Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålsberedningen. Om Miljömålsberedningen •Parlamentariskt sammansatt •Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås •Strategier för områden som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålsberedningen. Om Miljömålsberedningen •Parlamentariskt sammansatt •Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås •Strategier för områden som."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålsberedningen

2 Om Miljömålsberedningen •Parlamentariskt sammansatt •Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås •Strategier för områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar •Kan innefatta avvägningar mellan miljömål och mellan miljömål och andra samhällsmål •Mandat till år 2020

3 Miljömålsberedningen Ledamöter Ordförande Rolf Annerberg Roger Tiefensee (C) Anita Brodén (FP) Irene Oskarsson (KD) Johan Hultberg (M) Helena Leander (MP) Matilda Ernkrans (S) Emma Wallrup (V) Sakkunniga Inger Strömdahl (Svenskt Näringsliv) Helena Jonsson (Lantbrukarnas Riksförbund) Mikael Karlsson (Naturskyddsföreningen) Lovisa Hagberg (Världsnaturfonden WWF) Susanna Löfgren (Länsstyrelsen i Jämtland) Ann-Sofie Eriksson (Sv. Kommuner och Landsting) Henrik Ripa (Lerums kommun) Klas Lundberg (SSAB) Experter Kristina Åkesson (Finansdepartementet) Håkan Alfredsson (Landsbygdsdepartementet) Eva Stengård (Kulturdepartementet) Ingrid Hasselsten (Miljödepartementet) Elisabeth Lidbaum (Näringsdepartementet) Johan Loock (Socialdepartementet) Plus experter som lämnar underlag kopplat till specifika uppdrag Beredningens sammansättning

4 Miljömålsberedningen Strategiuppdrag från regeringen • Strategi för en giftfri miljö: –Betänkandet Minska riskerna med farliga ämnen! (SOU 2012:38) lämnat den 15 juni 2012 • Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning: –Betänkandet Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (SOU 2012:15) lämnat den 31 mars 2012 –Betänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 (SOU 2013:43) lämnat den 13 juni 2013 –Betänkande till den 15 juni 2014 • Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik: –Betänkande till den 9 juni 2014

5 Miljömålsberedningen Strategi för långsiktigt hållbar markanvändning •Direktiv från regeringen i oktober 2011 (dir. 2011:91) •Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning beslutad i parlamentarisk enighet (SOU 2012:15) •Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 (SOU 2013:43) överlämnades till regeringen den 17 juni 2013 med fokus på: –Skydd och skötsel av landområden –Miljöhänsyn i skogsbruket •Strategins slutbetänkande lämnas i juni 2014

6 Miljömålsberedningen Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – Rapportering juni 2014 Hållbar användning av jordbruksmark: •Vilka frågor är särskilt angelägna att arbeta med i Sverige under perioden 2014-2020 för att åstadkomma en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark? •Vilka frågor är särskilt angelägna att driva inför beslut om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 för att åstadkomma en hållbar användning av jordbruksmark? •Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras för framtiden?

7 Miljömålsberedningen Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – Rapportering juni 2014 Förändrad styrning av markanvändningen för ökat helhetsperspektiv: •Finns det behov av att förändra styrningen av markanvändningen med anledning av vårt behov att möta ett förändrat klimat? •Finns det behov av att förändra styrningen av markanvändningen för att underlätta landskapsplanering och skapandet av sammanhang i landskapet i syfte att stärka den biologiska mångfalden?

8 Miljömålsberedningen Två expertgrupper har tagit fram fördjupade underlag: • Expertgruppernas rapport överlämnades till Miljömålsberedningen den 29 november • Rapporterna utgör ett underlag för fortsatta överväganden inom Miljömålsberedningen • Rapporterna finns tillgängliga under rubriken arbetsmaterial på Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – Rapportering juni 2014

9 Miljömålsberedningen Expertgruppen för hållbar användning av jordbruksmark: •Bevarande av jordbruksmark •Hållbar markavvattning •Ökad helhetssyn med avseende på hantering av områden där jordbruk och skogsbruk möts •Bevara ett öppet och variationsrikt landskap •Minska jordbrukets negativa klimatpåverkan •Uthållig bioenergiproduktion på jordbruksmark •EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) efter 2020 •Effektivare landsbygdsprogram Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – Rapportering juni 2014

10 Miljömålsberedningen Expertgruppen för ökat helhetsperspektiv i styrningen av mark- och vattenfrågor: •Stärkt helhetsperspektiv genom sektorsövergripande regionala landskapsstrategier •Konkreta mål, tydlig ansvarsfördelning och finansiering för arbetet med klimatanpassning •Tydligare mål och ansvarsfördelning för arbetet med grön infrastruktur •Förbättrade förutsättningar för anpassning till ett förändrat klimat •Stärkt hänsyn till grön infrastruktur i den fysiska planeringen och i samband med exploateringar •Höjd ambitionsnivå i skötseln av infrastrukturens miljöer Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – Rapportering juni 2014

11 Miljömålsberedningen Det fortsatta arbetet med en långsiktigt hållbar markanvändning: •Fortsatt dialog och kunskapsinhämtning genom hearings och seminarier •Fortsatt utredningsarbete i sekretariatet •Eventuellt ytterligare konsultuppdrag •Löpande kontakter med myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv •Betänkande överlämnas till regeringen senast i juni 2014 Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – Rapportering juni 2014

12 Miljömålsberedningen Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik •Direktiv september 2012 (dir. 2012:95) •Helhetsperspektiv på havs- och sötvattenpolitik •Beredningen beslutade om en utredningsplan i november 2012 •Uppdraget ska redovisas i juni 2014

13 Miljömålsberedningen Utredningsområden beslutade av Miljömålsberedningen: • Hur uppnår vi en hållbar näringsbelastning på vatten? • Hur arbetar vi med skydd, skötsel och restaurering av vattenområden? • Hur uppnår vi ett hållbart fiske? • Hur kan utsläpp av farliga ämnen förebyggas? • Hur åstadkommer vi en tydligare och mer verkningsfull styrning inom vattenområdet? Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

14 Miljömålsberedningen En expertgrupp har tagit fram fördjupade underlag: • Expertgruppens rapport överlämnades till Miljömålsberedningen den 27 september • Rapporten utgör ett underlag för fortsatta överväganden inom Miljömålsberedningen • Rapporten finns tillgänglig under rubriken arbetsmaterial på Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

15 Miljömålsberedningen Expertgruppens förslag och bedömningar: •Hållbar hantering av vatten och vattenresurser i ett förändrat klimat •Skydd, skötsel och restaurering av vattenområden •Hållbar näringsbelastning •Hållbar fiskeförvaltning •Finansiering för ett effektivt åtgärdsarbete •Tydligare styrning inom havs- och vattenmiljöområdet Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

16 Miljömålsberedningen Det fortsatta arbetet med vattenstrategin •Fortsatt dialog och kunskapsinhämtning genom hearings och seminarier •Fortsatt utredningsarbete i sekretariatet •Eventuellt ytterligare konsultuppdrag •Löpande kontakter med myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv •Betänkande överlämnas till regeringen senast i juni 2014

17 Miljömålsberedningen Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb


Ladda ner ppt "Miljömålsberedningen. Om Miljömålsberedningen •Parlamentariskt sammansatt •Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås •Strategier för områden som."

Liknande presentationer


Google-annonser