Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dept. of Design Sciences, Lund University

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dept. of Design Sciences, Lund University"— Presentationens avskrift:

1 Dept. of Design Sciences, Lund University

2 From Medication to Education Doktorsavhandling
Problemområde: Misstänkt autism hos långtidsvårdade patienter Patienterna kan inte förstås eller behandlas utifrån existerande diagnoser Åtgärd: Skräddarsydd utbildning för 8 enheter Resultat: Nya utredningar, ny behandling, 3 utskrivningar till LSS (varav 2 LRV)

3 Presentationen utgår från
Vuxna individer med autism/Asperger syndrom som inte fått diagnos i barndomen Vuxna individer som är klienter eller patienter i behov av stöd eller behandling Har inlärningssvårigheter och/eller annorlunda beteende som skapar problem för individen själv eller för omgivningen

4 Presentationens teoretiska och praktiska förutsättningar
Autismens utvecklingspsykologi är annorlunda Gängse psykologiska kunskaper otillräckliga för förståelse Nytt sätt att se på psykologin med parallella psykologiska utvecklingar Personalens utbildning måste sättas i fokus

5 Tidig inlärning Är normalt social
Sker i samspel med andra genom rytm, intoning, turtagning, förväntningar på andras handlande Befäster och utvecklar icke-verbal kommunikation Införlivar inre bild av Den Andre som samspelspartner

6 Perceptionen är social
Kategorisering av fenomen i världen sker genom socialt samspel Gemensam mening utvecklas Gemensamma symboler utvecklas

7 Tingens värld Införlivas genom socialt samspel
Barnet söker Den Andres reaktion Känsla + ting = nytt begrepp

8 Begreppsbildning Är social och kulturell – inte enbart mognadsfråga
Sker först genom imitation och införlivande i socialt samspel Integreras senare och blir till egen kunskap genom förmedling av språket Utvecklas genom variation

9 Tidig symbolisering och generalisering
Förebild (klossar på sluttande plan) Imitation (provar, får ny erfarenhet) Abstraktion (principen sluttande plan) Generalisering (sluttande plan = rutschbana)

10 Pedagogikens roll Att skapa optimala inlärningssituationer
Att ge optimalt kognitivt stöd Att ge tillräcklig variation

11 Det inre talet Åtföljer egna handlingar och hjälper tänkandet
Bromsar impulsivitet och stimulusstyrning Planerings- och organisationshjälp Provar möjligheter i tankarna Bearbetar yttre världens händelser, analyserar situationer, sätter ihop delarna på ett nytt sätt Orienterar mot framtiden

12 Högre tankeprocesser Det inre talet styr perception och handlingar
Talet organiserar handlingar Jämförelser mellan nutid-dåtid-framtid kan göras i det inre talet Erfarenheter kan utnyttjas och generaliseras Självreflexion blir möjlig

13 Tänkande i komplex Innebär att tänkandet är situationsbundet och konkret Delar kan inte isoleras och sättas ihop till nya helheter Svårt att skapa egen, ny kunskap genom nya konstruktioner

14 Personlighetsutveckling - kärnjaget
Det agerande jaget: Jag kan välja handlingar och påverka andra; mina handlingar får konsekvenser för mig själv och andra Det sammanhållna jaget: Jag finns i min kropp och min kropp hänger ihop med mig Det kännande jaget: Jag känner och upplever Det berättande jaget: Jag är och har en levnadsberättelse

15 Den inre monologen Är den ständigt pågående levnadsberättelsen
Uppdaterar självbilden i dialog med omvärlden Är alltid närvarande

16 Lära och lära om Lärandeprocess och faktaöverföring är inte liktydiga
Lärande förändrar något i tänkandet och handlandet Lärande skapar nya förbindelser i hjärnan Lärandeprocessen är individuell Lärande kan inte forceras Lärande kräver tid för reflexion

17 Nybörjaren Kräver regler i konkreta situationer: Hur gör man? Vilken metod? Är kontextberoende. Avancerad nybörjare: Får egna erfarenheter – om jag gör si, brukar det bli så. Kontextberoende.

18 Mot större kompetens Kompetent utövare: Känner igen mönster, ser helheter. Planerar långsiktigt utifrån mål och möjligheter. Reflekterar över egna värderingar och handlingar. Kunnig utövare: Fingertoppskänsla och intuition. Engagemang, ansvar för resultatet. Experten: är sällsynt i de flesta yrken. Har simultankapacitet i observation, beslut, handling.Kan metareflektera.

19 Förtrogenhetsfällan Automatiserad kunskap Oreflekterad kunskap
Brist på perspektiv Svårt att lära om


Ladda ner ppt "Dept. of Design Sciences, Lund University"

Liknande presentationer


Google-annonser