regionalt helhetstänkande, säkert högre kompetens i arbetet Effektivisering, fokusering och i förlängningen bättre resurstilldelning Enbart fördelar. Det finns ingen anledning att kommunerna var för sig ska fortsätta denna "tävling” Etableringsfrågorna vore ett intressant område att driva regionalt. Fokus och samlande av resurser. Excellens skapas i organisationer som får volym i sitt arbete! Fördelar för företagen att resurserna samlas och agerar gemensamt istället för att man tänker eget revir och inte visar samarbetsvilja. För företagens bästa. Massor med fördelar - mer resurser, samordning, utrymme för expertfunktioner, större satsningar och projekt etc Vi måste jobba mer gemensamt som en region för att bli starka.

13 Del 2 - Kompetens Kompetens- och arbetskraftsförsörjningen spelar en allt större roll för företagens konkurrenskraft i regionen. Arbetslivet genomgår en ständig förnyelseprocess som förutsätter att ny kunskap och kompetens tillförs. För att regionens näringsliv i längden ska klara en allt hårdare internationell konkurrens krävs tillgång till adekvat kompetens. Det handlar om att erbjuda utbildning efter arbetslivets uttalade behov, att utveckla de anställdas kompetens men också om att på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens som idag står utanför arbetsmarknaden. Arbetslivets tillgång till adekvat kompetens är en av de viktigaste faktorerna för regionens utveckling och tillväxt. Att vara en attraktiv region som förmår dra till sig, kompetens som motsvarar näringslivets rekryteringsbehov.

14 Kompetens - Det finns bra kunskap om företagens behov av kompetens för att de ska kunna överleva/växa med befintlig personal (fortbildning och vidareutbildning). 4 Politiker 3 Näringslivskontor 1 Lärcentra 1 Näringslivs- främjande aktör 2 Politiker 2 Näringslivs- främjande aktörer 1 Kommunchef 1 Turistnäring

15 Kompetens - Det finns bra kunskap om företagens behov av kompetens för att de ska kunna överleva/växa med befintlig personal (fortbildning och vidareutbildning). Politiker Lärcentra

16 Kompetens - Det finns bra kunskap om företagens behov av ny kompetens som kommer krävas för företagens framtida överlevnad (grundskoleutbildningar, universitetsutbildningar, matchning mot arbetssökande). 2 Ljusnarsberg 2 Länsövergripande 1 Askersund 1 Nora

17 Kompetens - Det finns bra kunskap om företagens behov av ny kompetens som kommer krävas för företagens framtida överlevnad (grundskoleutbildningar, universitetsutbildningar, matchning mot arbetssökande). Politiker Lärcentra

18 Kompetens - Örebroregionen attraherar idag kompetens till våra företag, organisationer och universitet OK?

19 Kompetens - Örebroregionen attraherar idag kompetens till våra företag, organisationer och universitet. Politiker Lärcentra

20 Öppna svar – Vilka för- och nackdelar ser du med ett regiongemensamt arbete när det gäller att skapa förutsättningar för rätt kompetensutbud och kompetensförsörjning till företag och utbildningsanordnare på kort och lång sikt? Det är viktigt att på alla nivåer samarbeta vi är bra på olika saker, vi ska inte konkurrera OM ELEVERNA I REGIONEN, mera samarbete mellan utbildningsanordnare. Endast fördelar. De små kommunerna har inte själva förutsättningar att klara detta själva. Samarbete inom regionen ett måste! Jag kan ej se några nackdelar med ett regiongemensamt arbete och det är viktigt att arbetet kommer igång snarast så att universitet kan rikta utbildningar. Här finns bara fördelar. Den gemensamma kunskapen i kommunerna i regionen är överlägsen kunskapen i en enskild kommun. Mer kraft på proaktivt arbete bör till. Många lärcentra helt okända i näringslivet. Än mer lärcentras möjlighet att fungera som mäklare. Tror det är väldigt viktigt att samverka. Varje kommun är för liten för att klara detta med den stora variation som finns på branscher och företag och deras behov.

21 Del 3 – Besöksnäringen - Marknadsföring
Turismnäring och besöksnäringen på den lokala och regionala nivån, internationell och nationell, tillskrivs en ökande betydelse för utveckling och ekonomisk tillväxt. I takt med dess ökade betydelse har konkurrensen mellan platser och regioner runt om i världen hårdnat. Alltfler arbetar för att utveckla attraktiva platser och marknadsföringen knyts till platser, destinationer och regioner för att locka och attrahera fler besökare, företag, invånare och studenter – platsmarknadsföringen.

22 Marknadsföring - Marknadsföring för att locka turister och andra besökare (t ex konferensdeltagare) till regionen fungerar idag bra.

23 Marknadsföring - Marknadsföring för att locka turister och andra besökare (t ex konferensdeltagare) till regionen fungerar idag bra. Politiker Besöks- och turistnäring

24 Marknadsföring - Fler satsningar för att göra Örebroregionen attraktivare att bo i/studera i/pendla till behövs.

25 Marknadsföring - Fler satsningar för att göra Örebroregionen attraktivare att bo i/studera i/pendla till behövs. Politiker Besöks- och turistnäring

26 Marknadsföring - Aktiva satsningar på att utveckla besöksnäringen är viktigt för att locka besökare till regionen.

27 Marknadsföring - Aktiva satsningar på att utveckla besöksnäringen är viktigt för att locka besökare till regionen. Politiker Besöks- och turistnäring

28 Öppna svar – Vilka för- och nackdelar ser du med ett regiongemensamt arbete när det gäller att marknadsföra regionen mot besökare och nya medborgare/studenter/pendlare samt att utveckla företag inom besöksnäringen? Det är viktigt att marknadsföra ALLA kommuner i regionen och inte bara Örebro. Vi som bor i mindre kommuner känner oss ibland överkörda Endast fördelar när det gäller utlandsmarknadsföring - regionen måste göra detta tillsammans. Nackdelar är tyvärr att vi inte är "Värmland" eller "Dalarna". Inget gemensamt marknadsföringsnamn när det gäller Sverigemarknaden. Satsa på de olika destinationerna som vi arbetat efter i några år men gör gemensamma insatser när det gäller utvecklingen av de företag som verkar inom besöksnäringen. Ett gemensamt Offentligt+Näringslivt ägt marknadsföringsbolag för The heart of Sweden borde det tas initiativ för att bildas. Man åker till en region utan kommungränser och vill se det bästa VIKTIGT med ett samlat grepp bör kosta mindre än om var och en jobbar med frågan.

29 Del 4 - Övergripande frågor
Syftet med förstudien är att skapa kunskap om förutsättningar för, och intresse att delta i ett tänkt regiongemensamt näringslivsarbete. Finns det intresse att gå vidare …..

30 Övergripande frågor - Jag tror att ett nytt och effektivare samarbete mellan de offentliga företagsfrämjande aktörerna (t.ex ALMI, Näringslivskontoren och Exportrådet) i regionen skulle stärka det regionala näringslivets internationella konkurrenskraft.

31 Övergripande frågor - Jag tror att ett samarbete mellan de offentliga företagsfrämjande aktörerna i regionen skulle leda till ett mer positivt klimat för entreprenörskap och företagande.

32 Övergripande frågor - Jag upplever att näringslivets behov och våra resurser stämmer väl överens.

33 Övergripande frågor - Jag upplever att flera offentliga företagsfrämjande aktörer ofta erbjuder liknande/överlappande aktiviteter och projekt till företagen.

34 Övergripande frågor - Jag tror att ett samarbete mellan de offentliga företagsfrämjande aktörerna i regionen skulle bidra till att de offentliga medlen skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt inom det företagsfrämjande systemet. Kumla

35 Övergripande frågor - Jag är intresserad av att delta i utvecklingen av ett effektivare företagsfrämjande system i Örebroregionen under arbetsnamnet Business Region Örebro, BRO. Kumla

36 Öppna svar – Vilka för- och nackdelar ser du med ett tänkt regiongemensamt arbete?
Detta är logiskt! Det finns bara fördelar. En gemensam arbetsmarknadsregion är inte bekänt av olika aktörer som jobbar var för sig. Idag upplevs det snarare som frustrerande med alla dessa aktörer som kommer in med olika uppslag på hur företagens arbete ska förbättras. ….i vissa frågor och i vissa ärenden, finnas möjlighet till samarbete flera kommuner emellan eller till och med hela regionen men dessa frågor bör i första hand initieras av dem det berör. Jag tror mycket på att inventera och analysera behoven före vi går vidare. Jag vet inte heller hur näringslivets behov kan avhjälpas av regionens tjänstemän. Detta måste analyseras först. Viktigt att själva samverkan inte tar för mycket tid från det operativa arbetet. Vi skall inte sitta och prata om vad vi skall göra, utan göra saker i stället. Vi mindre kommuner har mycket liten bemanning och vid en dag i samverkande möte gör att hela kontoret är stängt denna dag...

37 Vad var syfte med enkäten?
att kartlägga och jämföra förhållandena i regionen - kan analyseras djupare, men vi får en bild…. att undersöka förutsättningarna och intresset för att skapa ett effektivare företagsfrämjande system i Örebroregionen - klartecken att arbeta vidare… Områdena som enkäten tog upp var företag – kompetens och besöksnäringen – platsmarknadsföring - inom alla områden ser man fördelar med att arbeta regionalt, mest överens inom platsmarknadsföring och besöksnäringen


Ladda ner ppt "Enkäten - effektivt näringslivsarbete i Örebroregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser