Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja"— Presentationens avskrift:

1 Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja MARKKU PIIPPO VD SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013

2 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

3 Swedol 2012 Omsättning 1 366 Mkr Rörelsemarginal 4,0%
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Swedol 2012 Omsättning Mkr Rörelsemarginal 4,0% nöjda kunder 80% företag 498 anställda (439)

4 Produkter SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013

5 Produktgrupp Nima Utökat sortiment. Större kundbas.
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Produktgrupp Nima Utökat sortiment. - Lantbruk - Skogsbruk - Jakt och Slakt - Industri - Trädgårdsnäring Större kundbas. Nima ska utvecklas till den kompletta leverantören för lant- och skogsbrukaren.

6 Marknad 80 procent säljs till proffskunder
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Marknad 80 procent säljs till proffskunder Huvudmålgrupp är företagskunder inom små och medelstora företag. kunder varav ca är aktiva Geografiskt spridda Olika branscher Låg rörelserisk och kreditrisk Proffskunden är lojal och köper mer

7 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Affärsmodell Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept - egna butiker och internethandel samt återförsäljare.

8 Värdedrivande faktorer
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Värdedrivande faktorer ”Kunden hittar ’allt’ hos Swedol” Attraktivt och brett sortiment Hög servicegrad God lagerhållning Välutvecklat butikskoncept Egna butiker med rätt läge Låga inköpskostnader Effektiva processer och kostnadsmedvetenhet

9 Vår historia Postorderföretag.
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2012 Vår historia 1963 Postorderföretag. 1999 Första butiken inleder en snabb tillväxt. 2000 Namnändring till Swedol AB. 2005 10:e butiken. 2006 Listning på First North. 2007 20:e butiken. 2008 OMX Nordiska börs i Stockholm. 2012 46 butiker varav 6 i Norge

10 Strategi

11 Marknadsledande butikskedja på proffsmarknaden
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Marknadsledande butikskedja på proffsmarknaden Långsiktiga finansiella mål över en konjunkturcykel: Omsättningstillväxt om 15% Rörelsemarginal uppgående till 11% Räntabilitet på eget kapital om 25% Långsiktig soliditet om 40%

12 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi Swedol ska uppnå fortsatt god omsättningstillväxt med bibehållen lönsamhet genom att öppna nya butiker i kombination med en ökad försäljning i befintliga butiker.

13 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi Successiv expansion i den geografiska marknadsbasen för konceptet innan befintliga marknader är fulletablerade.

14 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi Egna märkesvaror, varumärken och varunamn i produktmixen ska öka till cirka 25 procent. Egna märkesvaror, varumärken reducerar mellanhänder och stärker marginalerna trots ökad prispress.

15 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi Swedol ska ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik inom samtliga försäljningskanaler för att kontinuerligt flytta fram sina positioner på marknaden.

16 Strategi Swedol ska ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete.
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Strategi Swedol ska ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Kvalitet ska genomsyra såväl sortiment som service

17 Försäljningstillväxt
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Försäljningstillväxt Försäljningen ökade totalt med 6,4 % under 2012. Butikerna ökade med 3,9 % Jämförbara butiker minskade med 2,6 % Distanshandeln ökade med 26,1 % Försäljningen ökade totalt med 11,8 % under 2011. Butikerna ökade med 15,0 % Tillväxt i jämförbara butiker med 8,2 % Distanshandeln minskade med 8,7 %

18 Kvartalet Q4 Intäkter 388,2 Mkr (381,2) +1,8%
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Intäkter 388,2 Mkr (381,2) +1,8%

19 Kvartalet Q4 Butiker -1,7% Distanshandel +34,8%
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Butiker -1,7% Jämförbara butiker (36 st.) -8,5% NIMAs produktsortiment har tagits emot väl av Swedols butikskunder. Distanshandel +34,8% Försäljning via distanshandel (exkl. NIMA) har uppvisat en fallande försäljning i absoluta tal. NIMAs försäljning (100% distanshandel) uppgick till 19,9 Mkr.

20 Kvartalet Q4 Intäkter +1,8% till 388,2 Mkr
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Intäkter +1,8% till 388,2 Mkr Blandat utfall för produktområden; El & elektronik -10,3% Personlig skyddsutrustning +7,7% Förbrukningsvaror -2,7% Verktyg -15,0% Fordonstillbehör +7,3% Diverse +54,9% (inkls. NIMA) Försäljningen uppvisade en fortsatt svag utveckling som en konsekvens av; den svaga efterfrågesituationen huvudsakligen, leveransstörningar vid det nya logistikcentret som togs i drift under juli.

21 Kvartalet Q4 Bruttomarginal 36,5% (39,3)
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Bruttomarginal 36,5% (39,3) Den lägre bruttomarginalen kan huvudsakligen hänföras till fyra orsaker; ofördelaktiga förskjutningar i varumixen, större andel direktleveranser till butikerna som en följd av leveransstörningar vid logistikcentret, en mer aggressiv rabattstruktur för att locka kunder samt , verksamheten i NIMA som marginalmässigt ligger på en lägre nivå.

22 Kvartalet Q4 Rörelsemarginal 2,6% (13,0)
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Rörelsemarginal 2,6% (13,0) Kostnadsökningarna kan hänföras till marknadsuppbyggnaden i Norge men även till en stigande kostnadsandel i den jämförbara svenska verksamheten som en följd av den svaga försäljningsutvecklingen Kostnader av engångskaraktär belastar posten Övriga kostnader med 13,0 Mkr.

23 Jan – dec 2012 Intäktstillväxt +6,4% (11,8)
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Jan – dec 2012 Intäktstillväxt +6,4% (11,8) Butiker +3,9% Jämförbara butiker (33 st.) -2,6% NIMAs försäljning (100% distanshandel) uppgick till 71,5 Mkr under perioden. Bruttomarginal 38,0% (38,9) Marginalförsvagningen kan hänföras till; ofördelaktiga förskjutningar i varumixen, högre andel försäljning med rabatt inslag, logistik relaterade merkostnader, en lägre bruttomarginal för verksamheten i NIMA. Rörelsemarginal 4,0% (11,6) Andelen försäljningskostnader av intäkterna har ökat med 5,0 procentenheter medan administrationskostnaderna ökade med 0,7 procentenheter. Kostnader hänförliga till förvärvet av NIMA uppgår till 1,4 Mkr inom posten Övriga kostnader. Kostnader av engångskaraktär belastar posten Övriga kostnader med 13,0 Mkr. Nettoresultatet har påverkats positivt av omräkning för uppskjuten skatt enligt ny bolagsskatt för 2013, beloppet uppgår till 8,7 Mkr.

24 Övriga nyckeldata MSEK 2012-12-31 2011-12-31 Varulager 379,1 363,9
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Övriga nyckeldata Varulagret har ökat med 15,2 Mkr. Under mellanperioden har sex nya butiker etablerats, en lageruppbyggnad på cirka 35 Mkr, samt NIMAs lager uppgående till cirka 15 Mkr tillkommit. Detta innebär en minskad kapitalbindning i varulager med cirka 35 Mkr mellan perioderna som resultat av genomförda åtgärder. Bolagsförvärv har för perioden uppgått till 25,9 Mkr (0,0) och avser förvärv av bolaget NIMA. Investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 123,9 Mkr (83,5) av dessa hänför sig ca 97 Mkr till nytt logistikcenter i Örebro och i övrigt till butiksrelaterade investeringar. MSEK Varulager 379,1 363,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,7 30,6 Investeringar 143,0 83,5 Räntebärande nettoskuld 166,9 18,4

25


Ladda ner ppt "Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja"

Liknande presentationer


Google-annonser