Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför arbeta med interpersonella relationer i handledning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför arbeta med interpersonella relationer i handledning?"— Presentationens avskrift:

1 Varför arbeta med interpersonella relationer i handledning?
Läraren är den faktor som har störst betydelse för elevens lärande Handledaren och praktiken är det som starkast påverkar lärarstudenten Utredningar och styrdokument:: ” elevens mognad, sociala utveckling, lärarstudentens socio- emotionella utveckling, den personlighetsutvecklande funktionen, empati, möta och hantera elevreaktioner Forskning om handledning: elevfokuserad - studentfokuserad disciplinerande – utforskande principinriktat – episodiskt kulturbevarande socialisation – förändringsberedskap/skolutveckling föreskrivande – följsam/resonerande/reflekterande Mentorsbegreppet stärker och fokuserar ömsesidigheten, bådas aktiva samspel och utveckling

2 Theoretical skills/ pedagogisk insikt Human skills/ relationskompetens
Lärarens kompetenser (Katz professionstriangel) Theoretical skills/ pedagogisk insikt Human skills/ relationskompetens Technical skills/praktiska färdigheter

3 3 Teoretiska modeller för handledning
Kliniska modellen: observation, analys diskussion och självkorrigering, fokuserar beteenden, positiv och negativ feed-back (Goldman) Kritiskt utforskande: fokuserar sammanhangen, pedagogisk grundsyn, reflektion, samhällskritiskt förhållningssätt, aktivitet, lärande och självstyrd egenutveckling, skeenden och upplevelser granskas medvetet, socialisationsprocessen (Zeichner, Schön) Praktisk teori: var och en har sin egen praksisteori, medvetenhet om den i relation till sin vetenskapliga kunskap och till andras teorier och erfarenheter. Praksistriangeln, samt vad- och varför-frågorna reflekteras och kommuniceras (Lauvås,Handal)

4 Relationsinriktad handledning
Synliggöra och bekräfta sättet att vara, förhållningssätt, båda lär sig något om sig själv Vad vill jag? Mål och innehåll: vågar jag det jag vill? Vad bör jag? Vad gör jag? Metoder, Aktiviteter och Handlingar: Gör jag det jag vill, det andra vill, rutiner Vad kan jag? Öva vänsterhanden, Pröva det svåra Utmana föreställningar Hur är jag? Vågar, vill och kan jag se mig själv i relationer

5 Parallellprocessen Dubbelt fokus Lärarstudenten Mentorn/handledaren
Eleven lärarstudenten Lärarstudentens undervisning och handledarens handledning Relationen mellan student och handledare bearbetas för att stödja studentens eget arbete med sina interpersonella relationer

6 Interpersonella relationer
Personlighet: ” förhållandevis varaktiga mönster av återkommande reaktion i interpersonella situationer …… det sätt som individen uppträder på i samspel med andra” en individs beteende = personlighet + det inflytande andra individen i relationen har på denna Fråga: Vad gör det med dig? Vad får det dig att känna?

7 Några analysdimensioner och kategorier
Dominans 1 Styra, Instruera, Leda 2 Vägleda, Råda, Undervisa 3 Hjälpa, erbjuda, ge 4 Stödja, uttala sympati, behandla varsamt Fientlighet Kärleksfullhet 5 Visa kärleksfullhet i handling 6 Instämma, delta, samarbeta 7 Respektera, beundra, foga sig i Undergivenhet

8 Att reflektera över…….  På sid i Birnik beskrivs några interpersonella ”handlingsmönster”. Till vilka handlingar kan du relatera dig själv? Motivera.  På sid 44 finns två av Sandelins beskrivningar av handledning. Tänk dig att du omfattar dessa beskrivningar. Vad innebär det då för dig i din handlednings-situation? Jfr Blumberg och Gluckman på sid i Birnik. Vilken är din erfarenhet av hur lärarstudenter önskar möta handledarrollen? Hur skulle du vilja beskriva din egen roll och åt vilket håll skulle du vilja utveckla den ? Är du mentor eller supervisor? Konkretisera vad som menas och motivera varför du är den du påstår dig vara   I kap 6 beskivs 15 relationer mellan handledare och lärarstudenter. Analysera 4 av dessa relationer med avseende på hur du uppfattar deras relation och anknyt till litteraturen. Handledaren och studenten har enligt Birniks analys ibland olika uppfattningar om vad handledningen har fokuserat på och hur den har gått till. a) Vad kan detta bero på? 6. Vad kan du som handledare göra för att förbereda din handledning av studenten? b) Skulle ett handledningskontrakt kunna fungera i lärarutbildningen? (s. 67) Vilken är din erfarenhet av hur lärarstudenter önskar möta handledarrollen? Hur skulle du vilja beskriva din egen roll och åt vilket håll skulle du vilja utveckla den? Finns det utrymme i din lärarroll att bygga relation till ett antal lärarstudenter?

9 Kontrakt/Överenskommelse
SYFTE, mål och förväntningar TID, hur lång period, hur ofta, hur länge, INNEHÅLL aktiviteter, relationer, handledningen FORM, dokumentation, underlag, struktur ETIK, ansvar, förtroende, ärlighet, relation till kollegor och chef ROLLER UPPFÖLJNING OCH VÄRDERING Skriv ut och skriv under i två ex


Ladda ner ppt "Varför arbeta med interpersonella relationer i handledning?"

Liknande presentationer


Google-annonser