Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gasmarknadens processer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gasmarknadens processer"— Presentationens avskrift:

1 Gasmarknadens processer
Christian Roos Trivector LogiQ AB © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

2 © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

3 © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

4 Vad är en process? © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

5 En process omfattar en helhet - från behov till kundtillfredsställelse
värde -adderande aktiviteter Processer handlar om att tillfredsställa behov. Processen börjar med ett iden-tifierat kundbehov och slutar med att behovet är tillfredsställt. Behovet från en extern eller intern kund triggar igång ett antal aktiviteter som samverkar inbör-des för att tillfredsställa behovet. Den sammanlagda beskrivningen av aktiviteterna och deras inbördes rela-tioner, de identifierade kundbehoven samt den resulterande kundtillfreds-ställelsen är därför beskrivningen en process. Det går alltså inte att prata om processer utan att prata om kundbehov. Det är kunden som ger processen dess existensberättigande. Processens omfattning innebär att den blir en mycket naturligare helhet att studera jämfört med en funktion eller en avdelning. Genom att se på verk-samheten ur ett processperspektiv kan man lättare se helheten, vilket minskar risken för sub-optimering. Processens början och slut är sammankopplade av ett nätverk av värde-adderande aktiviteter som tillsammans utgör processen. Aktiviteter som inte adderar värde till kunden ska elimineras i så stor utsträckning som möjligt. En process används om och om igen. Repetitiviteten gör att även små förbätt-ringar kan vara meningsfulla. © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

6 - från behov till tillfredsställelse
En process är som en väg - från behov till tillfredsställelse SATISFACTION VILLE NEED VILLE En process kan beskrivas som en väg som börjar i ”Needville” (kundbehov) och slutar i ”Satisfactionville” (tillfredsställd kund). På vägen färdas t ex olika projekt, här symboliserade av lastbilar. Projekten tilldelas resurser och personal med nödvändig kompetens för att föra lastbilen från ”Needville” till ”Satisfactionville”. Längs vägen finns olika servicestationer (funktioner) för att underlätta resan. Serviceorganisationerna har egna resurser och är bara aktiva inom vissa geo-grafiskt begränsade områden. Varje serviceorganisation har ansvar för sin bit av vägen för att se till så att den är i så bra kondition som möjligt. Ofta uppstår det problem i gränsområdena. I många fall är det t ex inte klart definierat var vägen bör börja och sluta inom respektive område. Det är i många fall inte heller känt, genom hela organisationen, hur vägen går inom respektive område. Eftersom varje område har sina egna resurser, som de håller hårt i, uppstår också svårigheter att flytta resurser utmed vägen. © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

7 Varför identifiera Gasmarknadens processer?
Visar vad som görs på Gasmarknaden underlättar kommunikation och förståelse Ger helhetsförståelse visar samband, relationer och kontaktytor Visar hur kundvärde skapas (processorientering=kundorientering) Bidrar till ett gemensamt arbetssätt på marknaden Möjliggör ändamålsenlig styrning av marknaden roller och ansvar, regler och avtal, krav på aktörer och objekt Grund för verksamhetsstödjande system och strukturer IT-system, Gasmarknadshandbok, Bolagens ledningssystem etc © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

8 Funktionsorienterad struktur - skapar traditionella attityder
De kan inte producera vad vi konstruerar De kan inte sälja det vi producerar De kan inte producera vad kunderna vill ha En funktionell struktur skapar ”traditionella attityder”. Mellan funktionerna växer det upp virtuella murar vilket leder till att varje del gör sin uppgift, helt eller delvis avskärmad från resten. Murarna begränsar kommunikationen inom organisationen och ger upphov till många problem och missförstånd. Figuren visar exempel på typiska kommentarer i en traditionell organisation. Ett otal variationer på samma tema existerar. Kommentarerna är av typen ”vi gör vårt bästa, varför gör inte de andra det?”. Det är ofta en smal syn på verksamheten och bristande förståelse för helheten som är ursprunget till denna typ av kommentarer. -Vi gör vårt bästa, varför gör inte de andra det? © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

9 Funktionsorienterad verksamhet - fokus på delarna
Chefer tenderar att fokusera på egen funktionell silo Funktion Funktion Funktion Det interna synsättet är vertikalt Kundens synsätt är horisontellt © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

10 Processorienterad verksamhet
- fokus på helheten det interna synsättet är detsamma som kundens synsätt Funktion Funktion Funktion © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

11 Processkartan kan inte ta hänsyn till den traditionella organisationen
B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 behov tillfredsställt behov A2 behov tillfredsställt behov A1 B1 A2 B2 C1 C2 C3 B4 B3 A3 © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras

12 © Trivector LogiQ AB – Får ej kopieras


Ladda ner ppt "Gasmarknadens processer"

Liknande presentationer


Google-annonser